Yhtymähallitus, kokous 15.3.2022

§ 31 Valvonnan vuosikertomus 2021 ja valvontaohjelma jakaminen vuodelle 2022

KEUDno-2022-8325

Valmistelija

  • Terhi Toikka, valvontakoordinaattori, terhi.toikka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ohjaa valvontaohjelma, jonka toteutumisesta raportoidaan vuosittain valvonnan vuosikertomuksella. Valvontaohjelman 2020-2021 päivitetty versio on hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 9.3.2021 § 25. Valvonnan vuosikertomukseen kootaan yhteenveto valvonnan toimenpiteistä ja toteutumisesta sekä arvioidaan valvontaohjelmassa määriteltyjen valvonnan kehittämistavoitteiden toteutumista.
Sosiaalipalvelujen ohjausta ja valvontaa on toteutettu palveluntuottajien kanssa vuorovaikutuksellisessa, kannustavassa ja kehittämismyönteisessä yhteistyössä. Ennakoivan ohjauksen ja valvonnan ensisijaisina keinoina on palveluntuottajien ohjaus ja neuvonta, jota toteutetaan monin eri tavoin. Toiminnan aikaiset valvontakäynnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti lähes kaikkiin ympärivuorokautisten palvelujen yksiköihin. Määrällisesti valvontakäyntejä toteutettiin lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Valvonnan resurssit ovat olleet edellistä vuotta paremmat. Reaktiivisia tarkastuskäyntejä on tehty asiakaspalautteisiin, epäkohtailmoituksiin, muistutuksiin ja kanteluihin liittyen aina tarvittaessa. Määrällisesti niitä on tehty edellistä vuotta vähemmän, mutta selvityksiä on tehty paljon puhelinkeskusteluin, kirjallisesti ja dokumenttien perusteella.
Valvontaohjelman mukaiset kehittämistavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Kehittämistavoitteita on edistetty valvonnan yhteistyöryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti. Valvonnan yhteistyöryhmällä vahvistetaan myös valvonnan osaamista jakamalla tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Omien sosiaalipalvelujen omavalvontaa on vahvistettu ja valvontaan luotu vakiintuneet toimintatavat. Ohjauksen ja valvonnan suunnitteluun ja raportointiin on luotu tulosalueille yhtenäiset toimintatavat ja työkalut.  Yhteistyötä tulosalueiden välillä on kehitetty, mutta ohjausta ja valvontaa toteutetaan jokaisella tulosalueella pitkälti erillisesti. Ohjausta ja valvontaa johdetaan ja resurssit määritellään tulosalueittain. Sopimusvalvonnan tilasta ei ole vielä kattavaa kokonaiskuvaa. Sopimusvalvonnan käytännöt kehittyvät kilpailutusten myötä, mm. palveluntuottajien säännöllisen raportoinnin ja palveluntuottajien yhteistapaamisten kautta seuranta, ohjaus ja valvonta on jatkuvaa. 
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelman 2020-2021 voimassaoloaikaa pidennetään vuoden 2022 loppuun. Valvontaohjelmaan on päivitetty muutamia tietoja ajan tasalle ja valvonnan kehittämistavoitteet vuodelle 2022. Vuoden aikana keskitytään valmistelemaan tulevalle hyvinvointialueelle omavalvontaohjelma, joka tulee laatia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaisesti. Nykyisen valvontaohjelman keskeiset sisällöt tullaan yhdistämään hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi valvonnan vuosikertomuksen 2021 ja hyväksyy nykyisen valvontaohjelman voimassaoloajan pidentämisen vuoden 2022 loppuun

Käsittely:

Heini Liimatainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä "yleislausekejäävi" (HallintoL 28 § 1 mom. 7 kohta).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, tulosalueiden päälliköt, valvontakoordinaattori, laatupäällikkö, kehittämispäällikkö