Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 29.9.2021

§ 28 Edustajan nimeäminen kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmään

KEU-2021-17512

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on asettanut 5.9.2012 Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma VM 078:00/2012), jossa on tuotettu hallinnon käyttöönotettavaksi yhteisinä tuotoksina kuntien talouden seurantaa, raportointia ja tietojen käyttöä koskevia määrityksiä, toimintatapoja ja palveluita. Yhteistyöryhmän työ on osa Kuntatieto-ohjelmassa luotujen tuotosten käyttöönottotoimenpiteitä ja ylläpitoa.  

Kuntalain 120a.3§:n (410/2015) ja hyvinvointialueesta annetun lain 120.3 §:n (611/2021) mukaan valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen tarkempien tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen edellyttämästä yhteistyön organisoimisesta siten, että yhteistyöhön osallistuvat kuntien, hyvinvointialueiden sekä niiden ministeriöiden ja virastojen edustajat, joiden hallinnonalan lainsäädäntöön ja tehtäviin kuuluu määritellä kuntien ja hyvinvointialueiden talouden seurannassa ja raportoinnissa käytettäviä käsitteitä ja määrityksiä. Lisäksi yhteistyöryhmän toimintaan osallistuvat Suomen Kuntaliitto ry sekä kuntien ja hyvinvointialueiden edustajat. Valtiovarainministeriö toteuttaa velvollisuutensa huolehtia tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen yhteistyöstä asettamalla yhteistyöryhmän kolmannelle toimikaudelle x.10.2021 – 31.12.2024.  

Hyvinvointialueille siirtyvät tehtävät aiheuttavat muutoksia kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin tietosisältöihin. Hyvinvointialueiden taloustiedon raportointi tullaan toteuttamaan kuntaraportointia vastaavalla tavalla ja siirtyvien tehtävien talousraportoinnin valmistelu aloitetaan syksyllä 2021. Näistä muutoksista johtuen kuntatalouteen liittyvä ryhmä lakkautetaan ja asetetaan uusi ryhmä, jonka tehtäviin kuuluu sekä kunta- että hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpito. Ryhmän tavoitteena on muodostaa raportointikokonaisuus, joka tuottaa viranomaisille säädettyihin tehtäviin riittävän tietopohjan.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta on pyydetty nimeämään jäsen kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmään liitteenä olevien nimeämispyynnön ja asettamispäätösluonnoksen mukaisesti.  

Ylläpidon yhteistyöryhmän toiminnalle on eduksi, että sen jäsenillä on mahdollisimman hyvä kunnan toiminnan, talouden ja kirjanpidon tuntemus. Edustajien nimeämisessä on pyydetty ottamaan huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) vaatimukset siten, että edustajiksi nimetään sekä miehiä että naisia. Edustajat on pyydetty ilmoittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 30.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää nimetä talouspäällikkö Sanna Kaukuan jäseneksi ja digi- ja tietojohtaja Antti Ylä-Jarkon varajäseneksi kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmään sekä tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

VM