Yhtymähallitus, kokous 17.5.2022

§ 64 Jäsenkuntaraportointi 1-3/2022

KEUDno-2022-10071

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.

Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityisekohtaisempaan raportointiin.

Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.3.2022 olivat n. 179,0 Me (valmistus omaan käyttöön 0,3 Me vähennetty). Tästä henkilöstökuluja oli n. 43,6 Me. Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 175,4 Me. Toimintakate oli näin ollen -3,6 Me. Raportointiajalla on kirjanpitoon kirjattu koronakustannuksia n. 6,6 Me, joista suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 3,3 Me, henkilöstökustannukset n. 1,4 Me, työvoiman vuokraus n. 0,8 Me sekä asiakaspalvelujen ostot n. 0,6 Me.

Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa n. 33,6 Me talousarvioon verrattuna.

Yhtymän johdossa ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa ylitysuhka on n. 4,5 Me. Talousarvio sisältää tuottavuusohjelman läpileikkaavien toimenpiteiden lähes 3 Me:n kohdentamattoman säästötavoitteen ja ennuste on tehty pessimistisimmän arvion mukaan sillä oletuksella, ettei säästötavoite toteudu. On kuitenkin todennäköistä, että tavoite toteutuu ainakin osittain ja tämä tarkentuukin tulevissa ennusteissa. Hyvinvointialueelta laskutettavan työpanoksen suuruus on arvioitu ennusteessa talousarviota pienemmäksi. Tuottoa kertynee kuitenkin tilinpäätösennusteessa arvioitua enemmän. Asiakasohjauksessa toimeentulotukimenojen ennustetaan ylittyvän lähes 0,4 Me.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysuhka on n. 15,7 Me. Vuoden 2022 talousarvio on n. 9 Me pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös ja palvelutarve kasvaa koko ajan. Ympärivuorokautisissa palveluissa ylitysuhka on n. 7 Me. Asumispalvelujen ostojen lisäys on 23 paikkaa. Sairaalapalvelujen henkilöstöhaasteet ja paikkojen sulut näkyvät paineena ikäihmisten palveluissa. Henkilöstön saatavuusongelmat ja koronapoissaolot ovat lisänneet työvoiman vuokrausta ja omalle henkilstölle maksettavia ylityökorvauksia. Vammaispalveluissa ylitysuhka on lähes 9 Me. Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tulossa 5 %:n hinnankorotus. Asiakasmäärä kasvaa henkilökohtaisessa avussa, omaishoidossa ja kuljetuspalveluissa.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella ylitysuhka on n. 8,8 Me. Koronakustannuksia arvioidaan kertyvän n. 10 Me, mutta niihin on arvioitu saatavan valtiolta avustusta edellisen vuoden tapaan ja siksi koronan osuus onkin ennusteessa 0 euroa.Ylitystä aiheuttaa henkilöstön saatavuusongelmat, jotka ovat lisänneet palkkioita, ylityökorvauksia, vuoronvaihtokorvauksia ym. omalle henkilöstölle. Henkilöstön saatavuusongelmasta johtuen työvoimaa on jouduttu vuokraamaan ja lääkäripalveluja ostamaan.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualueella ylitysuhka on n. 4,6 Me. Palvelualueen talousarvio on n. 1,6 Me pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelujen kilpailutuksen myötä hinnat nousivat merkittävästi (keskimäärin 15 %:n korotukset). Uusien asiakaskohtaisten sopimusten laadinta on työllistänyt asumispalvelukoordinaattoreita ja asiakastyö on jäänyt vähemmälle, mikä näkyy tuottavuustoimenpiteiden toteutumisen hidastumisena. Lastensuojelussa pienten lasten suojeluntarve on lisääntynyt ja avohoidon tukipalvelujen, laitosmuotoisen perhekuntoutuksen ja lastensuojelun laitoshoidon kustannukset ovat kasvaneet. Avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijöissä on ollut suuri vaihtuvuus ja sosiaalityöntekijöiden vajetta on jouduttu paikkaamaan ostopalvelusosiaalityöllä. Vuokrakustannusten ennustetaan ylittyvän n. 0,8 Me.

Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhtymähallitus hyväksyi keväällä tuottavuusohjelman jatkoksi uuden talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman, jolla tavoitellaan menojen kasvun hillintää vuoteen 2026. Ohjelman vaikutus kuluvaan vuoteen on kuitenkin vielä melko vähäinen.

Kokouksessa esitellään mahdollisia toimenpiteitä, joilla ylitysuhkaa olisi mahdollista saada kurottua pienemmäksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tammi-maaliskuun raportoinnin ja antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Jäsenkuntien kirjaamot