Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto, kokous 2.12.2020

§ 146 LISÄPYKÄLÄ: Tartuntatautilain 58 § mukainen päätös Järvenpään Yhteiskouluun

KEUDno-2020-616

Valmistelija

 • Paula Kosonen, tartuntataudeista vastaava lääkäri, paula.kosonen@keusote.fi

Perustelut

Tartuntatautilain 1§:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilain 1227/2016 58§:n mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartunnan leviämisen estämiseksi.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella epidemiologinen tilanne on muuttunut 2.8.2020 alkaen epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet. Kahden viikon ajanjaksolla (viikot 47- 48, ajalla 16.11.-29.11.2020) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus on 90 tapausta 100 000 asukasta kohden Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä keskimäärin. Positiivisten näytteiden osuus on noin 2,6%. Tartunnanlähde tiedetään n. 75% tapauksista. Joukkoaltistumisia tapahtuu päivittäin sosiaalisissa kanssakäymisissä.  Epidemia on ollut kiihtymisvaiheessa useita viikkoja ja tartuntamäärät ovat nousseet olennaisesti viimeisen kolmen viikon aikana. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimialueella leviämisvaiheen kriteereistä täyttyy kaksi, ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus. Tarkasteltuna koko Uuttamaata kokonaisuutena alue on leviämisvaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman hybridistrategian (7.9.2020) mukaisista toimenpiteistä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella on käytössä testaa-jäljitä-eristä -toimintamalli, alueellinen aktiivinen viestintävaikuttaminen sekä alueellisia suosituksia. Alueellisia suosituksia on voimassa kasvomaskien käytöstä julkisissa sisätiloissa, työpaikalla, yläkouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa. Suositukset etätyöstä ja organisoidun harrastustoiminnan keskeyttämisestä sisätiloissa ovat voimassa. 2. aste on siirtynyt etäopetukseen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimialueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto sallii enintään 10 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset ja suosittelee kokoontumaan ainoastaan lakisääteisestä syystä.

Järvenpään Yhteiskoulu on vuosiluokat 1–9 käsittävä noin 540 oppilaan yhtenäiskoulu lähellä Järvenpään keskustaa. Erityisen tuen oppilaita on noin 100. Henkilökuntaa on vajaa 90. Järvenpään Yhteiskoulussa on todettu koronavirustartunta 8 henkilöllä aikavälillä 18.11.-29.11.2020 eli vajaassa kahdessa viikossa. Tartuntoja on todettu sekä henkilökunnalla että oppilailla. Yläkoulun oppilaat ovat aloittaneet kasvomaskin käytön 23.11.2020 alkaen suosituksen mukaan. Aivan kaikki oppilaat eivät käytä kasvomaskia ja toisaalta kouluruokailussa ja kotitaloustunnilla ruokia syödessä kasvomaskia ei voi käyttää. Opetushenkilökunnan havaintojen mukaan välitunnilla moni oppilas on ilman kasvomaskia. Henkilökunta on aloittanut käyttämään kasvomaskia hieman aiemmin kuin oppilaat, mutta tartuntaryppään alkaessa kasvomaskit eivät olleet vielä käytössä. Opetushenkilökunta valvoo ja ruokailee alaluokkien kanssa yhdessä, ruokaillessa kasvomaskia ei voi pitää. 

Kahdeksan (8) tartuntaa kahden viikon aikavälillä noin 625 henkilön yhteisössä nostaa ilmaantuvuusluvun vastaamaan lukua 1 280/100 000/ 14 vuorokautta. Tartunnat vaikuttavat liittyvän kahteen erilliseen ketjuun. Opetushenkilökunnassa on esiintynyt huolta työympäristön turvallisuudesta. Tartuntatautilainmukaisia karanteeneja on asetettu 90 lapselle ja 16 aikuiselle. Lisäksi koronavirustestaukseen on ohjattu maskin käytöstä huolimatta yksi liikuntaryhmä. Koulun rehtorille on tullut pyyntöjä, joissa huoltajat toivovat, että lapset voisivat saada poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä lähiopetuksen sijaan vedoten koulun tartuntatilanteeseen. 

Tartuntaketjujen jatkuminen edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta viittaa siihen, että toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ketjujen katkaisemiseksi. Syyslukukaudella lähiopetusta on jäljellä vajaa kolme viikkoa, 18.12.2020 saakka. Tartuntojen leviämistä kouluyhteisössä voisi estää siirtämällä osan yleisopetuksen luokka-asteista 4-9 etäopetukseen aikavälille 4.-18.12.2020. Ketjujen perusteella ainakin yleisopetuksen luokka-asteet 6 ja 8 olisi suositeltavaa siirtää etäopetukseen. Tämän lisäksi suositellaan opetushenkilökunnan testausta. Järvenpään Yhteiskoululla on valmius tällaisen etäopetuksen toteuttamiseen, koulun rehtoreita ja sivistystoimenjohtajaa on kuultu 1.12.2020 käydyissä keskusteluissa. Oppilaille ja huoltajille ei ole järjestetty erillistä kuulemistilaisuutta. Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista. Koska aiemmin tehdyt toimenpiteet eivät ole katkaisseet tartuntaketjuja, voidaan osittaista koulun sulkemista ja oppilasmäärän rajoittamista pitää välttämättömänä toimenpiteenä.

Perusopetuslain 20 §:ssä todetaan, että jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt voivat kestää enintään yhden kuukauden kerrallaan. Perusopetuslain muutos, jolla 20 a § on lisätty, on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Perusopetuslain 20 a §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 86/2020 vp) todetaan, että aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset opetustilojen käyttämisestä 12.5.2020.

Päätöksissä edellytyksenä tilojen käyttämiselle on ollut tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioiden noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta opetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että mikäli opetuksen järjestämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Edellä oleva huomioon ottaen voidaan tehdä se johtopäätös, että koska muualla lainsäädännössä tai lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty tästä poikkeavia kantoja, olisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla mahdollista sulkea tiloja myös osittain, esim. rajoittamalla tilojen käyttäjämäärää. Lisäksi hallituksen esityksen mukaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen tulisi olla välttämätöntä.

Kuntayhtymän rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1 §:ssä säädetyin tavoin ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahenemista. 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 1.2.2020 13 § mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto päättää, että Järvenpään Yhteiskoulun tiloissa yhtä aikaa olevaa henkilömäärää rajoitetaan osittaisella sulkemisella aikavälillä 4.-18.12.2020. Sulkeminen kohdistuu enintään puoleen yhteisopetuksen 4-9 luokka-asteista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa (määräaika) saatuasi tiedon päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen, jollet muuta todista, katsotaan saaneen tiedon päätöksestä

 • kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä,
 • seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai
 • saantitodistukseen tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kirjallisen valituksen tulee sisältää

 • muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
 • tieto päätöksestä johon muutosta haetaan (päätösnumero ja pvm)
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
 • jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse, muutoksenhaussa on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
 • liitteeksi päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, ja tarvittaessa asiamiehen valtakirja
 • muutoksenhakuasiakirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakijan vastuulla on toimittaa valitusasiakirjat valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä osoitteeseen:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
faksi 029 564 2079
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Tuomioistuinmaksulain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu. Maksun määrä on tarkistettavissa osoitteessa: www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet.

Käsitellyt asiat