Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueelle

KEUDno-2021-6831

Valmistelija

 • Paula Kosonen, tartuntataudeista vastaava lääkäri, paula.kosonen@keusote.fi

Perustelut

Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n 1 momentin mukaan kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 1.2.2020 13 § mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä kuntayhtymän alueella.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen (146/2017) 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Perusopetuslakiin on lisätty (1191/2020) uusi 20 a §, joka koskee poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä. Poikkeuksillisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen edellytyksenä on tartuntatautiviranomaisen 58 §:n nojalla tekemä päätös opetukseen käytettävien tilojen sulkemisesta kokonaan tai osittain tai, jos opetuksessa ei voida noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen edellytyksenä on, että päätös on välttämätön koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämisen torjumiseksi.

Opetuksen järjestäjät tekevät päätöksen perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä niiltä osin kuin oppilaitostilojen käyttöä on tartuntatautilain 58 §:n nojalla rajoitettu. Oppilaan oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslain mukaisesti. Opetuksessa tulee noudattaa tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua oppimisen tukea sekä 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria.

Epidemiologinen arvio Keski-Uudenmaan kuntien tilanteesta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella epidemiologinen tilanne muuttui 25.1.2021 alkaen nopeasti epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset lisääntyivät. Edellinen voimakkaita rajoitustoimia alueella vaatinut tartunta-aalto asettui 25.12.2020 mennessä ja sen jälkeen tartuntoja esiintyi alueella maltillisesti 38-56 tapausta viikkoa kohden ja ilmaantuvuus laski matalimmillaan 41/ 100 000/ 14 vrk tasolle. Viikossa aikavälillä 25.1.-31.1.21 tartuntoja todettiin jo 113. Tartuntojen nousua havaittiin aluksi Keusoten kunnista Tuusulassa, Järvenpäässä ja Mäntsälässä. Tartuntamäärät kasvoivat viikko viikolta ja ilmaantuvuus nousi korkeimmilleen aikavälille 22.2.-7.3.2021 ollen 160.5/ 100 000/ 14 vrk. Tilanteen edetessä ja rajoitustoimien kiristyessä Järvenpään ja Tuusulan tartuntamäärät alkoivat laskea, mutta ensin Nurmijärvellä ja sittemmin Hyvinkäällä tartuntaluvut vastaavasti nousivat. Keusoten aluetta kokonaisuutena tarkastellen tartuntamäärien nousu on pysähtynyt ja tasaantunut, tartuntamäärien jäädessä kuitenkin huomattavan korkeiksi. Kahden viikon aikavälillä 10.-23.3.2021 tartuntoja on todettu 259 ja ilmaantuvuus on 130/100 000/ 14 vrk. Alue on leviämisvaiheessa. 

Tartuntojen läheteistä yleisin on perheenjäsen, muu läheinen sukulainen tai ystävä. Toiseksi yleisintä on, että tartunnan lähdettä ei tiedetä. Joukkoaltistumisia (10 tai enemmän altistunutta) oli vuodenvaihteen suvantovaiheessa 2-3 viikossa. 25.1.21 alkaen joukkoaltistumisten viikottainen määrä nousi 9-16, eniten tapauksia oli viikolla 1.-7.3.21. Kahden edeltävän viikon ajalla joukkolatistumisia on ollut keskimäärin 5 viikossa. Joukkoaltistumisia esiintyy mm. kouluissa ja päiväkodeissa tilanteissa, joissa maskeja ei ole käytetty. Tartunnanjäljitys ruuhkautui tartuntamäärien noustessa voimakkaasti. Tartunnanjäljityksen henkilökuntaa on lisätty, mutta tartunnanjäljitykseen päästään vasta n. 2 vuorokautta tartunnan toteamisen jälkeen tällä hetkellä. Tietoja Keusoten alueen kuntalaisten altistumisista pääkaupunkiseudun suurien kuntien alueella saadaan vielä pidemmällä, jopa useiden viikkojen viiveellä, mikä heikentää toiminnan vaikuttavuutta. Tavoiteltavaa olisi, että jäljitys pystyttäisiin tekemään vuorokauden kuluessa, jotta karanteeni ja eristystoimet ehtisivät hillitsemään tartuntojen leviämistä. Alueemme tartunnoista muuntovirusepäilyjä seulontatestien perusteella on 50-70% tartunnoista ja näistä valtaosa vahvistuu sekvensoinnin myötä muuntoviruksiksi. Vallitseva muuntovirus on UK-variantti. Koronatestejä otetaan HUSLABin mukaan 4400-5200 kpl viikossa, jolloin positiivisten näytteiden osuus näistä näytteistä on noin 2.7%. 

Koronapotilaiden määrä sairaalahoidossa HUS-eristyisvastuualueella on ollut lineaarisessa kasvussa helmikuun alkupuolelta lukien. Hoitojaksot erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja tehohoidossa ovat lisääntyneet. Tehohoitopotilaita on siirretty muihin sairaanhoitopiireihin hoitoon ja leikkaussaleja on otettu pois käytöstä henkilöstön siirtämiseksi koronapotilaiden hoitoon. Pääkaupunkiseudun suurien kuntien koronailmaantuvuudet ovat huomattavan korkeita ja HUS alueen tartuntaluvut ovat olleet viime viikoina ennätyksellisen korkeita. Pääkaupunkiseutu ja Keusoten kunnat ovat samaa työssäkäyntilaluetta ja alueemme tartuntatautitilanne on voimakkaasti kytköksissä siihen, miten vaikuttaviin ja kattaviin rajoitustoimiin HUS-alueen kunnissa kyetään. Myös Kanta- ja Päijät-Hämeen tartuntatautitilanne ja toimet vaikuttavat kuntiimme. 

Aikavälillä 2.-23.3.2021 tautitapausten ilmaantuvuuden muutokset kunnissa ovat seuraavat:

 • Järvenpää: Ilmaantuvuus laskenut 254/100 000/ 14 vrk tilanteesta 150/100 000/14 vrk tilanteeseen.
 • Nurmijärvi: Ilmaantuvuus on laskenut 153/100 000/14 vrk tilanteesta 103 /100 000/14 vrk tilanteeseen.
 • Tuusula: Ilmaantuvuus on laskenut 152/100 000/14 vrk tilanteesta 98 /100 000/14 vrk tilanteeseen.
 • Pornainen: Ilmaantuvuus on laskenut 99/100 000/14 vrk tilanteesta 39/ 100 000/ 14 vrk tilanteeseen.
 • Hyvinkää: Ilmaantuvuus on noussut 97/100 000/14 vrk tilanteesta 140 /100 000/ 14 vrk tilanteeseen.
 • Mäntsälä:  Ilmaantuvuus on noussut 91/100 000/14 vrk tilanteesta 130/100 000/14 vrk tilanteeseen.

Epidemiatilanteen rajoittamiseksi voimassa on suosituksia ja määräyksiä

Maskisuositus sisätiloissa koskee peruskoulun 6-luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita, sekä opiskelijoita, aikuisia, matkustajia, työpaikkoja ja julkisia sisätiloja. 
Etätyösuositus on voimassa. 

Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa 15.3.-14.4.2021. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, mutta vaikeassa epidemiatilanteessa ei pitäisi järjestää pieniäkään kokoontumisia. Keusote suosittaa lisäksi, että yksityistilaisuuksia ei pidetä, eikä niihin osallistuta. Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 6 henkilöä).

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös lähikontaktien tosiasiallisen välttämisen varmistamisesta on voimassa 15.3.-14.4.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.
Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d ja koskee laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee näiden toimijoiden sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.
Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämillä Tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisilla päätöksillä 8.4.2021 alkaen tiloja on pidetty suljettuina koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Ajankohtaisesti voimassa on päätös aikavälille 15.-28.3.2021. 24.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa määräystä aikavälille 29.3.-11.4.2021. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Määräys tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.
Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Muutosesitys tartuntatautilain pykälään 58 g on eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaisesti laista poistettaisiin rajaus, jonka mukaan enintään kymmenen hengen sisätiloja (ja enintään 50 hengen ulkotiloja) voisi pitää avoinna asiakkaille. Käytännössä aluehallintoviraston määräys ulottuisi muutoksen tultua voimaan myös pienten asiakasmäärien liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä oleviin tiloihin. Aluehallintovirasto seuraa lakiesityksen etenemistä ja huomioi mahdollisen lakimuutoksen uusissa päätöksissään.
Keusote on suosittanut kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti, pl. vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta.

Opetuksen ja harrastamisen suositukset ja määräykset;
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevienoppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen. Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021. Yläkoulun etäopetus jatkuu 28.3. asti. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. Aluehallintoviraston päätöksen määräyksen jatkamiseksi aikavälille 29.3.-5.4.2021 odotetaan valmistuvan 25.3.2021.
Keusote on suositellut etäopetuksen siirtymistä lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 8.3. mennessä. Opetuksen järjestäjät ovat siirtäneet oppilaat etäopetukseen. Suositus on voimassa 11.4. saakka.
Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi. 
2007 vuonna syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena. Lähiopetusta on voitu toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta) 1.3. alkaen.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat: Verkkonuorisotilat on pidetty auki. Ryhmiä on voitu ohjata ulkona (ryhmäkoko 6). Kerhotoiminta nuorisotiloissa on ollut tauolla 8.3. alkaen.
Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Keusote suosittelee
Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminnan keskeytys jatkuu sisä- ja ulkotiloissa (mukaan lukien taiteen perusopetus). Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Vuonna 2007-2002 syntyneiden harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu ryhmäharrastustoiminta jää tauolle 1.3. alkaen. Yksilöharrastaminen on mahdollista.

Vuonna 2008-syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta: 

 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).  
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia. 

Ravintolat:
Ravintolat ovat suljettuna 9.3.–28.3.2021. Suljettuina ovat mm. sellaiset kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat normaalioloissa avoinna yleisölle. Sulku koskee myös terasseja. Asiakkaat voivat tilata ja noutaa ruokaa. Sulku ei koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki yleisölle. Hallitus on päättänyt esittää ravintoloiden sululle kolmen viikon jatkoa 18. huhtikuuta saakka. Sulun jatkumista pidettiin välttämättömänä tautitilanteen vuoksi. Hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä.

Rajoitustoimien kohdentaminen:

Koronavirustartuntoja esiintyy kaikissa ikäluokissa. Viimeisen kahden viikon ajalla tartuntoja on eniten ikäluokissa 30-39 ja 20-29. Sen jälkeen tartuntoja on suurimmasta pienimpään lukien seuraavasti: 10-19, 40-49, 50-59,0-9,60-69,70-79 ja 80+. Tartuntoja tulee torjua kaikissa ikäluokissa. Rajoituksia määräysten ja suositusten muodossa on nyt kohdennettu varsin laajasti eri ikäluokkiin, lukuunottamatta alakouluikäisiä ja pikkulapsia, joille varhaiskasvatus, lähiopetus ja harrastustoiminta on mahdollista. Yksittäiset torjuntatoimet muodostavat kokonaisuuden ja toimien vaikuttavuus on osien summa.  Rajoitustoimissa tulee punnita hyötyjä ja haittoja. Kaikkiin rajoitustoimiin liittyy haittoja, jotka on tunnistettava. Rajoitustoimia ei tule ylläpitää tarpeettomasti, mutta niitä ei pidä myöskään purkaa ennenaikaisesti.

Keusoten alueen tartuntatautimäärät ovat jääneet liian korkeiksi, ja rajoitusten jatkaminen on perusteltua tartuntatilanteen huononemisen estämiseksi ja sairaalahoidon kuormituksen hillitsemiseksi. Edellä on kuvattu tartuntojen esiintymistä eri ikäluokissa, ja tässä vertailussa 10-19 -vuotiaiden ryhmässä tartuntoja on 3. eniten. Tämä tukee oppilaitosten tilojen rajoituspäätöksen jatkamista edelleen 11.4.2021 saakka.  Epidemiologisen tilanteen olennaisesti parantuessa opetuksen järjestämisen tavoissa tulisi pyrkiä lisäämään lähiopetusta niissä ikäryhmissä, jotka nyt ovat etäopetuksessa haittojen vähentämiseksi.

Epidemiologisen arvion nojalla on välttämätöntä, että Keski-uudenmaan sote -kuntayhtymän alueen kuntien perusopetusta antavien oppilaitosten tilojen käyttöä rajoitetaan edelleen päätöksessä kuvatulla tavalla.

Kuuleminen

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto päättää, että

 • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntien Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten alueella sijaitsevien oppilaitosten tiloja ei saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen järjestämiseen.
 • Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 sekä lisäopetuksen kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen valmistavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetukseen sekä yksilölliseen tarveharkintaan perustuen myös muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen.
 • Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden opettamiseen etänä.
 • Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen palvelujen ja etuuksien sekä 31 § §:ssä tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille huomioiden olosuhteet ja koronavirusepidemian rajoittaminen. 
 • Tiloja voidaan käyttää myös etäopetuksessa olevan oppilaan perusopetuslain 31 §:n 2 momentin mukaiseen ateriointiin yksilökohtaisen harkinnan pohjalta perustellusta syystä.
 • Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen.
 • Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.
 • Päätös on voimassa ajalla 6.-11.4.2021

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta, Tuusulan kunta, Pornaisten kunta, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto