Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 7 Väliaikaisen toimielimen jäsenten ja valmistelijoiden työpanoksen siirto

KEU-2021-15457

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Voimaanpanolain 12 §:n mukaan kunkin hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua. 

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelun aikana on tarkoituksenmukaista hyödyntää muutoksen kohteena olevien organisaatioiden henkilöstöä valmistelussa. Jos toimielimen jäsenet työskentelevät osa-aikaisesti molemmissa organisaatioissa, on työpanoksen määrästä sovittava nykyisen työnantajan ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kesken. Väliaikaisten valmistelutoimielinten jäsenten työnantajaorganisaatiot ja hyvinvointialueet sopivat valmistelutoimielinten jäsenten käyttämän työajan ja mahdollisten muiden kustannusten korvaamisesta. 

Hyvinvointialueiden perustamista koskevan hallituksen esityksen perusteluissa (s. 880) todetaan, että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet pysyisivät virkasuhteessa heidät nimenneisiin organisaatioihin ja että heidät vapautettaisiin varsinaisista tehtävistään siten, että he voisivat toimia valmistelutoimielimessä tarvittaessa kokoaikaisestikin. Heidän työnantajavelvoitteistaan, kuten palkanmaksusta, työterveyshuollon järjestämisestä, tapaturmavakuutuksista, palvelussuhde-ehdoista sekä muista pakollisista työnantajavelvoitteista, vastaisivat tänä aikana kuitenkin ne organisaatiot, joihin he ovat virkasuhteessa. 

Väliaikaisen toimielimen jäsenten ja valmistelijoiden henkilötyöpanoksen siirrosta hyvinvointialueen valmisteluun on tarkoitus tehdä erillinen sopimus, jolla sovitaan väliaikaishallintoon osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta. Kysymys on vuokratyösopimustyyppisestä sopimuksesta, jossa henkilön työnantaja ei vaihdu. Järjestelyn etuna on, ettei sopimuksen myötä aiheuteta katkoksia tai epävarmuutta valmistelua toimeenpanevien henkilöiden asemaan varsinaisen siirtymisen tapahtuessa. Toimielimen jäsenten ja valmistelijoiden palkkaus määräytyy heidän oman nykyisen tehtävänsä mukaisesti. Tarkoituksenmukaista on, että hyvinvointialue rahoittaisi sopimuksen mukaisen osuuden kunkin työpanoksesta. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.6.2021 §83, että kuntayhtymän johtajan työpanosta voidaan osoittaa väliaikaisen toimielimen käyttöön korkeintaan 50%, ja muiden kuntayhtymän virkamiesten työpanosta 20%. Toimielimen edustajan tulee lakiesityksen mukaan osallistua myös HUS-valmisteluryhmään, ja tämä on huomioitu kuntayhtymän johtajan työpanoksessa. Alustavassa keskustelussa jäsenten nimeämisen yhteydessä on arvioitu myös muiden väliaikaisen toimielimen jäsenten työpanoksen olevan 20% luokkaa.  

Liitteenä sopimusluonnos työpanoksen myynnistä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • toimielimen jäsenten ja valmistelijoiden työpanoksen hankkimisesta liitteen 1 mukaisella sopimuksella; ja 
  • valtuuttaa väliaikaisen toimielimen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimukset 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.