Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 3 Hyvinvointialueen strategian valmistelu

KEU-2021-19372

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon: 

  • asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla 
  • palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset 
  • hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 
  • omistajapolitiikkaa 
  • henkilöstöpolitiikka 
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Järjestämislain mukaan hyvinvointialueen tulee laatia osana hyvinvointialuestrategiaa terveydenhuollon palvelustrategia. Pelastustoimen osalta aluevaltuusto hyväksyy palvelutasopäätöksen. 

Kuntalaisten ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin on tärkeää, sillä yhdessä tekeminen lisää sitoutumista hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja toimintaan. Strategian on oltava riittävän yksinkertainen ja konkreettinen osallisuuden varmistamiseksi. 

Lähetekeskustelut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian valmistelun linjauksista käydään väliaikaisessa valmistelutoimielimessä sekä poliittisen seurantaryhmän kanssa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee aloittaa strategian valmistelu, jotta aluehallitus ja aluevaltuusto ehtivät käsitellä sitä riittävästi ennen päätöksentekoa.  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymästrategia vuosille 2020–2025 valmisteltiin laajassa yhteistyössä henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana. Valmistelun pohjana hyödynnettiin muun muassa Keski-Uudenmaan kuntien strategioita. Tarkoituksenmukaista on hyödyntää jo tehtyä työtä ja tästä syystä ehdotus on, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymästrategiasta tehdään päivitetty versio hyvinvointialueen strategiaksi, jolloin ei lähdetä tekemään kokonaan uutta strategiaa vaan hiotaan ja täydennetään jo olemassa olevaa pohjatyötä. Etenemistapaa puoltaa myös se, että aikaikkuna hyvinvointialueen strategian valmisteluun on niukka. 

Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025. Laajempi strategiaprosessi suunnitellaan valtuustokaudelle 2025. Lisäksi ehdotuksena on, että valmisteluprosessi toteutetaan avoimesti ja osallistavasti varmistaen eri sidosryhmien kuuleminen ja näkemyksien koostaminen, mutta vältetään kuormittamasta liikaa henkilöstöä. 

Strategian päivittämisen yhteydessä on hyvä mahdollisuus täsmentää tavoitteita, strategisia mittareita sekä vahvistaa toimeenpanoa. Tunnistettuihin haasteisiin on kiinnitettävä huomiota entistä enemmän ja ennakoivasti. Yhteistä tahtotilaa tulee edelleen vahvistaa ja kehittää.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen strategian valmistelun alustavan suunnitelman ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen strategiaprosessin suunnittelua on jatkettu siten, että prosessi on kytketty osaksi osallisuussuunnittelua sekä henkilöstöviestinnän ja muutosjohtamisen suunnittelua. Hyvinvointialueen strategian valmistelun suunnitelmaa on tältä osin päivitetty. Strategian päivittämisen tueksi valmistellaan hyvinvoinnin tilannekuva tammi-helmikuun aikana. Lisäksi helmikuun aikana on tarkoitus toteuttaa kuntalaiskysely, jonka tuloksia hyödynnetään osallisuus- ja strategiatyöpajoissa sekä strategian valmistelun pohjana. 

Kevään aikana osana strategiavalmistelua järjestetään erilaisia työpajoja asukkaiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien edustajien kuulemiseksi sekä aloitetaan hyvinvointialueen strategian luonnosversion kirjoittaminen. Strategiatyöskentelyä jatketaan touko-kesäkuussa aluevaltuustossa ja aluehallituksessa.  
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi päivitetyn suunnitelman hyvinvointialueen strategian laatimiseksi.   

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että valmistelun pohjaksi toteutetaan kuntalaiskysely.