Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 8 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään

KEU-2021-15459

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus on päättänyt 14.6.2021 § 90 esittää pyynnön Helsingin kaupungille ja Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaisille valmistelutoimielimille jäsenten ja heidän varajäsentensä nimeämisestä väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (voimaanpanolaki) 9 §:n mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa HUS:n hallitus. 

Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiset valmistelutoimielimet sekä Helsingin kaupunki nimeävät väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen, yksi Helsingistä, yksi jokaiselta Uudenmaan hyvinvointialueelta ja yksi HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Väliaikaisen valmisteluryhmän jäseniksi voidaan nimetä edellä tarkoitettujen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien nimeämä jäsen.  

Voimaanpanolain 11 §:ssä säädetään väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä. Lain mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. Lisäksi sen on valmisteltava ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa. Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai Helsingin kaupunginvaltuustossa. 

Väliaikaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen.  

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpanoon sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ää. HUS-valmisteluryhmän jäseniin sovelletaan rikoslain 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan tehtäväänsä.

Ehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää nimetä kuntayhtymän johtaja, väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen jäseneksi ja va. hallintojohtaja Petja Harakan varajäseneksi väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.