Yhtymähallitus, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kuntayhtymän johtajan osallistuminen koulutukseen

KEUDno-2020-6887

Valmistelija

 • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Perustelut

Asian tausta


Kuntayhtymän johtaja on keskustellut koulutukseen hakeutumisesta yhdessä hallinnollisen esimiehensä, yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa ja saatuaan esimiehen hyväksynnän, jättänyt hakemuksen Harvardin Business Schoolin General Management Program (GMP) -koulutusohjelmaan. Yhtymähallituksen päätettäväksi tuodaan koulutukseen osallistuminen ja koulutuksen hankkiminen.


Koulutuksesta


Kyseessä on koronan vuoksi Harvard Business Schoolin virtuaalisena 11.1-5.5.2021 toteutettava General Management Program (GMP)- koulutusohjelma. Mahdollisesti ohjelman kolmipäiväinen lopetusosio tulee toteutettavaksi 5.5.2021 jälkeen joko vuonna 2021 tai 2022 koronatilanteesta riippuen, ja se kuuluu hintaan. Koulutus on tarkoitettu isojen organisaatioiden johtajille, joilla on vähintään 15-20 vuotta johtamiskokemusta. Tavoitteena on osallistujien kyvykkyyden lisääminen laajojen ja monimutkaisten toimintaan liittyvien ongelmien ratkaisuissa ja niiden toimeenpanossa, talouden, motivaation ja innovaation johtamisessa sekä muutoksen edistämisessä muuttuvassa toimintaympäristössä.  Ohjelman aikana saadaan henkilökohtainen tuki oman organisaation kehitysohjelmaan. Opettajina ovat johtavat talouden, liiketoiminnan, organisaatiokulttuurin ja strategian alan professorit Harvardista.  Ohjelma on kansainvälinen, ja siihen valitaan hakemuksen perusteella valintakomitean toimesta sopivat osanottajat, joilla katsotaan olevan annettavaa myös muille opiskelijoille. 
Keski-Uudenmaan sote on vielä vajaan kahden vuoden toiminnan jälkeen rakennusvaiheessa monilta osin. Samanaikaisesti kun toimintaa kehitetään eteenpäin, on ratkaistava myös palvelujen tuottaminen taloudellisesti kestävällä tavalla, vahvistettava henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä lisättävä sekä järjestämisen että tuottamisen kyvykkyyttä. Sote-sektorin megatrendit ja pandemia tuovat myös omat vaatimuksensa toiminnan uudistumiselle. Mahdollinen sote-uudistuksen toteutuminen vuonna 2023 tuo kuntayhtymälle lisätehtäviä ja vastuita, sekä tämän hetken tiedon mukaan merkittävää taloudellista lisäpainetta. Tässä tilanteessa on tärkeää, että johdon kyvykkyyttä ja osaamista tuetaan mahdollisimman laadukkaalla ja sisällöllisesti tarkoituksenmukaisella koulutuksella juuri nyt. Harvard on kansainvälisesti erittäin korkeatasoiseksi tunnustettu yliopisto, ja kyseinen koulutusohjelma vastaa kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtajan tarpeisiin sekä mahdollisesti tulevan hyvinvointialueen asettamiin vaateisiin.
Koulutusohjelman kokonaishinta on n. 50 000 euroa. Vertailuna esimerkiksi kotimainen MBA-tutkinto Aalto-yliopistossa on lähes saman hintainen. Kuntayhtymätasolla koulutuspalveluihin on vuonna 2020 käytetty  331 000 euroa määrärahan ollessa 934 000 euroa. Ensi vuodelle rahaa on varattu kuntayhtymätasolla  825 000 euroa.
Kuntayhtymän johtajalla on jo kotimainen eMBA-tutkinto suoritettuna vuonna 2012. Edellinen pidempi, useampia koulutuspäiviä sisältänyt koulutus, Tampereen yliopiston ja HAUS-kehittämiskeskuksen Julkishallinnon controller, on toteutunut vuonna 2016. Lisäksi joitakin puolikkaita koulutuspäiviä on toteutunut HUS:n Lean-koulutuksessa vuonna 2018.  Nyt esitettävä koulutusohjelma on kustannuksiltaan edullisempi kuin aihepiireihin liittyvien koulutusten hankkiminen yksittäisinä koulutuspäivinä eri tahoilta. Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla muilla yliopistoilla. Etäyhteydellä toteutettava koulutus toteutuu aikaeron vuoksi pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Seuraava vastaava ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi niin, että se sisältää useampia useiden viikkojen mittaisia opiskelujaksoa paikan päällä Harvardissa syksyn 2021 aikana. Seuraavan ohjelmatoteutuksen hinta on myös korkeampi, joten nyt esitettävä ajankohta ja toteutustapa ovat parhaat mahdolliset hinnan, ajankäytön, turvallisuuden ja kuntayhtymän tarpeen näkökulmasta. Harvardin valintakomitea on valinnut kuntayhtymän johtajan opiskelijaksi ohjelmaan. 


Päätöksenteko


Koska kyseessä on ajallisesti pitkäkestoisempi ja taloudelliselta arvoltaan merkittävämpi koulutus, on perusteltua, että yhtymähallitus tekee asiassa päätöksen. Kuntayhtymän hankintaohjeen mukaan vähintään 10 000 euron hankinnasta tulee tehdä kirjallinen hankintapäätös perusteluineen. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittava hankinta, joten kyse on pienhankinnasta. Hankinnan tekeminen suoranhankintana perustuu siihen, ettei vastaavaa koulutusta ole tarjolla muilla yliopistoilla.


Vähimmäispalvelusaika


Kuntayhtymän taloudellisen koulutukseen osallistumisen vuoksi asiassa on intressi sopia kuntayhtymän johtajan kanssa koulutuksen jälkeisestä vähimmäispalveluajasta, koska jos johtaja hakeutuisi muihin tehtäviin kuntayhtymän ulkopuolelle jäisi kuntayhtymän saama hyöty koulutuksesta vajaaksi. Tämän vuoksi on perusteltua sopia, että johtaja sitoutuu olemaan kuntayhtymän palveluksessa koulutuksen suorittamisen jälkeen vähintään yhden vuoden. Mikäli vähimmäispalvelusaika ei täyty, tulee johtajan korvata koulutuksesta aiheutuneet kustannukset kohtuulliselta osin. Kohtuullisena korvauksena vähimmäispalvelusajan rikkomisesta pidettäisiin koulutuksen arvoa, jos irtisanoutuminen tapahtuu ensimmäisen puolen vuoden aikana koulutuksen suorittamisesta ja puolta koulutuksen arvosta, mikäli irtisanoutuminen tapahtuu puolen vuoden jälkeen. Yhden vuoden vähimmäispalvelusaika on perusteltu, sillä valtakunnallinen sote -ratkaisu on tulossa vuonna 2023 ja se voi aiheuttaa toimintaympäristön merkittävää muuttumista.


Yhtymähallituksen puheenjohtajan esittely


Asia on perusteltua käsitellä yhtymähallituksen puheenjohtajan valmistelusta ja esittelystä, koska kuntayhtymän johtaja on esimies-alaissuhteessa kaikkiin muihin kuntayhtymän viranhaltijoihin nähden ja vaikka esteellisyyttä ei varsinaisesti syntyisi liittyy asiaan mahdollinen luottamuksen vaarantuminen ulkopuolisen silmin arvioiden. Yhtymähallituksen puheenjohtaja toimii myös kuntayhtymän johtajan hallinnollisena esimiehenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää, että
-    asia voidaan käsitellä yhtymähallituksen puheenjohtajan valmistelusta ja selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
-    puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
-    General Management Program koulutus hankitaan Harvard Business Schoolilta
-    kuntayhtymän johtaja osallistuu General Management Program-koulutusohjelmaan, edellyttäen että hän hyväksyy ehdon vähimmäispalvelusajasta.            
-    valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan hyväksymään hankinnan edellyttämät laskut ja tekemään tarvittavat allekirjoitukset

Päätös

Yhtymähallitus päätti,  että General Management Program koulutusta ei hankita Harvard Business Schoolilta. Kuntayhtymän johtaja ei osallistu koulutusohjelmaan kuntayhtymän kustannuksella.

Kokouskäsittely

Yhtymähallituksen puheenjohtaja muutti pohjaesitystään seuraavasti:

-  kuntayhtymän johtaja maksaa koulutuksestaan itse 20 %  ja työnantaja 80 %

-  koulutukseen voi käyttää kohtuullisesti työaikaa

-  mikäli kuntayhtymän johtaja lähtee muualle 1. vuoden aikana koulutuksen päättymisestä, hän korvaa koulutuksen kokonaan ja jos 2. vuoden aikana koulutuksen päättymisestä, hän korvaa koulutuksesta puolet

-  muualle lähtemiseksi ei katsota hyvinvointialueelle siirtymistä.

Maiju Tapiolinna teki  Arto Järvisen kannattamana seuraavan esityksen: "Kuntayhtymän johtajan halukkuus osallistua Harvard Business Schoolin GMP -koulutusohjelmaan ei sovi ajankohtaan, jolloin Keu Soten talous ei ole vakaa ja useista toiminnoista, kuten esimerkiksi ikäihmisten palveluista joudutaan säästämään. Kyseinen koulutus on kokonaisvaltaisesti koulutettavan henkilön omaa koulutuspääomaa, joka edes auttaa hakeutumisessa uusiin työtehtäviin. Siksi ei voi olettaa, että kuntayhtymä yksipuolisesti sitoutuu maksamaan koulutuksen, jonka hyöty jäisi pelkästään yhteen vuoteen sitoutumisvaadetta ajatellen. Yritysmaailmassa normaali käytäntö on, että yritys osallistuu maksimissaan puoleen koulutuksen kustannuksista. Ehtona on myöskin, että koulutettava henkilö sitoutuu työtehtävään sovitun ajan, joka koulutuksen hinnasta riippuen on 1 - 5 vuotta. Mikäli koulutettava irtisanoutuu ennen sovitun sitoutumisajan päättymistä on tällekin yleensä määritelty takaisinmaksuehto.
Julkisten varojen käytössä on oltava huomattavan tarkka ja pohdittava koulutuksen hyödyt koulutettavan organisaatiolle. Kuntayhtymän johtajalla on liitteenä olevan CV:n pohjalta jo laaja-alaista ja monipuolista koulutusta.  Esitetyssä koulutuksessa on kyseessä on amerikkalaisen yliopiston koulutusohjelma, joten pääosa koulutuksen hyödystä jää koulutettavalle henkilölle tulevaa työuraa ajatellen. Esitän, että yhtymähallitus ei päätä koulutukseen osallistumisesta ennen kuin kyseisen koulutuksen tarpeellisuus nykyiseen työtehtävään on tarkoin selvitetty, sovittu kustannusten jakautumisesta koulutettavan ja kuntayhtymän välillä sekä soviteltu sitoutumisaika suhteessa kustannuksiin. Oikea ajankohta koulutukselle ei ole nyt, joten tämä asia otetaan uudelleen käsittelyyn, kun Keu Soten jatko on tiedossa. Toistaiseksi koulutushanke jäädytetään."

Eemeli Peltonen teki Erkki Laukkasen kannattamana seuraavan esityksen: Yhtymähallitus päättää,  että General Management Program koulutusta ei hankita Harvard Business Schoolilta. Kuntayhtymän johtaja ei osallistu koulutusohjelmaan kuntayhtymän kustannuksella."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, on äänestettävä. Ensiksi äänestetään Maiju Tapiolinnan ja Eemeli Peltosen esitysten välillä. Ne, jotka kannattavat Eemeli Peltosen esitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Maiju Tapiolinnan esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä ja 5 Tyhjää.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestetään esittelijän muutetun esityksen ja  edellisen äänestyksen voittaneen esityksen  välillä. Ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua  esitystä, äänestävät JAA ja ne jotka äänestyksen voittanutta Eemeli Peltosen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä.

§169 käsiteltiin §:n 173 jälkeen. Merkittiin, että viranhaltijat eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana lukuun ottamatta kuntayhtymän johtajaa, joka oli kuultavana ennen päätöksentekoa ja sihteeriä, joka oli läsnä asian päätöksenteon aikana.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 53%

  Pauliina Naala, Erkki Laukkanen, Juha Virkki, Liljan-Kukka Runolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Kati Lepojärvi, Aki Korpela, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Tapio Havula

 • Ei 4 kpl 21%

  Maiju Tapiolinna, Annika Kokko, Anna Helin, Arto Järvinen

 • Tyhjä 5 kpl 26%

  Sirkka Rousu, Virpi Räty, Paula Vilhunen, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom

 • Jaa 9 kpl 45%

  Aki Korpela, Virpi Räty, Kallepekka Toivonen, Paula Vilhunen, Annika Kokko, Sirkka Rousu, Anna Helin, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom

 • Ei 11 kpl 55%

  Helinä Perttu, Eemeli Peltonen, Maiju Tapiolinna, Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Pauliina Naala, Liljan-Kukka Runolinna, Kati Lepojärvi, Heta Ravolainen-Rinne, Juha Virkki, Arto Järvinen

Tiedoksi

kuntayhtymän johtaja