Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 35 Pela-ryhmän työsuunnitelma

KEU-2021-17518

Perustelut

Valmistelija: Jussi Rahikainen, pelastuspäällikkö

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.9.2021 perustaa valmisteluorganisaation työryhmineen, joista yksi on Pela-ryhmä, eli pelastuslaitoksen työryhmä. Väliaikaisen toimielimen perustamat työryhmät hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan niille erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.  

Työryhmälle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät. Työryhmän tehtävät tulevat voimaanpanolaista, kansallisesti laaditusta STM:n tiekartasta sekä syksyn 2021 hyvinvointialueen valmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. Työryhmä priorisoi aluevaltuustoa varten tehtävää valmistelua. Työsuunnitelma täydentyy ja tarkentuu työskentelyn edetessä. 

Pela-ryhmän työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja, KUP, jyrki.landstedt@vantaa.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä PELA-ryhmän työsuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Vantaan kirjaamo