Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

KEU-2021-15216

Perustelut

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntökokonaisuus on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021 ja Tasavallan presidentti on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29. kesäkuuta 2021. Suurin osa laeista on tullut voimaan 1.7.2021, osa siirtymäajan jälkeen 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueet tulevat järjestämisvastuullisiksi sote ja pelastustoimen toimijoiksi. Näillä päätöksillä Suomeen on 1.7.2021 alkaen perustettu 22+1 hyvinvointialuetta, joista yksi on Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. 

Voimaanpanolain 8 § mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. 

Keski-Uudenmaan alueen kunnat, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Eteva-kuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ovat tehneet toimielinpäätökset voimaanpanolain 10 §:n mukaisen väliaikaisen toimielimen perustamisesta. Päätöksissä on sovittu, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tekee väliaikaisen toimielimen asettamispäätöksen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on 17.8.2021 § 104 päättänyt asettaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE).  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on kutsunut koolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseensa heti asettamispäätöksen jälkeen. 

Voimaanpanolain 8 §:n 5 mom mukaan valmistelutoimielimen iältään vanhin edustaja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Ehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin:  

  • toteaa, että hyvinvointialueiden perustamista koskevat lait on hyväksytty ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on siten perustettu; 
  • toteaa valmistelutoimielimen kokoonpanon esityslistan mukaisesti;  
  • toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;  
  • valitsee kokoukselle sihteeriksi Hanna Raevuoren ja pöytäkirjantarkastajiksi Petja Harakan ja Tiina Hirvosen 
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 4.9.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet