Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 56 Lääkäri-hoitajavastaanottojen ylivuotopalvelun kilpailutuksen aloitus

KEUDno-2022-9727

Valmistelija

  • Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi

Perustelut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä linjaa, että hyvinvointialue voi tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden käyttöön liittyvää muuta tukea hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen, jos niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. (612 / 2021 / 12 §).  Erikseen lainsäätäjä on kirjannut palvelut, joita yksityiseltä palveluntuottajalta ei saa hankkia. Lain mukaan hyvinvointialueen on vastattava palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioinnista hankkiessaan palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Edellä säädetyn estämättä hyvinvointialue voi kuitenkin hankkiessaan perusterveydenhuollon palveluja antaa yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi, osana asiakkaille annettavaa hoitoa, asiakkaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoratkaisujen tekemisen, hoitosuunnitelman laatimisen sekä lähetteen laatimisen erikoissairaanhoitoon. 

Kuntayhtymän asukasmäärä kasvaa n. 0,5 % /vuosi ja etenkin sen yli 75- vuotiaiden osuus lisääntyy. Vuoden 2018 palvelukäytön toteuman perusteella arvioitiin, että julkisen palvelukysynnän vuosittainen kasvu olisi n. 1 % ja terveysasemapalvelujen kysyntä kasvaisi vuoteen 2025 mennessä noin 10 % ja yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä yli 50 %. Palvelutarpeen kasvuun vastaamiseksi on arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä omassa toiminnassa tarvittaisiin 23 lääkärin ja hoitajan lisäystä tai 5 milj. euron bruttokustannuskasvua, jotta saatavuus olisi säilynyt vuoden 2019 tasolla.

Keusoten lääkäri-hoitaja vastaanottojen toteutunut asiakkaiden ja kontaktien määrän kasvu oli vuosina 2019 -2021 merkittävä n. 36 % molempien osalta. Palvelun käytön kasvua siivitti koronapandemiaan liittyvät kontaktit ja rokotustoiminta vuonna 2021. Pandemian ensimmäisen aallon yhteydessä 2020 asiointi hiipui hetkellisesti. Tästäkin huolimatta vastaanottotoiminnan asiakkaiden määrä kasvoi myös vuosina 2019-2020 liki 8 % ja kontaktien määrä n. 14 %.

Palvelutarpeen kasvuun on pystytty vastaamaan lähes ilman henkilöstölisäystä, kun ei huomioida pandemian hallintaan liittyvää lisäpalveluja. Ilman lisäresurssia koronapandemian hallintatoimenpiteitä ei olisi pystytty toteuttamaan tai vaihtoehtoisesti perustoimintaa olisi pitänyt oleellisesti supistaa. Kasvavaan kysyntään on pystytty vastaamaan lisäämällä maksimaalisesti oman toiminnan tuottavuutta ja panostamalla ennaltaehkäisyyn.  Toimintatapoja kehittämällä lääkärivastaanotolle pääsee aikaisempaa nopeammin. Uudistettu hoitotakuulainsäädäntö astunee voimaan keväällä 2023. Kiireetön lääkärivastaanotto toteutuu kuntayhtymässä pääsääntöisesti 3 päivän sisään. Useiden eri kehittämistoimenpiteiden myötä yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt, mutta ruuhkautuu herkästi poikkeamatilanteissa.

Toimintatapojen kehittymisestä huolimatta palvelun saavutettavuus ja saatavuus ovat herkästi haavoittuvia ja niissä voi olla yksittäistapauksissa huomattaviakin poikkeamia kysynnän vähänkin kasvaessa tai tilanteessa, jossa on henkilöstövajausta. Oman toiminnan joustovara on pientä ja nopeasti käyttöönotettavia joustomekanismeja ei vielä ole. 

Kuntayhtymä on kilpailuttanut lääkäri- ja hoitaja henkilöstövuokrapalvelut ja ostaa etälääkäripalvelua paikatakseen henkilökuntavajeita. Lisäksi palvelusetelitoimintaa valmistellaan lääkärivastaanottopalveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Kuvatuilla toimenpiteillä ei kuitenkaan pystytä riittävästi vastaamaan nopeasti kehittyviin tai lyhytkestoisiin kysynnän vaihteluihin tai henkilöstöpuutoksiin, joiden vaikutuksesta palvelun saavutettavuus heikkenee. Näissä tilanteissa useimmiten palvelutuotannosta puuttuu hoidon tarpeen arviointia suorittavia sairaanhoitajia, jolloin puhelinjonot ruuhkautuvat ja sähköisten kanavien yhteydenottojen ja takaisinsoittojen vasteajat kasvavat yli lakisääteisten rajojen.  Poikkeamatilanteet heikentävät asukkaiden yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta ja aiheuttavat palvelunsisältöön laadullista vaihtelua. Usein toistuvat saavutettavuuden ja saatavuuden poikkeamat altistavat asukkaita käyttämään yhteispäivystystä epätarkoituksenmukaisesti.  

Avosairaanhoidon puhelinpalvelun ylivuotopalvelutoimintaa on pilotoitu ja kehitetty 7/2021 -3/2022 välisenä aikana pienhankintana. Palvelumallissa yksityisen tahon toimijat osallistuvat Keusoten hoidon tarpeen arviointiin tilanteissa, joissa kysyntä ylittää omien toimijoiden mahdollisuudet ottaa puheluja vastaan määräajassa. Palveluntuottaja vastaa hoidon tarpeen arvion perusteella toteutettavasta hoidosta samoin periaattein kuin omassa toiminnassa. 

Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa. Kynnysarvon ylittävät (yli 400 000 euroa) sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain 12 luvun mukaisesti.

Ylivuotopalvelutoimintaa esitetään kilpailutettavaksi ja otettavaksi käyttöön tilanteissa, joissa potilaan yhteydenottoon ei pystytä vastaamaan saman päivän aikana omalla terveysasemalla. Ylivuotopalvelun päätavoitteena on: 1) taata palveluiden saavutettavuus ja saatavuus ilman lisäinvestointeja tiloihin tai henkilöstöön, 2) luoda ketterä mekanismi palvelukysynnän hallintaan, jotta kaikissa tilanteissa voidaan toteuttaa palveluja lainsäätäjän edellyttämällä tavalla 3) turvata hoidon laatu kysyntäruuhkienkin aikana, 4) vahvistaa peruspalveluja, jotta potilaiden ei tarvitse hakeutua päivystykselliseen palveluun, 5) täydentää palvelusetelitoimintaa, joka vastaa ensisijaisesti lääkärivastaanottopalvelun puutteisiin. 

Ylivuotopalvelun rahoitus valmistellaan talousarviovalmistelun yhteydessä.  Lähtökotaisesti ylivuotopalvelun käytön tulee olla omaan toimintaan nähden kustannusneutraalia ja sen vuosikustannuksen arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. 
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, kun niiden arvo on yli 6 000 000 euroa. Kyseessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 2,4 miljoonaa euroa hankintakautena (48 kk). Hankinta tuodaan kuntayhtymähallitukselle tiedoksi ja päätettäväksi, koska kyseessä on uudesta yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtävästä kumppanuusyhteistyöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

  • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää avosairaanhoidon lääkäri-hoitaja vastaanottojen ylivuotopalvelun kilpailutuksen selostetekstissä kuvatun mukaisesti. Kilpailutettavan palvelun tavoitteena on täydentää oman toiminnan hoidon tarpeen arviointia tilanteissa, joissa palvelun saavutettavuus ja asiakkaan hoito ei toteudu lain säätämässä määräajassa.  

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.