Yhtymähallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Määräaikaisen palvelujohtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuudesta päättäminen

KEUDno-2019-1156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka. Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen päällikölle sisältää henkilötietoja tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.

Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen 1.6.2020 – 31.12.2021. Hallintosäännön § 26 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto. Yhtymävaltuuston tulee päättää ennen määräaikaisen viran täyttämistä viran kelpoisuusehdoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle 1.6.2020-31.12.2021 ajalle.

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen palvelujohtajan ajalle 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun.

Merkittiin, että vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen  ja kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen  eivät  olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka. Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen päällikölle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksen perusteena oli, että organisoituminen kokonaisuudessaan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella tehtiin määräajaksi sisäisin järjestelyin, eikä ulkopuolisia henkilöitä palkattu.

Ennen palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamista kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja oli johtanut kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Määräaikaisen viran perustamisella erotettiin kuntayhtymän johtajan virasta samaksi määräajaksi palvelualueen johtaminen. Viran perustamisen perusteena oli tuolloin alkaneeseen maakuntavalmisteluun kytketty Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu. Erillisratkaisun valmisteluun osallistuminen tuli merkittäväksi osaksi kuntayhtymän johtajan työtä.

Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen 1.6.2020 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi, käytännössä viran jatkaminen tarkoittaa palvelujohtajan uuden määräaikaisen viran perustamista edellä mainitulle ajalle. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten tulee perustaa virka. Viran perustamista säätelevä kuntalain 88 § ei ota kantaa siihen, perustetaanko virka määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana. Sen sijaan laissa kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki) § 3 virkasuhteen kestoajasta, on määräykset, viranhaltijan ottamisesta virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.  Viranhaltijalain § 3 mukaan ”viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.” Näin ollen, mikäli virka on perustettu määräaikaisena, nimitetään viranhaltija virkaan vastaavalle ajalle määräajaksi.

 

Palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamisen tarpeellisuuden arviointia 

Palvelualueen palvelujohtajan määräaikaista virkaa on hoitanut Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon avopalvelujen päällikkö. Kyseinen viranhaltija on kuntayhtymässä vakituisessa palvelussuhteessa, joten hänen asemansa vakituisena viranhaltijana ei ole muuttunut hänen hoitaessaan määräaikaista virkaa.

Sote-uudistukseen sisältyvä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019, ja ohjausryhmän loppuraportti jätettiin lausunnolle alkuvuodesta 2020 (Yhtymähallitus 25.2.2020 §29) Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto, lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako useampaan itsehallintoalueeseen sekä Uusimaa yhtenä maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin mukaisesti.

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esitti yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin pohjautuvaa mallia. Yksi itsehallintoalueista olisi Keski-Uusimaa. Päätöksiä ohjausryhmän esityksestä ei vielä ole. Sote-uudistuksen alkuperäisen aikataulun suunnitelman mukaisesti sote – keskukset ja itsehallintoalueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023. Koronavirusepidemia ja poikkeusolot voivat mahdollisesti vaikuttaa uudistuksen etenemiseen viivästyttäen sitä, päätöksiä muutetusta aikataulusta ei kuitenkaan ole. Jos sote- uudistus etenee aikataulussa, voidaan arvioida, että vuoden 2021 aikana saadaan käsitystä mahdollisten itsehallintoalueiden ja maakuntien toiminnan johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä. Tämän hetkinen tieto valmistelun etenemisestä on kuitenkin epävarmaa eikä sen vaikutuksia kuntayhtymän johtamisrakenteeseen vielä tiedetä. Toistaiseksi voimassa olevaa terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakanssia ei ole tarkoituksenmukaista perustaa, koska sote -uudistuksen ja mahdollisen Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu on kesken ja on nähtävissä, että ne vaikuttavat merkittävästi myös kuntayhtymän johtamisrakenteeseen.

Määräaikaisen viran perustamisen perusteluna oli syksyllä 2019 kuntayhtymän johtajan osallistuminen merkittävässä määrin sote -uudistuksen valmisteluun.  Valmistelun edetessä hallitusohjelman mukaisesti siihen liittyvät tehtävät ovat jatkossakin merkittävä osa kuntayhtymän johtajan työtä.  Keskeisenä osana sote- uudistusta ovat tällä hetkellä mm. uudistukseen liittyvien rakennemuutosten toteuttaminen ja sote- keskusten toiminnan kehittäminen vuosina 2020-2022 (yhtymähallitus 17.3.2020 § 49), joista kuntayhtymän johtaja vastaa.  Tällä hetkellä myös koronavirusepidemiatilanteen sekä taloudellisten haasteiden aiheuttamien toimenpiteiden johtaminen edellyttää sitä, että kuntayhtymän johtajalle kuuluvia tehtäviä edelleen eriytetään määräaikaisesti Terveyspalvelut ja sairaanhoito-palvelualueen johtamisen osalta.

Nyt virka ehdotetaan edelleen jatkettavan määräaikaisena vuoden 2021 loppuun saakka. Kuntayhtymän johtaja toimii edelleen hallintosäännön § 17 mukaisesti terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä, kuten tähänkin saakka.   Hallintosäännön § 26 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Virka ehdotetaan täytettävän valtuuston päätöksellä, eikä virantoimitusvelvollisuuden muutoksella.

Päätösehdotus sisältää myös ehdotuksen valtuustolle päättää viran kelpoisuusehdoksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto, joka aloittaa viran täyttämisen valmistelun kokouksessaan 20.4.2020 haastattelemalla nykyisen määräaikaista virkaa hoitavan palvelujohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle 1.6.2020-31.12.2021 ajalle edellä esittelytekstissä esitetyillä perusteilla

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen palvelujohtajan 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja  vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana

Tiedoksi

Asianosaiset