Tarkastuslautakunta, kokous 8.11.2022

§ 67 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2022

KEUDno-2022-4696

Perustelut

Kuntalain vaatimus

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä ilmoitus luottamus- ja virkatehtävien kannalta merkittävistä sidonnaisuuksistaan. Ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta, joka saattaa ilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän nettisivulla.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella pyritään turvaamaan kuntayhtymän asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä vahvistamaan poliittisen järjestelmän luotettavuutta.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä kuntalain 84 §:n tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

1.Luottamushenkilöt
- yhtymähallituksen ja sen jaostojen kaikki jäsenet ja varajäsenet
- yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

2. Viranhaltijat
- kuntayhtymän johtaja
- yhtymähallituksen ja sen jaostojen sekä lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä 2 kk:n kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.
 

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyssä ja esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyysarvioinnissa. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti. Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää selvitys vaalikelpoisuuden arvioinnin edellyttävistä tiedoista. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetuin lain nojalla sivutoimistaan.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella. 

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisille lähetettiin 7.9.2022 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 29.9.2022 mennessä. 

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 7.10.2022.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsiteltiin 13.10.2022 kokouksessa.

Edellisen 13.10.2022 tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen:

  • Aki Korpela on päivittänyt sidonnaisuusilmoituksensa 16.10.2022

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.