Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2022

§ 45 Tilintarkastuskertomus 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.


Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2021 tiIintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021,

b) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi,

c) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja

d) esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.