Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Yleislääkäripalvelujen hankinta

KEUDno-2020-190

Valmistelija

  • Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi
  • Päivi Mäkelä-Bengs, vs. avopalvelujen päällikkö, paivi.makela-bengs@keusote.fi
  • Tuija Anttila, Hankintakoordinaattori, tuija.anttila@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on omaa palvelutuotantoa täydentävän yleislääkäritasoisen lääkärityövoiman osto päiväaikaiseen lääkärin työhön. Lääkärityövoima kohdentuu vastaanottotoimintaan terveysasemilla ja vuodeosastoilla sekä näiden lisäksi kotihoitoon ja neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä perheneuvoloiden ja nuorisoasemien toimintaan. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen palveluntuottajien kanssa.

Hankintapäätöksen perustelut ilmenevät tämän päätöksen liitteenä olevasta perustelumuistiosta.

Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. Voittaneiden palveluntuottajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet tiedoksi hankintapäätöksen perusteluineen sekä valitusosoituksen ja oikaisuohjeen.  Hankintayksikkö ottaa valittuihin palveluntuottajiin yhteyttä sopimuksen viimeistelemiseksi.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n 10-kohdan mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6.000.000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus päättää edellä esitetyin perustein: 
-    valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet Esperi Terveyspalvelut Oy:n, TerveysTiikerit Oy:n, Med Group Oy:n, Mehiläinen Terveyspalvelu Oy:n, Medikumppani Oy:n, Smile Doctors Oy:n, Suomen Kotilääkäripalvelu Oy:n ja Medipulssi Oy:n puitejärjestelyn palveluntuottajiksi. 
-    oikeuttaa kuntayhtymän terveyspalvelut ja sairaanhoitopalvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset 

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Puheenjohtaja totesi, että asiakirjojen ja liitteiden julkisuus ja niiden esilläolo esityslistoissa ja pöytäkirjoissa tarkistetaan lakeihin ja julkisuusperiaatteeseen nähden.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, talous- ja hallintojohtaja,  hankintapalvelut, ostolaskujen käsittelijät

Liitteet

Oheismateriaali