Yhtymähallitus, kokous 13.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vuoden 2023 tilinpäätös

KEUDno-2023-48

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2023 tilikausi on 1.1.-30.4.2023, koska jäsenkunnat ovat päättäneet purkaa kuntayhtymän 1.5.2023. Kuntayhtymän yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2023 tilinpäätös käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-30.4.2023 olivat n. 1,89 Me ja toimintatuotot n. 1,86 Me, joten toimintakate oli n. -0,03 Me. Toimintakuluissa suurimmat erät olivat erikoissairaanhoidon vuonna 2022 aiheutuneet kustannukset, 0,4 Me, joista saatiin HUS:lta tieto niin myöhään, ettei niitä voinut huomioida vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Hyvinvointialueen ja Sarastian tuottamat talouden asiantuntijapalvelut vuonna 2023 olivat n. 0,4 Me. Vuonna 2022 tai aiemmin erääntyneet avoimet saatavat kirjattiin luottotappioksi, mikä aiheuttu n. 1 Me:n kustannuksen. Saatavien perintä jatkuu luottotappiokirjauksesta huolimatta.

Jäsenkuntien maksuosuudet olivat n. 1,35 Me.

Kuntayhtymälle laadittiin vuodelle 2023 talousarvio, jossa arvioitiin ainoastaan vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimisesta aiheutuvat kustannukset n. 0,3 Me.

Hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 0,00 euroa.

Jäsenkunnat ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt sopimuksen, jonka mukaan hyvinvointialue ottaa hoitaakseen kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat tai sen purun jälkeen kuntayhtymän vastuulla olevat hoitamattomat tehtävät kuntien puolesta. Kuntayhtymän purusta tehdään erillinen loppuselvitys, joka tulee yhtymähallituksen käsiteltäväksi arvion mukaan elo-syyskuussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2023 (1.1.-30.4.2023) tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
  • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään  tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.