Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 4 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon työjärjestyksen hyväksyminen

KEU-2021-15454

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueiden perustamista koskevan hallituksen esityksen perusteluissa (s. 884)  
todetaan, että tarvittaessa valmistelutoimielimen olisi vahvistettava itselleen työjärjestys (hallintosääntö), jonka sisällössä voitaisiin soveltuvin osin ottaa huomioon hyvinvointialueesta annettavan lain 95 §:n hallintosääntöä koskevat säännökset. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työryhmä on laatinut ehdotuksen työjärjestykseksi. Työryhmään ovat kuuluneet kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, lakimies Petja Harakka, talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia, henkilöstöjohtaja Monica Hostio sekä johtava asiantuntija Hanna Raevuori.  

Valmistelussa on käytetty soveltaen hyvinvointialueesta annettua lakia ja sen määrittelyjä hallintosäännöstä. Työjärjestystä noudatetaan siihen saakka, kunnes aluevaltuusto hyväksyy uuden hyvinvointialueen hallintosäännön. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja esittelee työjärjestyksen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työjärjestyksen ehdotuksen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin muutoksin:

  • Lisätään pykälään 4, että pelastuslaitoksen asiat esittelee pelastuslaitoksen edustaja väliaikaisessa toimielimessä.