Tarkastuslautakunta, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

KEUDno-2023-43

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta 16.5.2023

§ 26 Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2022 tiIintarkastuskertomuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Riina Mattila
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös
Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi,
c) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Mikael Miettinen teki vastaehdotuksen. Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja pyydetään juridista konsultaatiota asiasta. Kari Haapanen kannatti vastaehdotusta.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

***

Tarkastuslautakunta 30.5.2023 

§ 26 Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2022 tiIintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riina Mattila, riina.mattila@luvn.fi

Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi,
c) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Päätös

a) Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi muutetun tilintarkastuskertomuksen 30.5.2023.

b) Tarkastuslautakunta päätti saattaa muutetun tilintarkastuskertomuksen tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.

c) Tarkastuslautakunta päätti esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilinpäätös hyväksytään.

d) Tarkastuslautakunta päätti esittää jäsenkuntien valtuustoille, että jäsenkunnat päättävät vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tilinpäätöksen liitetiedossa 41 (Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt - petosrikosepäily) mainitun seikan ja sen keskeneräisyyden vuoksi tarkastuslautakunta ei voi ottaa kantaa niiden tilivelvollisten vastuuvapauteen, joita epäilty petosrikoskokonaisuus mahdollisesti koskee. Koska asian tutkinta on kesken, ei voida nimetä tilivelvollisia, joita asia koskee. Tarkastuslautakunta esittää muilta osin vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.