Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 54 Palvelusetelin käyttöönotto ikäihmisten palveluasumisen järjestämisessä

KEUDno-2021-2658

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelin käyttöönotto kotiapupalvelun järjestämisessä

Kotiapupalvelun laajentuessa vuonna 2020 koko kuntayhtymän kattavaksi toiminnaksi, palvelun volyymi on kasvanut niin suureksi, että yksityisen palvelutuotannon varassa palvelua ei voida pysyvästi järjestää ilman hankintalain edellyttämää kilpailuttamista. Kotiapupalvelun hankintakustannukset vuonna 2020 olivat 208290 euroa. Tämän vuoksi palvelun laajentamisen yhteydessä käynnistettiin kehittämistyö palvelun järjestämiseksi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä hyödyntäen.

Keusoten alueella on ollut neljä eri palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmää. PSOP/Tuusula, Vaana (Smartum)/Järvenpää, PedConsons/Hyvinkää ja Navation (ei käytössä). Palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmä on kilpailutettu. Kilpailutuksen tavoitteena oli saada Keusoteen yksi yhtenäinen palvelusetelijärjestelmä. 

Kuntayhtymän johtajan päätöksellä (15.1.2021§ 3) on asetettu palvelusetelien asiointi – ja hallinnointiprojekti sen jälkeen, kun Polycon Oy voitti Palvelusetelijärjestelmän hallinnointipalvelun kilpailutuksen ja markkinatuomioistuin on hylännyt Vaana Oy:n valituksen. Tällöin Polycon Oy:n kanssa on voitu solmia sopimus 29.11.2020 alkuperäisen hankinnan ja hankintapäätöksen mukaisesti. 

Tämän jälkeen on kehitetty palvelusetelin yleinen sääntökirja ja kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja. Jatkossa päätettäväksi esitetään säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden, tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelukohtaiset sääntökirjat.

Vanhat kunnissa olevat palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmät poistetaan käytöstä. Vanhat kuntakohtaiset setelit poistuvat ja osa palveluista siirtyy palvelusetelillä tuotettavaksi tai muutoin järjestettäväksi. Järvenpään Vaanan siivousseteli siirtyy kotiapupalveluun sen myöntämisperusteiden alaisuuteen. Veteraanien palvelut järjestetään jatkossa suorahankintana. Omaishoidon palvelusetelit poistuvat Vaanasta ja palvelua tarjotaan omaishoidon sijaisapuna kotiin sekä lakisääteisen vapaan palvelusetelillä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli päättyy Vaanassa ja jatkuu uuden järjestelmän myötä säännöllisen kotihoidon palvelusetelinä. Tuusulan PSOP:n alaisuudessa olevat tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon tuen vapaan palvelusetelit päättyvät ja siirtyvät käyttöönoton yhteydessä Polycon järjestelmään.

Kotiapupalvelun palvelusetelin käyttöönotto on suunniteltu siten, että sääntökirjojen hyväksymisen jälkeen palveluntuottajia ja asiakkaita informoidaan tapahtuvasta muutoksesta palvelun järjestämisessä. Palveluntuottajille avataan mahdollisuus hakea kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi huhtikuussa, jonka jälkeen tehdään päätökset palveluntuottajien hyväksymisestä. Asiakasohjaajat ovat yhteydessä kotiapupalvelun asiakkaisiin uuden palvelun järjestämistavan organisoimiseksi. Uudet asiakkuudet avataan palvelusetelille toukokuussa.

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).


Palvelusetelin sääntökirjat

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet. Sääntökirja jakautuu palveluntuottajan hyväksymisehtojen osalta yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan.

1. Yleinen osa, joka sisältää lainsäädäntöön perustuvia, ns. pakollisia hyväksymisehtoja. 

2. Palvelukohtainen osa, joka sisältää kuntayhtymän itsensä asettamia, ns. harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja sekä kuvauksen asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjan yleisessä ja palvelukohtaisessa osassa asetetut hyväksymisehdot. Palvelukohtaisessa osiossa esitettävät harkinnanvaraiset hyväksymisehdot eivät voi olla ristiriidassa lainsäädäntöön perustuvien pakollisten hyväksymisehtojen kanssa.

Yleinen osa

Yleinen sääntökirja koskee kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (jäljempänä Keusote) ikäihmisten- ja vammaisten palveluissa käyttöön ottamia palveluseteleitä. Palvelukohtaiset sääntökirjat laaditaan ja hyväksytään erillisinä. Palvelusetelituottajan on sitouduttava sääntökirjan yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan palveluita tuottaessaan.

Yleisessä sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin sen tulee sitoutua, jotta Keusote voi hyväksyä palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Sääntökirjassa Keusote asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009), myöhemmin palvelusetelilaki, 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi. Keusote tekee asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin, hoito- ja palvelusuunnitelman, palvelupäätöksen sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo palvelusetelin käytössä. 

Kotiapupalvelun palvelukohtainen osa

Kotiapupalvelun palvelukohtaisen sekä yleisen sääntökirjan vaatimukset koskevat kaikkia Keusoten palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (myöhemmin Keusote) järjestäessä palvelusetelillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti kotiapupalveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § mukaisia kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita. Näitä ovat ateria-apu, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen. 

Mikäli palvelukohtainen sääntökirja on ristiriidassa yleisen sääntökirjan kanssa, noudatetaan yleisessä sääntökirjassa annettuja vaatimuksia ja linjauksia. Palvelusetelin arvosta päättää Keusoten yhtymähallitus kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Keusote ja palveluntuottaja sopivat ketkä toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.

Keusote myöntää kotiapupalvelun palvelusetelin yksittäiselle asiakkaalle. Viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Päätös noudattaa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Kotiapupalvelun tasasuuruinen palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää palvelun myöntämisen perusteet.  

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja tämän sääntökirjan mukaisten palvelujen henkilökohtaisen palvelupäätöksen mukaisesti. Keusote maksaa asiakkaan palvelupäätöksen mukaisten palveluiden kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden eli omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Asiakkaan omavastuunosuus määräytyy palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta.

Palvelusetelillä voidaan myöntää asiakkaalle kotiapupalvelua yksi - kuusi (1 - 6) tuntia kk:ssa. Palvelua myönnetään asiakkaalle kuitenkin vain yksi (1) tunti viikossa tai kaksi (2) tuntia joka toinen viikko. Siivouspalvelua myönnetään kaksi (2) tuntia kuukaudessa kotitaloutta kohden. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin palveluihin ja se on tarkoitettu kuukausittain käytettäväksi. Sitä ei voi käyttää etukäteen, eikä käyttämättä jäänyttä arvoa voi käyttää jälkikäteen. 

Palvelu kohdennetaan henkilöille, joiden kyky hankkia palvelu ilman kuntayhtymän tukea on heikentynyt kotitalouden pienituloisuuden vuoksi. Palvelun tulorajana on yhden hengen taloudessa 1 300€/kk bruttona ja kahden hengen taloudessa 2 400€/kk puolisoiden yhteen lasketut tulot bruttona.  Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea, omaishoidontukea, rintamalisää eikä ylimääräistä rintamalisää. Varallisuusrajana on 5 000€ /yhden hengen talous ja 8 000€ /kahden hengen talous. Varallisuudeksi katsotaan valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varallisuus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista asuntoa.

Kuntayhtymä ei peri asiakkaalta asiakasmaksua palvelusta. Kuntayhtymä myöntää asiakkaalle palvelusetelin. Palvelusetelin ylimenevän osan, eli omavastuuosuuden, asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Omavastuuosuus ei saa ylittää 10 euroa tunnilta. Siksi palvelusetelin arvoksi määritellään 30 € tunti ja palveluntuottajalle hintakatto 40 € tunti. Palvelun tuottajahinnan tulee sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden.
 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • yleinen sääntökirja hyväksytään koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ikäihmisten- ja vammaisten palvelujen käyttöön ottamia palveluseteleitä ja, että
 • kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • kotiapupalvelun tulorajat ovat; yhden hengen talous 1300 euroa/brutto ja kahden hengen talous 2400 euroa/brutto ja, että
 • kotiapupalvelun varallisuusrajat ovat; yhden hengen talous 5000 euroa ja kahden hengen talous 8000 euroa ja, että
 • kotiapupalvelun palvelusetelin arvoksi päätetään maksimissaan 30 euroa ja, että
 • palveluntuottajan hintakatto on 40 euroa, joka sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset sekä kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
 • tulo- ja varallisuusrajat sekä palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että kotiapupalvelun käytöstä raportoidaan hallitukselle puolen vuoden kuluttua. 

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelin käyttöönotto säännöllisen kotihoidon järjestämisessä 

Palvelusetelijärjestelmä laajennetaan koskemaan säännöllistä kotihoitoa kaikissa Keusoten kunnissa. Säännöllisen kotihoidon järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelukohtainen sääntökirja ja palvelusetelillä järjestettävän palvelun palvelukuvaus. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakkaalle voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon tulosidonnainen palveluseteli enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi kerrallaan. Asiakkaan tulee täyttää säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteet ja kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty kotiutumisen tuen arviointijaksolla.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja sääntökirjan mukaisten palvelujen maksamiseen henkilökohtaisen palvelupäätöksen mukaisesti. Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti tai edustajansa avustuksella palveluntuottajan kuntayhtymän hyväksymien yksityisten palveluntuottajien joukosta.

Keusote maksaa asiakkaan palvelupäätöksen mukaisten palveluiden kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden eli omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta. 

Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää aina, että Keusoten palvelusetelin myöntämiseen oikeutettu henkilö on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelun sisällön ja määrän. Palvelutarpeen arviointi ja palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään kotiutumisen tuen arviointijaksolla. Samassa yhteydessä arvioidaan myös asiakkaan kyky käyttää palveluseteliä. 

Asiakkaan lääkäripalvelut hankitaan ensisijaisesti julkiselta terveysasemalta. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa yksityistä lääkäripalvelua, asiakkaalla on oikeus valita tämä palvelu ja maksaa se itse.
Mikäli asiakas haluaa käyttää lääkkeiden annosjakelupalvelua, ostaa asiakas annosjakelun itse valitsemastaan apteekista.  

Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa palvelusetelin arvon kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo riippuu kotitalouden koosta ja tuloista. Tulorajoina käytetään asiakasmaksuasetuksen (912/1992)3§:n mukaisia kotona annettavan palvelun tulorajoja. Tulorajat ovat työeläkeindeksiin sidottuja. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo voi olla 7 -35 euroa/tunti.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa säännöllisen kotihoidon enimmäistuntihinta. Tämän tulee sisältää kilometrikulut, hallinto- ja toimistokulut, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden. Tuntihinnat ilmoitetaan alla oleville päiville ja kellonajoille, silloin jos palveluntuottaja tuottaa säännöllisen kotihoidon palvelua kyseisenä päivänä ja aikana.  
•    arki klo 7-18  
•    arki klo 18-22 
•    arki klo 22-09 
•    la 7-18  
•    la 18-22 
•    la 22-07 
•    su 7-18 
•    su 18-22 
•    su 22-07 
 
Kotikäynnin pituus on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmalla. Keskimääräinen kotikäynnin (= asiakastyöhön käytettävä aika) on noin 20 minuuttia, vaihdellen kuitenkin 15 min – 60 min välillä.  
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • säännöllisen kotihoidon palvelukohtainen sääntökirja ja palvelukuvaus hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoksi päätetään 7 – 35 euroa/tunti asiakkaan tulojen mukaisesti ja, että
 • palvelusetelin arvo sisältää toimisto -ja hallintokulut, matkakulut, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
 • kotiin annettavassa hoidon ja hoivan palvelussa palveluntuottaja ilmoittaa tuntihinnan eriteltynä päiville ja kellonajoille, jolloin palveluntuottaja tuottaa kyseistä palvelua
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä ja, että
 • mikäli palvelusetelin arvo ylittyy, palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon ylittävän osuuden asiakkaalta.
   

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelijärjestelmä laajennetaan koskemaan omaishoidon lakisääteisiä vapaita kaikissa Keusoten kunnissa. Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.

Kaikilla omaishoitosopimuksen Keusoten kanssa tehneillä omaishoitajilla on lakisääteinen oikeus omaishoidon vapaisiin omaishoitosopimuksen mukaisesti. Oikeus vapaisiin perustuu hoidon sitovuuteen (Laki omaishoidon tuesta 937/2005). Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoitajan vapaan korvaavalla palvelulla tarkoitetaan omaishoidettavan aikuisen tai lapsen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totuttuun elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Omaishoidon lakisääteisen vapaan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista sekä tukea omaishoitajaa omaisen / läheisen hoitotyössä. 

Omaishoitoperheen kanssa yhteistyössä laadittuun omaishoitosopimukseen on kirjattu hoidettavan hoidon järjestämistapa omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta. Hoidon järjestämistapaa valittaessa huomioidaan omaishoitajan ja hoidettavan näkemys. Omaishoitajalla tai -hoidettavalla ei kuitenkaan ole ehdotonta oikeutta määritellä vapaiden aikaisen hoidon järjestämistapaa.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle palvelusetelillä  

 • ympärivuorokautisessa asumispalvelussa  
 • lyhytaikaisessa laitoshoidossa  
 • kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna

 

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia järjestämistapoja. 

Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti tai edustajansa avustuksella palveluntuottajan kuntayhtymän hyväksymien yksityisten palveluntuottajien joukosta. 

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja omaishoidon lakisääteisen vapaan sääntökirjan mukaisten palvelujen maksamiseen omaishoitosopimuksen mukaisesti. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden asiakas maksaa itse.  

Asiakkaalla on oikeus hankkia palveluntuottajalta myös muita kuin palvelusetelillä hankittavia palveluita. Muiden kuin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden maksamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään ja ne ovat asiakkaan itse maksettavia palveluita.  

Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelin arvon ja määrärahan kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.  

Yhden palvelusetelin arvo on 140 euroa yhtä vapaavuorokautta kohden. Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään kolme (3) kuukautta kohden ja 36 kalenterivuotta kohden.

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan sääntökirjan mukaiset palvelut kuntayhtymälle  
ympärivuorokautisessa palvelussa 151,40 euroa / vrk, 
lyhytaikaisessa laitoshoidossa 151,40 euroa / vrk. 
  
Kotiin annettavassa hoidon ja hoivan palvelussa palveluntuottaja ilmoittaa tuntihinnan, eriteltynä vain niille päiville ja kellon ajoille, jolloin palveluntuottaja tuottaa kyseistä palvelua  
•    arki klo 7-18 
•    arki klo 18-22   
•    la klo 7-18  
•    la klo 18-22 
•    su klo 7-18 
•    su klo 18-22  

Ympärivuorokautisessa hoidossa ateriat sisältyvät palvelusetelin arvoon. Vuorokausi on saapumisesta seuraavat 24 tuntia. Ympärivuorokautista hoitoa järjestävään yksikköön matkustaessaan asiakas vastaa matkakustannuksista itse. Kotiin annettavissa palveluissa matkakulut kuuluvat palveluntuottajan hintaan.  

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat ovat käytettävissä niiden kertymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun saakka. Vapaita voi käyttää vain omaishoitosopimuksen voimassa olon aikana. Asiakkaalta ei veloiteta omavastuuosuutta, niin kauan kuin asiakkaan palvelusetelitilillä on arvoa. Mikäli arvo ylittyy, palveluntuottaja laskuttaa ylittävän osuuden kokonaisuudessaan asiakkaalta. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • omaishoidon vapaan palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • omaishoidon tuen palvelusetelin arvoksi päätetään 140 euroa ja, että
 • palvelusetelin arvo sisältää kotiin annettavissa palveluissa palveluntuottajan toimisto -ja hallintokulut, matkakulut, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
 • kotiin annettavassa hoidon ja hoivan palvelussa palveluntuottaja ilmoittaa tuntihinnan eriteltynä päiville ja kellonajoille, jolloin palveluntuottaja tuottaa kyseistä palvelua
 • palvelusetelin arvo sisältää ympärivuorokautisessa palvelussa ja lyhytaikaisessa laitoshoidossa palveluntuottajan toimisto -ja hallintokulut, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
 • ympärivuorokautisessa palvelussa ja lyhytaikaisessa laitoshoidossa asetetaan palveluntuottajalle hintakatto 151,40 euroa/vrk
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä ja, että
 • asiakkaalta ei veloiteta omavastuuosuutta, niin kauan kuin asiakkaan palvelusetelitilillä on arvoa ja, että
 • mikäli palvelusetelin arvo ylittyy, palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon ylittävän osuuden asiakkaalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisessä kaikissa Keusoten kunnissa. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta voidaan tarjota niille asiakkaille, jotka täyttävät vammaispalvelulain (380/1987) mukaiset edellytykset henkilökohtaiseen apuun. Asiakkaalla tulee olla henkilökohtaisen avun tarpeen lisäksi kyky ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen kuluttaja-asemassa.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu tarkoittaa avustamista niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön (asiakkaan) välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää hoivaa, hoitoa ja valvontaa ja joita toteutetaan esim. lääketieteellisin perustein jonkun muun kuin asiakkaan määrittelemän sisällön ja tavan perusteella tai jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito. Näihin avuntarpeisiin tulee vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. 

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen. 

Avustajan tuntimäärä arvioidaan yksilöllisesti. Henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti. Tuntien määrä ja niiden arki / pyhä käyttöajakohta määritellään asiakkaan palvelusuunnitelman teon yhteydessä suunnitellen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen. Palvelusetelit voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa.

Palvelusetelille on määritelty tuntiarvo, joka kattaa palveluntuottajalle palvelun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Palvelusetelin arvo on riippuvainen palvelun tuottamisen ajankohdasta. Palveluntuottajalle korvataan asiakkaan saama henkilökohtainen apu. Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi maksimissaan periä taulukon mukaisen tuntihinnan (€). Kuntayhtymä ei korvaa tuottajalle muita kuluja kuin setelin hinnan. 

  aika € / h
arkisin ja lauantaisin 06.00 - 23.00 22,00
arkisin ja lauantaisin, yö 23.00 - 06.00 27,00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 06.00 - 23.00 44,00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö 23.00 - 06.00 44,00

 

Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. 

Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo, Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan.  

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tuotettava henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain palvelusuunnitelman mukaisesti Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirjan mukaisten palvelujen maksamiseen. Mikäli asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan ja, että 
 • palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa ja, että 
 • mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun arvo on riippuvainen palvelun tuottamisen ajankohdasta
  •  arkisin ja lauantaisin klo 06.00 – 23.00, 22,00 € / tunti
  • arkisin ja lauantaisin, yö klo 23.00 -06.00, 27,00 € / tunti
  • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 06.00 - 23.00, 44,00 € / tunti
  • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö klo 23.00 – 06.00, 44,00 € / tunti ja, että
 • mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo, Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan ja, että
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.
   

Päätös

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelijärjestelmä laajennetaan koskemaan pitkäaikaista tehostettua palveluasumista kaikissa Keusoten kunnissa. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty pitkäaikaista tehostettua palveluasumista koskeva palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.

Pitkäaikaisella tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.

Tehostettu palveluasuminen on pitkäaikaista asumista ja asiakkaan avuntarpeeseen perustuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen voidaan järjestään asiakkaalle palvelusetelillä, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja palveluasuminen on todettu riittämättömiksi. Asiakas täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet. 

Myönteisen päätöksen saanut hakija voi valita itselleen sopivan palveluntuottajan Keusoten palvelusetelimallissa mukana olevista palveluntuottajista. 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli myönnetään asiakkaalle kolmeksi (3) kuukaudeksi olevana palveluna, jonka jälkeen palvelusetelin jatkuminen arvioidaan uudelleen. 

Keusote määrittelee tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon ja tarkistaa sen kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Asiakkaalle myönnettävä palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo riippuu asiakkaan tuloista. Tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) §10b mukaiset tulot. 

Palvelusetelin maksimiarvo on 140 euroa kuukaudessa.

Palvelusetelillä katetaan 

 • palvelumaksua (esim. hoito / hoiva, tukipalvelut)
 • ateriamaksua

Palveluseteli kattaa palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu- ja hoitosuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti.

 
Asiakas maksaa itse 

 • vuokran
 • lääkkeet 
 • muut kulut (esim. vähäiset terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun, sanomalehden tilausmaksut, puhelimen ja esim. laajakaistan käyttömenot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)

 

Asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se osuus asumisen ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon. Asiakas maksaa itse omavastuuosuuden palveluntuottajalle asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa sovitulla tavalla.  
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) §10b mukaiset tulot ja, että
 • pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoksi päätetään 140 euroa / kk ja, että
 • palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu- ja hoitosuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti ja, että
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä ja, että
 • asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se osuus asumisen ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon.
   

Päätös

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 22.6. 

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirjaa on tarkennettu. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tuotettava henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua. 

Palveluntuottajan tulee varmistaa aina ennen palvelun tuottamista palse.fi-portaalista, että asiakkaalla on asiakkaan tilaama henkilökohtaisen avun tuntimäärä käytettävissä. Mikäli näin ei ole, tulee palveluntuottajan olla yhteydessä setelin myöntäneeseen Keusoten työntekijään ennen palvelun tuottamista. Keusoten työntekijä arvioi myönnetäänkö asiakkaalle tilapäisesti henkilökohtaiseen apuun lisätunteja. Mikäli asiakkaalla on toistuvia vaikeuksia hyödyntää palveluseteliä, tulee Keusoten työntekijän olla aloitteellinen ja viedä eteenpäin palvelun järjestämistavan vaihtamista.  

Muiden kuin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden maksamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään ja ne ovat asiakkaan itse maksettavia palveluita.

Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa on tällä hetkellä käytössä työnantajamalli ja ostopalvelu. Millaisia talousvaikutuksia palveluseteli vaihtoehtona tuo näiden lisäksi on vaikeaa ennustaa.  Mikäli nyt ostopalveluna palvelua tuotetuista asiakkaista suurin osa siirtyy käyttämään palveluseteliä ostopalvelun sijaan, on tämä kustannustehokkaampaa, kuin ostopalveluna tuotettu henkilökohtainen apu. Jos taas työnantajamallilla olevista asiakkaista moni siirtyisi käyttämään palveluseteliä, saattavat Keusoten kustannukset henkilökohtaisen avun osalta nousta. 

Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin arvioida palvelusetelin olevan kustannusneutraali lisäys palveluvalikoimaan, ja lisäävän asiakkaan valinnanvapautta.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 

 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan ja, että 
 • palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa ja, että 
 • mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun arvo on riippuvainen palvelun tuottamisen ajankohdasta
  • arkisin ja lauantaisin klo 06.00 – 23.00, 22,00 € / tunti
  • arkisin ja lauantaisin, yö klo 23.00 -06.00, 27,00 € / tunti
  • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 06.00 - 23.00, 44,00 € / tunti
  • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö klo 23.00 – 06.00, 44,00 € / tunti ja, että
 • mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo, Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan ja, että
 • Keusote ei korvaa palveluntuottajalle muita kuluja kuin setelin hinnan ja, että
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely
Yhtymähallitus, 24.2.2021
Yhtymähallitus, 22.6.2021

Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 22.6.2021. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa on tarkennettu vaikutusten arvioinnin osalta erityisesti asiakkaan informoinnin osalta, jotta hän mm. pystyy arvioimaan, mitä palvelusetelillä myönnetyn ja Keusoten järjestämän palvelun hänelle koituvien kustannusten ero on, mitä tarkoittaa tulosidonnaisen palvelusetelin omavastuuosuus ja mitä valinnanvapaus tarkoittaa tehostetun asumispaikan valinnassa. Palvelujen piiriin ohjattaessa tulee varmistaa, että palvelusetelillä ei vaaranneta asiakkaan toimeentuloa ja, että asiakas selviytyy myöhemmin omavastuuosuudestaan. Keusoten alueelta ja varsinkin Uudenmaan ulkopuolelta löytyy tehostetun asumispalvelun yksiköitä, joissa vuorokausihinta ei kohoa 120 € korkeammaksi.  

Tehostetun palveluasumisen tulosidonnainen palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja palveluasuminen on todettu riittämättömiksi. Hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista eikä asiakas tarvitse lääketieteellistä hoitoa. Asiakas ei selviydy kotihoidon käyntien välillä yksin, riippumatta kotikäyntien määrästä tai muista tukipalveluista, eikä asiakkaan itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan ole mahdollista tehostettujen avopalveluiden eikä omaisten ja lähipiirin turvin.  Asiakas täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet. 

Saadakseen palvelusetelin asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201/2020) §10b mukaiset tulot.

Asiakkaalle on kerrottava hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä sekä palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja omavastuun arvioitu suuruus. Asiakkaalle tulee kertoa myös minkä suuruinen olisi häneltä perittävä asiakasmaksu vastaavasta palvelusta Keusoten järjestämänä palveluna.

Valitessaan palvelusetelin asiakkaan tulee kyetä itse kustantamaan palvelusetelin arvon ylittävä osuus eli omavastuuosuus, vuokra, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut. Tarvittaessa asiakas käyttää esim. säästöjään, mikäli eläke ei riitä kattamaan hänelle maksettavaksi jäävää osuutta. 

Asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se osuus ateriamaksun ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon. 

Mikäli vaikuttaa siltä, että asiakkaan toimeentulo palvelusetelillä tuotetussa palvelussa vaarantuisi, hänelle ei tarjota palveluseteliä, vaan hänelle tarjotaan tehostettua palveluasumista muilla Keusoten tuottamilla tavoilla. 

Jos asiakas ei ole pystynyt suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle viipymättä. Viranhaltija selvittelee mistä maksun suorittamisen ongelma mahdollisesti johtuu. Mikäli arvioidaan ettei asiakas jatkossakaan pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, päätetään palveluseteli ja arvioidaan palvelunjärjestämistapa uudelleen.

Palvelusetelin tulosidonnainen maksiarvo vuonna 2021 on 120 € / vrk. Tämän suurempaa palveluseteliä ei ole mahdollista myöntää.  

Tällä hetkellä tehostettua palveluasumista tuotetaan Keusote omissa yksiköissä ja hankitaan ostopalveluna. Palvelusetelin käytön myötä avautuu kuntalaisille mahdollisuus hakeutua myös muihin tehostetun palveluasumisen yksiköihin kuin Keusoten tarjoamiin. Asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus valita laajemmasta tarjonnasta kuin nyt.  

Palvelusetelillä asiakas voisi valita Keusoten alueelta tai ulkokunnista haluamansa hoitokodin vuorokausihinnan mukaan. Itse maksettavaksi jäävä osuus hinnasta voi olla hyvinkin kohtuullinen. 

Oikealla palvelusetelin arvolla ja hyvällä volyymillä palvelusetelillä tuotettu tehostettu palveluasuminen tuottaa säästöjä Keusotelle. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201/2020) §10b mukaiset tulot ja, että
 • pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimi arvoksi päätetään 120 euroa / vrk ja, että
 • palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu- ja hoitosuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti ja, että
 • asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se osuus ateria- ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon ja, että
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

 

Palvelusetelin käyttöönotto Keusotessa

Keusoten alueella oli aiemmin käytössä neljä eri palvelusetelin asiointi- ja hallinnointijärjestelmää. Järjestelmät ja palvelusetelit eivät olleet käytössä kaikissa Keusoten kunnissa. Asiointi- ja hallintajärjestelmä kilpailutettiin ja kilpailutuksen tavoitteena oli saada Keusoteen yksi yhtenäinen palvelusetelijärjestelmä sekä palvelusetelit samanlaisena käyttöön kaikkiin Keusoten kuntiin. 

15.1.2021§ 3 kuntayhtymän johtajan päätöksellä asetettiin palvelusetelien asiointi– ja hallinnointiprojekti sen jälkeen, kun Polycon Oy voitti palvelusetelijärjestelmän hallinnointipalvelun kilpailutuksen ja markkinatuomioistuin hylkäsi Vaana Oy:n valituksen 29.11.2020 Polycon Oy:n kanssa voitiin solmia sopimus alkuperäisen hankinnan ja hankintapäätöksen mukaisesti. 

Vanhat kunnissa olevat palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmät poistettiin käytöstä. Vanhat kuntakohtaiset setelit poistuivat ja osa palveluista siirtyi palvelusetelillä tuotettavaksi tai muutoin järjestettäväksi.

Tämän jälkeen kehitettiin palvelusetelin yleinen sääntökirja. Yleinen sääntökirja hyväksyttiin (24.2.2021 § 16) koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ikäihmisten- ja vammaisten palvelujen käyttöön ottamia palveluseteleitä. Jokaiseen palveluseteliin kehitettiin lisäksi myös palvelukohtainen sääntökirja.

Palveluseteli on tällä hetkellä käytössä kotiapupalvelussa, säännöllisessä kotihoidossa, omaishoidontuen lakisääteisessä vapaassa, vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa ja tehostetussa palveluasumisessa.
 

Palvelusetelin sääntökirjat

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet. Sääntökirja jakautuu palveluntuottajan hyväksymisehtojen osalta yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan.

1. Yleinen osa, joka sisältää lainsäädäntöön perustuvia, ns. pakollisia hyväksymisehtoja. 

2. Palvelukohtainen osa, joka sisältää kuntayhtymän itsensä asettamia, ns. harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja sekä kuvauksen asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjan yleisessä ja palvelukohtaisessa osassa asetetut hyväksymisehdot. Palvelukohtaisessa osiossa esitettävät harkinnanvaraiset hyväksymisehdot eivät voi olla ristiriidassa lainsäädäntöön perustuvien pakollisten hyväksymisehtojen kanssa.

 

Palvelusetelin käyttöönotto ikäihmisten palveluasumisen järjestämisessä

Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön ikäihmisten palveluasumisessa kaikissa Keusoten kunnissa. Ikäihmisten palveluasumisen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksymä yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitettävä ikäihmisten palveluasumista koskeva palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.

Palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuoroissa. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Palveluasuminen on palvelua, jossa Kelan etuudet kuten asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja muut vammaisetuudet sekä sairausvakuutuksen korvaukset määräytyvät samoin kuin kotona asuessa. Palveluasumisen asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Tavallisesta palveluasumisesta on kyse silloin, kun asiakkaiden säännöllinen avuntarve ei ole ympärivuorokautinen. Palvelua ei pidetä ympärivuorokautisena, jos yksittäisen asiakkaan satunnaisiin tuen tarpeisiin on varauduttu esimerkiksi turvarannekkeilla tai palveluntuottajan omalla kotihoidon yöpartiolla.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka eivät pysty asumaan omassa kodissaan avopalvelujen turvin ja he hyötyvät tuetummasta asumisesta, mutta heillä ei ole säännöllistä yöhoidon tarvetta.

Asiakaan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.

Myönteisen päätöksen saanut hakija valitsee itselleen sopivan palveluntuottajan Keusoten palvelusetelimallissa mukana olevista palveluntuottajista. Asiakkaalla ja omaisilla on mahdollisuus tutustua palvelutaloon ennen muuttopäätöstä.

Palvelujen piiriin ohjattaessa tulee varmistaa, että palvelusetelillä ei vaaranneta asiakkaan toimeentuloa ja, että asiakas selviytyy myöhemmin omavastuuosuudestaan. 

Saadakseen palvelusetelin asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201/2020) § 10 b mukaiset tulot.

Asiakkaalle on kerrottava hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä sekä palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja omavastuun arvioitu suuruus. Asiakkaalle tulee kertoa myös minkä suuruinen olisi häneltä perittävä asiakasmaksu vastaavasta palvelusta Keusoten järjestämänä palveluna.

Valitessaan palvelusetelin asiakkaan tulee kyetä itse kustantamaan palvelusetelin arvon ylittävä osuus eli omavastuuosuus, vuokra, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut. Tarvittaessa asiakas käyttää esim. säästöjään, mikäli eläke ei riitä kattamaan hänelle maksettavaksi jäävää osuutta. 

Asiakkaan omavastuuosuudeksi palveluasumisen kuluista jää se osuus ateriamaksun ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon. 

Mikäli vaikuttaa siltä, että asiakkaan toimeentulo palvelusetelillä tuotetussa palvelussa vaarantuisi, hänelle ei tarjota palveluseteliä, vaan hänelle tarjotaan palveluasumista muilla Keusoten tuottamilla tavoilla. 

Jos asiakas ei ole pystynyt suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle viipymättä. Viranhaltija selvittelee mistä maksun suorittamisen ongelma mahdollisesti johtuu. Mikäli arvioidaan ettei asiakas jatkossakaan pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, päätetään palveluseteli ja arvioidaan palvelunjärjestämistapa uudelleen.

Palvelusetelin tulosidonnainen maksiarvo on 86 € / vrk. Tämän suurempaa palveluseteliä ei ole mahdollista myöntää.  

Palvelusetelillä katetaan

 • hoitoa ja hoivaa
 • ateriamaksua

Asiakas maksaa itse

 • vuokran
 • lääkkeet
 • muut kulut (esim. vähäiset terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun, sanomalehden tilausmaksut, puhelimen ja esim. laajakaistan käyttömenot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)

Tällä hetkellä palveluasumista tuotetaan Keusoten omissa yksiköissä ja hankitaan ostopalveluna. Palvelusetelin käytön myötä avautuu kuntalaisille mahdollisuus hakeutua myös muihin palveluasumisen yksiköihin kuin Keusoten tarjoamiin. Asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus valita laajemmasta tarjonnasta kuin nyt.  

Palvelusetelillä asiakas voisi valita Keusoten alueelta tai ulkokunnista haluamansa hoitokodin vuorokausihinnan mukaan. Itse maksettavaksi jäävä osuus hinnasta voi olla hyvinkin kohtuullinen. 

Oikealla palvelusetelin arvolla ja hyvällä volyymillä palvelusetelillä tuotettu palveluasuminen tuottaa säästöjä Keusotelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • ikäihmisten palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201/2020) § 10 b mukaiset tulot ja, että
 • palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja maksimi arvo on 86 € vrk ja, että
 • palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti ja, että
 • asiakkaan omavastuuosuudeksi palveluasumisen kuluista jää se osuus ateria- ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon ja, että
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.