Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 7.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Hanna Pellikka, johtava asiantuntija, hanna.pellikka@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Ja edelleen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Tavanomaisesti noudatettavaa määräaikaa kokouskutsun ja esityslistan lähettämisessä ei ole voitu noudattaa johtuen käsiteltävänä olevan asian luonteesta ja kiireellisyydestä

Ehdotus

Esittelijä

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).