Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Vammaispalvelulain mukainen soveltamisohje henkilökohtaisen avun myöntämiseen

KEUDno-2020-5684

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Henkilökohtaisesta avusta säännellään Vammaispalvelulaissa (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987). Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vamman aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaan henkilökohtainen apu on välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella; päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä kuvatuissa toimissa. 

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Kuntayhtymän velvollisuutena on huolehtia siitä, että vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina kuin kuntayhtymän kunnissa esiintyvä tarve edellyttää. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toimista, työstä ja opiskelusta, harrastuksista ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisestä, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Keusoten alueella henkilökohtaista apua on saanut alkuvuoden aikana yhteensä 670 asiakasta, joista noin 42 % toimi työnantajamallilla ja loppuosalle 58 % järjestettiin palvelut ostopalveluna. Henkilökohtaisen avun palveluseteli ei ole käytössä Keusotessa. Kunnittain asiakasmäärät vaihtelevat Järvenpään 175 ja Tuusulan 168 asiakkaasta Mäntsälän 40 ja Pornaisten 7 asiakkaaseen. Hyvinkäällä alkuvuoden asiakasmäärä oli 158 ja Nurmijärvellä 122. Henkilökohteisesta avusta aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 8,7 M€, arvio kuluvan vuoden kustannuksista on 9,7 M€. Kunnittain viime vuoden kustannukset jakautuivat siten, että Hyvinkään kustannukset (netto) olivat n. 1,7 M€, Järvenpään 3,1 M€, Mäntsälän 0,7 M€, Nurmijärven 1 Me, Pornaisten 0,3 M€ ja Tuusulan 2,1 M€.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelulupauksessa todetaan mm., että asiakkaan hoito ja palvelu perustuvat yhdenmukaisiin menetelmiin yksilölliset tarpeet huomioiden. Kuntayhtymätasoisilla henkilökohtaisen avun soveltamisohjeilla vastataan tähän lupaukseen.

Kunnan ja kuntayhtymän soveltamisohjeet voivat olla vain lakia ja asetuksia täydentäviä eikä niillä voi rajoittaa vammaispalveluja hakevien asiakkaiden oikeutta laissa tai asetuksissa säädettyihin palveluihin tai etuuksiin. Ohjeet eivät saa myöskään estää viranhaltijaa poikkeamasta ohjeesta yksittäistapauksessa, kun arvioidaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja olosuhteita. Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymässä ei ole tällä hetkellä käytössä yhtenäisiä soveltamisohjeita ja kriteereitä kyseessä oleville palveluille tai avustuksille. Kunnissa on sovellettu tähän asti kuntien omia ohjeita.

Soveltamisohjeiden valmistelussa on hyödynnetty kuntien vammaisneuvostoja. Keusoten alueen neuvostoille on annettu mahdollisuus lausua näkemyksensä soveltamisohjeista. Lausuntopyyntö lähetettiin 10.1.2020 ja vastausaikaa annettiin 14.02.2020 saakka. Vastauksen palauttivat määräaikaan mennessä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven ja Pornaisten vammaisneuvostot. Neuvostojen lausunnot kokonaisuudessaan ovat liitteessä 3.

Lausuntokierroksen jälkeen soveltamisohjeisiin tehtiin joitakin vähäisiä ja tarkentavia muutoksia, jotka on soveltamisohjeessa merkitty joko punaisella värillä tai yliviivauksella. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohjeen 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vammaisten palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen johtava asiantuntija, vammaisten palvelujen koordinoivat esimiehet