Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

KEUDno-2020-6821

Valmistelija

  • Jaana Ilomäki, sisäinen tarkastaja, jaana.ilomaki@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymähallituksella on vastuu tarkoituksenmukaisen valvonta-, riskienhallinta- sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän olemassaolosta. Kuntayhtymän johtaja yhdessä Keukonsernin johdon kanssa vastaa järjestelmän suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. Sisäinen tarkastus on riippumaton yhtymähallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, jota kuntayhtymän johtaja ja yhtymähallitus käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Keusoten sisäistä tarkatusta toteutetaan kuntayhtymän omana työnä. Sisäiselle tarkastukselle on laadittu oma toimintaohjeensa. Yhtymähallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (liite).

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa on määritelty Keski-Uudenmaan sote  -kuntayhtymän (Keusote) sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimivalta ja vastuu, sen tehtäväkentän laajuus sekä tiedonsaantioikeudet. Sisäisellä tarkastuksella on vastuu toimintaohjeensa ajantasaisuudesta ja sen läpikäynnistä yhdessä johdon ja hallituksen kanssa sisäisen tarkastuksen vuosiraportoinnin yhteydessä. 

Sisäinen tarkastus arvioi, varmistaa ja tukee hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä antaa toimenpidesuosituksia näiden parantamiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelualueiden talouspäälliköt