Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 7 Tiedonhallintakokonaisuuden hankkiminen hyvinvointialueen käyttöön

KEU-2022-1640

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Valmistelijat: Antti Ylä-Jarkko ja Petja Harakka

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on käytössään Tieran Tiedonhallintaratkaisu (sähköinen CaseM asianhallinta- ja kokousjärjestelmä), jota koskeva sopimus on siirtymässä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa uuden valtuuston johdolla 1.3.2022 alkaen. Hyvinvointialueeseen liittyviä asioita, niin kokous-, kuin päätösasioita on tarkoituksenmukaista voida käsitellä sen toimintaa varten optimoidun sähköisen järjestelmän kautta.  

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Kuntien Tiera Oy:lta on pyydetty tarjous (liite 1) hyvinvointialueen tiedonhallintaratkaisusta.  

Tavoitteena on käynnistää käyttöönottoprojekti mahdollisimman pian päätöksen jälkeen siten, että hyvinvointialueen Tiedonhallintaratkaisu on käytettävissä 1.3.2022 alkaen.  

Käytännön tasolla Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Tiedonhallintaratkaisun rinnalle perustetaan uusi hyvinvointialueratkaisu oman Y-tunnuksensa alle. Vuoden 2023 aikana Keusoten Tiedonhallintaratkaisussa olevat tiedot migroidaan hyvinvointialueen Tiedonhallintaratkaisuun.  

Hyvinvointialueen asianhallintakokonaisuuden perustamisen hinta on vajaat 35.000e ja jatkuvat palvelut vuoden 2022 osalta noin 90.000 euroa ja vuoden 2023 osalta noin 110.000 euroa.  

Hanke (käyttöönotto ja vuoden 2022 ylläpitokulut) rahoitetaan VN/26817/2021 VATE ICT-päätöksen määrärahoilla.  

Voimaanpanolain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2023. 

Päätöksen edellytyksenä on se, että väliaikainen valmistelutoimielin tekee päätöksen Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankkimisesta ja siten sidosyksikköaseman saavuttamisesta. Hankintalain 15 §:n 1 momentin perusteella hankintalakia ei sovelleta sellaisiin hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää 

  • hankkia Kuntien Tiera Oy:lta Tiera Tiedonhallinta -ratkaisun käyttöönoton tarjouksen mukaisesti edellä esittelytekstissä mainituin periaattein. 

Liitteet

Oheismateriaali