Yhtymähallitus, kokous 12.4.2022

§ 55 Keski-Uudenmaan sote Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan työ-toiminnan hankinta, joustavan toimittajarekisterin 1. avaaminen

KEUDno-2020-512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

 

Taustaa

Kyseessä on Keusoten sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan hankinnan kilpailutus. Kilpailutus on nyt käyty ja päätettävänä on hankintapäätös jossa valitaan palveluntuottajat. Keusoten hallintosäännön (11 §) mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa.

 
Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena ovat sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan, tuetun työtoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan palvelut. Palvelut perustuvat lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta sekä sosiaalihuoltolakiin.

Hankinta toteutetaan joustavana toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely.

Toimittajarekisteri on jaettu osiin, jotka ovat toimittajarekisterin perustamisvaiheessa seuraavat: 
1 Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu
1A Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen palvelu
1B Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä palvelu
1C Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Työelämäosallisuutta edistävä palvelu
2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka
3 Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta
3A Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä palvelu
3B Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Työelämäosallisuutta edistävä palvelu
4 Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminta
5 Sosiaalisen kuntoutuksen tuettu työtoiminta 

Toimittajarekisteri perustetaan ja sitä täydennetään avoimen menettelyn kaltaisella menettelyllä. Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Tarjoaja voidaan hyväksyä yhteen tai useampaan toimittajarekisterin osaan.  

Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän erityistarpeet ja palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata asiakasryhmän ja asiakkaan palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus. Toimittajarekisteri ja sen perusteella solmittava sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). 

Hankintajärjestelmän ehdot ja toiminta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä ”Joustavan toimittajarekisterin periaatteet”.

Hankinnan ennakoitu arvo hankintalain mukaisesti laskettuna on noin 7,5 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankintailmoitus ja saadut tarjoukset

Hankintayksikkö julkaisi 25.8.2020 hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön numero KEUDno-2020-512 sekä korjausilmoituksen 28.9.2020 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi.

Toimittajarekisterin perustamisvaiheessa palveluntuottajat hakeutuivat toimittajarekisteriin jättämällä tarjouksensa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti. 

Tarjouksen jätti 12 tarjoajaa. Saapuneet tarjoukset ovat liitteessä 1 Avauspöytäkirja mukaiset. Kaikki tarjoukset saapuivat asetettuun määräaikaan mennessä.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnön mukaisesti toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ilmoitetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja muut tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset oli määritelty hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.  

Hankintalain (1397/2016) 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Lainkohdan mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. 

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät hankintailmoituksessa asetetut tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset ja muut tarjoajaa koskevat vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintalain (1397/2016) 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on hylättävä. Hankintayksiköllä ei ole asiassa harkintavaltaa.

Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti erikseen kussakin hankinnan osassa. Palveluntuottajien ja tarjousten etusijajärjestys toimittajarekisterin osissa muodostuu erikseen tarjousvertailun lopputuloksen mukaisesti.

OSAT 1 JA 3 - 5

Hankinnan osissa 1 ja 3 – 5 valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun painoarvo 30 %.

HINTA, painoarvo 70 %

Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat yksikköhinnat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja saa vertailuun 70 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 70.

LAATU, painoarvo 30 %

Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa tarjousvertailussa täydet 30 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 30

Laatuperusteina olivat
A Palvelun saavutettavuus lähellä asiakkaita 
B Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelussa 
C Kumppanuuksien hyödyntäminen 
D Työntekijöiden hallitsemien kielten monipuolisuus 
E Työntekijöiden hyödylliset lisäkoulutukset 

Tarjoajan hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin tarjoajan kokonaispisteet. 

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan osissa 1 ja 3 - 5 henkilöstön laatua koskevien vertailuperusteiden arvioinnissa huomioidaan liitteellä ”Henkilöstölomake” kuvattu henkilöstö, vertailuperusteen mukaisesti painotettuna. Henkilöstölomakkeella oli kuvattava vähintään 2 ja enintään 10 tilaajan asiakkaiden palvelun toteuttamiseen osallistuvaa työntekijää, joiden perusteella henkilöstöä koskevien laatuperusteiden toteutuminen arvioidaan. Mahdollista enimmäismäärän ylittävää henkilöstöä ei huomioitu. Muiden laatua koskevien vertailuperusteiden arvioinnissa huomioitiin liitteellä ”Vertailuliite” kuvattu laatu. Tarjouspyynnön mukaan laatu tuli kuvata liitteen mukaisesti. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja, jonka laadun toteutumisen kuvaus puuttuu tai on puutteellinen, saa laadun arvioinnista puutteellisin osin 0 pistettä. Kaksi tarjoajista ei ollut liittänyt tarjoukseensa liitettä ”Vertailuliite”. Nämä tarjoajat saavat 0 pistettä laadun arviointiin vertailuperusteiden A, B ja C.
Yksi tarjoaja toimitti tarjouksen mukana liitteen Vertailuliite, mutta edellytetty laatuperusteen toteutumisen kuvaus puuttui laatuperusteen B osalta, josta tarjoaja saa näin ollen 0 pistettä.

OSA 2
Hankinnan osassa 2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka hinta on kiinteä ja laadun painoarvo on 100 %.

Laatuperusteina olivat
A Palvelun saavutettavuus lähellä asiakkaita 
B Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelussa 
Laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä. 

Tarjousvertailun lopputulos, toimittajarekisteriin valittavat palveluntuottajat ja tarjoukset sekä etusijajärjestys kussakin hankinnan osassa on liitteen 2 ”Hyväksytyt tarjoukset ja palveluntuottajat” mukainen.

Hankintasopimus ja ilmoitus

Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. EU kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava osoitteella hankintapalvelut@keusote.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  1. valita sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan joustavaan toimittajarekisteriin liitteen 2 ”Hyväksytyt tarjoukset ja palveluntuottajat” mukaiset palveluntuottajat liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä ja
  2. oikeuttaa palvelujohtajan (aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut) allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset 
     

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Annika Kokko ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (yhteisöjääviys). Tapio Havula toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena ovat sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan palvelut. Palvelut perustuvat lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta tai sosiaalihuoltolakiin.

Hankinta on toteutettu joustavana toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely.

Toimittajarekisteri on jaettu osiin, jotka ovat toimittajarekisterin perustamisvaiheessa seuraavat: 
1 Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu
    1A Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen palvelu
    1B Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä palvelu
    1C Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Työelämäosallisuutta edistävä palvelu
2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka
3 Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta
    3A Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä palvelu
    3B Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Työelämäosallisuutta edistävä palvelu
4 Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminta
5 Sosiaalisen kuntoutuksen tuettu työtoiminta 

Toimittajarekisteri on perustettu 25.9.2020 julkaistulla tarjouspyynnöllä ja sitä täydennetään avoimen menettelyn kaltaisella menettelyllä. Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Tarjoaja voidaan hyväksyä yhteen tai useampaan toimittajarekisterin osaan.  

Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 176 § 24.11.2020, toimittajarekisteriin valittiin 12 palveluntuottajaa. Tuolloin valittujen palveluntuottajien kanssa on laadittu sopimukset ajalle 1.1.2021-31.12.2023. 

Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän erityistarpeet ja palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata asiakasryhmän ja asiakkaan palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus. 

Toimittajarekisteri on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 

Hankintajärjestelmän ehdot ja toiminta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä ”Joustavan toimittajarekisterin periaatteet”.

Hankinnan ennakoitu arvo uuden avauksen jälkeen hankintalain mukaisesti laskettuna on noin 6 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.

Tekninen vuoropuhelu

Ennen hankintailmoituksen julkaisemista käytiin teknistä vuoropuhelua.  Markkinakartoitustilaisuus toteutettiin videon välityksellä Microsoft Teams-ympäristössä 22.11.2021 ja tilaisuuteen osallistui 7 palveluntuottajan edustajat.

Joustavan toimittajarekisterin 1. avaaminen

Hankintayksikkö julkaisi joustavan toimittajarekisterin 1. avaamisen uusille tarjouksille 10.1.2022 julkaistulla tarjouspyynnöllä KEUDno-2020-512 sekä korjausilmoituksen 18.1.2022 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi. 

Toimittajarekisterin avauksessa uudet sekä aiempaa tarjoustaan päivittävät palveluntuottajat hakeutuivat toimittajarekisteriin jättämällä tarjouksensa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti. 

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 31.1.2022 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 2.2.2022. 

Tarjouksen jätti seitsemän (7) palveluntuottajaa, joista kolme (3) oli uusia palveluntuottajia. Saapuneet tarjoukset ovat liitteen Avauspöytäkirja mukaiset.  Kaikki tarjoukset saapuivat asetettuun määräaikaan mennessä.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnön mukaisesti toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ilmoitetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja muut tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset oli määritelty hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.  

Hankintalain (1397/2016) 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Lainkohdan mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. 

Yksi tarjoaja ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia soveltuvuusvaatimuksia.  Kyseinen tarjous ei täyttänyt soveltuvuusvaatimusta tarjouslomakkeen toimittamisen osalta (lomaketta ei toimitettu), joten tarjous hylätään osan 3, Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta osalta. Tarjoajalle lähetetään erillinen kirje, jossa hylkäämisen syyt perustellaan.

Muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintalain (1397/2016) 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on hylättävä. Hankintayksiköllä ei ole asiassa harkintavaltaa. 

Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että
- kahden (2) palveluntarjoajan tarjoukset eivät täyttäneet asetettuja vähimmäisvaatimuksia osan 4, Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminta kohdalla. Ne suljetaan tarjouskilpailusta ko. osan osalta. Tarjoajille lähetetään lisäksi tarjoajakohtainen kirje, jossa tarjouskilpailusta sulkemisen perusteet on kuvattu tarkemmin. 

Muut saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.  

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti erikseen kussakin hankinnan osassa/luokassa/missä. Palveluntuottajien ja tarjousten etusijajärjestys toimittajarekisterin osissa muodostuu erikseen tarjousvertailun lopputuloksen mukaisesti.

OSAT 1 JA 3 - 5

Hankinnan osissa 1 ja 3 – 5 valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun painoarvo 30 %.

HINTA, painoarvo 70 %

Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat yksikköhinnat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja saa vertailuun 70 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 70.

LAATU, painoarvo 30 %

Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa tarjousvertailussa täydet 30 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 30

Laatuperusteina olivat
A Palvelun saavutettavuus lähellä asiakkaita 
B Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelussa 
C Kumppanuuksien hyödyntäminen 
D Työntekijöiden hallitsemien kielten monipuolisuus 
E Työntekijöiden hyödylliset lisäkoulutukset 

Tarjoajan hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin tarjoajan kokonaispisteet. 

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan osissa 1 ja 3 -5 henkilöstön laatua koskevien vertailuperusteiden arvioinnissa huomioidaan liitteellä ”Henkilöstölomake” kuvattu henkilöstö, vertailuperusteen mukaisesti painotettuna. Henkilöstölomakkeella oli kuvattava vähintään 2 ja enintään 10 tilaajan asiakkaiden palvelun toteuttamiseen osallistuvaa työntekijää, joiden perusteella henkilöstöä koskevien laatuperusteiden toteutuminen arvioidaan. Mahdollista enimmäismäärän ylittävää henkilöstöä ei huomioitu. Muiden laatua koskevien vertailuperusteiden arvioinnissa huomioitiin liitteellä ”Vertailuliite” kuvattu laatu. Tarjouspyynnön mukaan laatu tuli kuvata liitteen mukaisesti. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja,jonka laadun toteutumisen kuvaus puuttuu tai on puutteellinen, saa laadun arvioinnista puutteellisin osin 0 pistettä. 

OSA 2
Hankinnan osassa 2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka hinta on kiinteä ja laadun painoarvo on 100 %.

Laatuperusteina olivat
A Palvelun saavutettavuus lähellä asiakkaita 
B Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelussa 

Laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä. 

Tarjousvertailun lopputulos, toimittajarekisteriin valittavat palveluntuottajat ja tarjoukset sekä uusi etusijajärjestys kussakin hankinnan osassa on liitteen ”Hyväksytyt tarjoukset ja palveluntuottajat” mukainen.

Hankintasopimus ja ilmoitus

Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. EU kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava osoitteella kirjaamo@keusote.fi
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja tarkastettiin pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tuija Reinikainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana ja Margita Winqvist saapui hänen varajäsenenään kokoukseen.

Tiedoksi

Palveluntuottajat (kaikki toimittajarekisterissä olevat, myös aiemmin hyväksytyt), ostolaskut ja hankintapalvelut

Liitteet

Oheismateriaali