Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 57 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021

KEUDno-2019-2066

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on yksi Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueen hyvinvointisuunnitelman valmistelusta vastaa ulkoinen integraatiotiimi. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän tulosyksiköiden ja päättäjien sekä alueen eri toimijoiden kanssa, mm. kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn vastaavat, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset. Hyvinvointisuunnitelman raportointi tavoitteittain toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja osana kuntayhtymän strategiaa.

Nykytilan perusteella voi todeta, että keski-uusimaalainen voi keskimäärin hyvin. Kuntien välillä kuitenkin on eroja esimerkiksi toimeentulon niukkuudessa ja osallisuudessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta yhteisiä alueellisia haasteita ovat väestön liikkumattomuus, ylipainoisten ja diabeteksen (2 tyyppi) määrän kasvu, mielenterveyden häiriöt ja päihteiden käytön lisääntyminen. Näihin haasteisiin vastaa alueellinen hyvinvointisuunnitelma tavoitteillaan ja toimenpiteillään. Laajempana näkökulmana on ehkäistä ongelmia ennen niiden syntymistä.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neljä (4) tavoitetta ovat:

 • Sähköisen omahoidon ja asioinnin lisääminen
 • Kansansairauksien ennaltaehkäisy
 • Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen
 • Osallisuuden lisääminen

Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan näistä tavoitteista kansansairauksien ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamista siten, että sähköinen omahoito ja asiointi sekä osallisuus ovat em. tavoitteissa mukana. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden:

 1. Sairastavuus vähenee 
 2. Liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
 3. Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
 4. Yksinäisyyden kokemus vähenee
 5. Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
 6. Mielenterveysongelmien määrä vähenee
 7. Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee

 

Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan ilmiötyöpajoja, joiden avulla tunnistetaan, määritellään ja identifioidaan ilmiöön (esim. yksinäisyys) liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut. Ensimmäinen ilmiötyöpaja järjestetään tammikuussa 2020. Jokaisen tavoitteen konkreettiset toimenpiteet pyritään kohdentamaan huomioiden erityisesti riskiryhmiin kuuluvat henkilöt (positiivinen kohdentaminen).

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että suunnitelman päivittämiseen palataan syksyllä 2020.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 ja päättää, että suunnitelman päivittämiseen palataan syksyllä 2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä tekee omana toimintanaan sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellisella hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyöllä on merkitystä syntymässä olevien kustannusten ennaltaehkäisyssä sekä tuottavuuden parantamisessa. Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 hyväksyttiin kuntayhtymän valtuustossa 19.12.2019, §50.

Hyvinvointisuunnitelman raportointi tavoitteittain toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja osana kuntayhtymän strategiaa. Terveydenhuoltolain (1326/2010/12§) mukaan laaja hyvinvointikertomus tulee tehdä valtuustokausittain. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueellinen hyvinvointikertomus 2020 on tehty suppeana ja laaja hyvinvointikertomus tuodaan päätöksentekoon v. 2022.

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaepidemiasta, joka vaikutti laajasti myös keskiuusimaalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Vuoden aikana jouduttiin tekemään muutoksia palvelutuotantoon ja esimerkiksi toimintoja keskitettiin epidemian hoidon kannalta tärkeisiin palveluihin. Näillä toimenpiteillä oli vaikutusta myös alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Toisaalta epidemian aikana toimijoiden välinen yhteistyö syveni ja toimijat tulivat enemmän tietoisiksi toistensa tekemästä työstä. Toisaalta taas monet suunnitellut toimenpiteet lykkääntyivät ja niiden toteutus siirtyi tulevaisuuteen. Koronaepidemian negatiivisista vaikutuksista kuntalaisten hyvinvoinnille on jo jotain näyttöä, mutta pitkäkestoisiin vaikutuksiin tulee varautua tulevaisuuden alueellisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Koronaepidemiaan liittyviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkittäviä huomioita ovat mm. liikunnan lisääntyminen osalla ja osalla taas väheneminen, osalla päihteiden käyttö kasvoi ja osalla väheni, koettu yksinäisyys sen sijaan lisääntyi eri ikäryhmissä, taloudelliset haasteet kasvoivat esimerkiksi työllisyystilanteen muutosten vuoksi ja hoitovelka sosiaali- ja terveyspalveluissa (ml. erikoissairaanhoito) on kasvanut koronaepidemian aikana. 

Hyvinvoinnin tilan kehittyminen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden suhteen on vuoden 2020 osalta haasteellista johtuen valtakunnallisen indikaattoritiedon päivittymisen puutteesta ja Koronaepidemian vaikutuksista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Jatkossa Keusoten tietoaltaasta saatava tieto tulee merkittävästi täydentämään ja nopeuttamaan tiedonkeruuta. 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen kautta raportoidaan myös kuntayhtymän Osallisuusohjelman 2020-2025 toteutumista. Osallisuusohjelmaa on toimeenpantu kuntayhtymän sisällä eri menetelmin. Osallisuuden edistämiseen kehitettiin v. 2020 aikana Osallisuuspeli työyhteisöjen käyttöön. Kuntien työntekijöille suunnattuja Kohtaamisen tueksi -koulutustilaisuuksia järjestettiin kevään aikana ja niihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. Kohtaamisen tueksi -koulutukset oli tarkoitettu erityisesti niille kuntien työntekijöille, jotka tekivät koronaepidemian alkuvaiheessa ikääntyneille suunnattuja puhelinsoittoja. Vuonna 2020 aloitettiin erityisesti ”osallisuus palvelujen kehittämisessä”- osa-alueeseen kohdistuva asukaskehittäjätoiminta. Vuoden aikana asukaskehittäjäksi ilmoittautui yli 200 alueen kuntalaista, joista iso osa pääsi heti mukaan palvelujen kehittämiseen. Osallisuuden toteutumisessa keskeistä on kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen palvelutilanteessa. Kuulluksi tulemista turvaamaan Keusotessa on mahdollista järjestää dialogisia verkostopalavereita. Osallisuusohjelman toimeenpanoon vaikutti koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset ja useampi suunniteltu tilaisuus jouduttiin siirtämään vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020.

Päätös

Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä esitteli asiaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Alueellinen hyvinvointikertomus määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kertomus ja sen suunnitelmaosa (alueellinen hyvinvointisuunnitelma) kuvaavat kuntayhtymän toimia ja yhteistyötä kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa eli alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Arjen turvallisuus ja osallisuus ovat osia tätä kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus on yksi Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Alueellinen hyvinvointikertomus (2020–2021) kuvaa miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden sairastavuus vähenee, liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa, ylipainoisten ja lihavien määrä laskee, yksinäisyyden kokemus vähenee, sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy, mielenterveysongelmien määrä vähenee sekä päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee. Tarkastelun näkökulmana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäntähtäimen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden seuranta. 

Konkreettisesti alueellinen hyvinvointikertomus (2020–2021) kuvaa Keski-Uudenmaan alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita sekä tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa. Nyt käsillä oleva laaja hyvinvointikertomus raportoidaan valtuustokausittain.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella, kuten myös muualla maailmassa, on vuosien 2020 ja 2021 aikana vahvasti vaikuttanut koronaepidemia, jolla on ollut laajasti vaikutusta alueen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Koronaepidemian aikana on jouduttu tekemään muutoksia palvelutuotantoon ja toimintoja keskittämään sosiaali- ja terveydenhuollon sen hetkisiin palvelutarpeisiin vastaamaan. Näillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta myös alueelliseen ja paikalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Toisaalta korona-aikana eri toimijoiden välinen yhteistyö asukkaiden parhaaksi on syventynyt, toimijat ovat tulleet enemmän tietoisiksi toistensa tekemästä työstä, ja useita uusia yhdyspintatyön mahdollisuuksia ja muotoja on syntynyt. Toisaalta korona on siirtänyt monia suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutusta tulevaisuuteen. Koronan vaikutukset näkyvät laajasti alueen hyvinvoinnin tilaa kuvaavissa indikaattoreissa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelut aloitettiin v. 2021 aikana ja ovat olleet vaikuttamassa myös alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Hyvinvointialueen valmistelujen myötä mm. yhdyspintatyön uudelleen organisoituminen ja kehittäminen on alkanut. Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhdyspinnat ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Tulevilla hyvinvointialueellakin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jossa tunnistettuihin haasteisiin aloitetaan ja suunnitellaan vastatoimenpiteitä sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alueellisella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumisella on merkitystä syntymässä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten ennaltaehkäisyssä sekä tuottavuuden parantamisessa sen tärkeiden asukasvaikutusten lisäksi.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2020–2021 sisältää kaksi liitettä; Asukaskehittäjien toiminnan raportin sekä indikaattoriliitteen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020-2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat