Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2020

§ 54 Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen

KEUDno-2020-109

Valmistelija

  • Tuija Alén, Toimistosihteeri, tuija.alen@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen. 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella. 

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisille lähetettiin 30.10.2020 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 15.11.2020 mennessä. Lisäksi 10.11.2020 lähetettiin ilmoitusvelvollisille sidonnaisuusrekisteri-järjestelmästä muistutus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Sähköpostitse muistutettiin ilmoituksen päivittämisestä 10.11.2020 ja tähän päivitysaikarajana oli 18.11.2020. 

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 1.12.2020.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esitys. Tämä pykälä tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.