Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 23.11.2021

§ 137 Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistaminen perusopstuksessa Nurmijärven Lepsämän koulussa

KEUDno-2021-6977

Valmistelija

  • Paula Kosonen, tartuntataudeista vastaava lääkäri, paula.kosonen@keusote.fi

Perustelut

Tartuntatautilaki

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 58 §:n mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 

Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Tartuntatautilain edellä tarkoittamat kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Tartuntatautilain 91 §:n mukaisesti voidaan lain 58 §:ssä tarkoitettu päätös panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimialueella eli Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten alueella tartuntataudeista vastaava toimielin on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto. 

Perusopetuslaki

Perusopetuksessa lähtökohta on lähiopetuksena annettava opetus. Perusopetuslain 29 §:n mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.  Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 

Perusopetuslakiin väliaikaisesti ajalle 1.1.-31.7.2022 lisätyn 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annetun päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa paikallinen päätöksenteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan hoitaa turvallisesti myös epidemian aikana. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voitaisiin järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetusta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen ns. yhdistelmämallin mukaisesti, jossa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta ja lähiopetusta vuoroteltaisiin viikoittain tai muulla opetuksen järjestäjän soveltuvaksi arvioimalla rytmillä. Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voisi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät voi koskea esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena.

Vaikka tartuntatautilain 58 §:ssä mainitaan nimenomaisesti vain toimintayksiköiden, koulujen jne. sulkeminen, on perusopetuslain 20 a §:n säätämistä koskevien lain esitöiden perusteella nähtävissä, että myös tilojen osittainen sulkeminen samoin kuin edellytysten asettaminen tilojen käytölle on mahdollista. Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 218/2020) on todettu, että pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että opetuksen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomainen antaisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käytettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa ei voitaisi noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Lisäksi edellytyksenä olisi, että opetuksen järjestäminen ei olisi turvallista ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen olisi välttämätöntä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voitaisiin siirtyä vain tartuntatautitilanteessa. 

Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista. 

Hybridistrategia
Valtakunnallisen hybridistrategian mukaan paikallisessa epidemian torjunnassa tartuntaryppäät sammutetaan tartuntatautilain mukaisin perustoimivaltuuksin ja varsinaisia hallintopäätöksin asetettavia rajoitustoimia tehdään, jos se on välttämätöntä. Toimien tulee olla ripeitä ja tilannetta ennakoivia, mutta noudattaa suhteellisuus-, välttämättömyys- ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteita. Toimenpiteiden tulee olla lyhytkestoisia ja niitä kohdennetaan riskiperusteisesti. Vaikutukset lapsiin tulee arvioida.

Nurmijärven koronatilanne
Nurmijärven kunnan asukkaiden testivarmennettujen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt poikkeuksellisella voimakkuudella 11.11.2021 alkaen. 

Todetut tartunnat/viikko:
15.-21.11.2021    143 kpl
8.-14.11.2021        58 kpl
1.-7.11.2021        36 kpl
25.-31.10.2021    44 kpl
18.-24.10.2021    22 kpl
11.-17.10.2021    21 kpl

Tartuntojen ilmaantuvuus:
8.-21.11.2021        460 tartuntaa/ 100 000 asukasta / 14 vuorokauden aikana
25.10.-7.11.2021    183 tartuntaa/ 100 000 asukasta/ 14 vuorikauden aikana
11.-24.10.2021    98 tartuntaa/ 100 000 asukasta/ 14 vuorokauden aikana

Ilmaantuvuusluvun vertailu kuntiin, jotka rajautuvat Nurmijärven kuntaan (lähde: THL Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) – karttasovellus 23.11.2021):
Hyvinkää 124,5 /100 000/14 vrk
Tuusula 224,2/100 000/14 vrk
Vantaa 366,4/100 000/ 14 vrk
Espoo 303,3/100 000/14 vrk
Vihti 322,3/100 000/14 vrk

Tartuntojen ikäjakauma. Aikavälillä 8.-23.11.2021 tartuntamäärät jakautuvat ikäryhmittäin;
0-9-vuotiaat        72 tartuntaa
10-19-vuotiaat    47 tartuntaa
20-29-vuotiaat    17 tartuntaa
30-39-vuotiaat    33 tartuntaa
40-49-vuotiaat     27 tartuntaa
50-55-vuotiaat    18 tartuntaa
60 vuotiaat tai sitä vanhemmat 3 tartuntaa

Sairaalahoidon kuormitus
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa oli tänään 23.11.2021 hoidettavana 70 koronpotilasta, joista tehohoidossa oli 18. Marraskuun aikana koronpotilaiden määrä on lisääntynyt, lokakuun lopulla hoidettavien määrä oli 35 -44 ja tehohoidossa heistä oli 9-12 henkilöä. Keusoten väestön osuus sairaanhoitopiirin väestöstä on noin 10 %.

Lisäksi perusterveydenhuollon akuuttiosastolla Keusotessa oli yksi koronapotilas. 

Koronarokotuskattavuus Nurmijärvellä
Koronarokotuksia on ollut tarjolla 12-vuotta täyttäneelle väestölle siten, että kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus saada kaksi annosta. 

Nurmijärven väestöstä 1. rokoteannoksen on ottanut 73,4 ja 2. annoksen 68,8 %. Vastaavat luvut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ovat 75,1 % ja 70,5 %.
12-vuotta tai sitä vanhemmassa väestössä 1. rokotusannoksen on ottanut 86,2 %, 2. rokotusannoksen on ottanut 80,7 % ja 3. rokotusannoksen 2,8 %.  Vastaavat luvut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ovat 86,0 % ,80,8 % ja 3,1 %. 

12-15 -vuotiaista nurmijärveläisistä 1. koronarokotteen on ottanut 76,3% ja 2. koronarokotteen 62,8%. Vastaavat luvut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ovat 76,6 % ja 66,2 %.
Kansallinen rokotusasiantuntijatyöryhmä kokoontuu joulukuun 2021 alussa tarkastelemaan sitä, tulisiko Suomessa antaa koronarokotukset 4-11 -vuotiaille. Mikä rokotukset päätettäisiin aloittaa, voisivat ne toteutua luultavasti vuoden 2022 alkupuolelta lukien. 

 

Lepsämän koulun koronaryvästymä

Lepsämän koulun alkuluokilla on noin 160 lasta ja luokka-asteilla 3-6 noin 175 lasta. 4-6 luokkalaisten tilat ovat Lepsämän koulussa erillään alkuluokista, jotka sijaitsevat väistötiloissa Mäntytiellä ja sen pihapiirissä olevassa Lepsämän päiväkodissa. 

Korontilanteen kehitys koulussa
19.11.2021 todettiin, että Lepsämän alkuluokkien lapsilla ja aikuisilla oli todettu kuusi korontartuntaa. Alkuluokkien Pääskyt ja Kiurut -ryhmien lapset asetettiin kotikaranteeniin aikavälille 20.-28.11.2021. Kuikat, Metsot ja Ahmat-ryhmille annettiin suosituksia voinnin seurannasta ja koronatestauksesta. Samalla todettiin, että tartunnan saaneita oli osallistunut tartuttavuusaikana myös iltapäiväkerho Huvikummun toimintaan, jossa oli todettu myös muita tartuntoja. 20.11.2021 iltapäiväkerholaiset asetettiin kokonaisuudessaan myös kotikaranteeniin aikavälille 20.-28.11.2021. 

Koulun henkilökunnassa todettiin viikonlopun aikana kaksi koronatartuntaa henkilöillä, jotka olivat osallistuneet henkilökunnan kokoontumiseen juuri edeltävästi. 14 muuta henkilökuntaan kuuluvaa oli altistunut. Altistuneita työskentelee kaikilla koulun luokka-asteilla. Kokoontumisessa ei ollut käytössä maskeja. Rokotuskattavuus on hyvä.

Keusote antoi 18.11.2021 vahvan suosituksen maskien käyttöönotosta 12-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille alueellaan sekä rokottamattomille että rokotetuilla. Suositusta aloitettiin toimeenpanna kouluympäristössä 19.11. ja 20.11. maskeja käytettiin jo laajasti. 20.11.2021 maskisuositusta laajennettiin koskemaan Lepsämän koulussa myös luokka-asteita 3-5 vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Henkilökunnalle suositeltiin FFP2-hengityksensuojainten käyttöä. Altistunutta henkilökuntaa ei ole kokonaisuudessaan määrätty kotikaranteeniin, vaan ainoastaan oireilevat. Kahdesti rokotettuja ei pääsääntöisesti ole Suomessa asetettu enää karanteeniin. Altistumistilanteen jälkeen koronainfektio voi puhjeta 14 vuorokauden kuluessa. Myös rokotettu voi saada tartunnan ja tartuttaa muita. Tartunta voi olla myös oireeton. Koko henkilökunnalle on suositeltu testausta vielä 25.11.2021.

23.11.2021 asetettiin alkuluokan ryhmät Metsot ja Kuikat karanteeniin.

Tilanne 23.11.2021
22 alkuluokan lapsella ja viidellä aikuisella on todettu koronatartunta. Sen lisäksi on todettu kaksi tartuntaa kahdella ylemmällä koulun luokalla ja yhdellä aikuisella. Kokouksessa altistuneille opettajille on tulossa koronatestaus 6 vuorokauden kohdalla kokoontumisesta 25.11. 2021

Ennuste ja ehdotetun päätöksen vaikutukset
Altistuneet rokottamattomat aikuiset voivat muuttua tartuttaviksi tämän ja ensi viikon aikana. He opettavat kaikkia luokka-asteita. Alkuluokkien lasten tartunnat todennäköisesti vielä lisääntyvät. Monissa perheissä on lapsia eri luokka-asteilta ja perheiden välityksellä tartunnat voivat levitä alkuluokilta koulun muille luokka-asteille myös. Tartuntoja ei voida estää perheoloissa, mutta etäopetuksen avulla altistuneet opettajat ja luokkien oppilaat olisivat tosiasiallisesti erillään toisistaan, ja tartuntojen leviämistä voitaisiin siten estää. Lyhytaikaisen etäopetuksen vaikutukset lapsiin ovat vähäisiä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto päättää, rajoittaa Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevan Lepsämän koulun perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien tilojen käyttöä aikavälillä 24.11.- 5.12.2021 siten, että tiloja ei voi käyttää luokka-asteiden 4-6 opettamiseen, poislukien erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena. Päätös on voimassa 24.11.-5.12.2021 tai kunnes asiasta päätetään toisin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Jaosto toteaa, että päätös on välttämätön tartuntatautitilanteen leviämisen estämiseksi.

Tiedoksi

Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta, Tuusulan kunta, Pornaisten kunta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto