Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 17.11.2021

§ 64 Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu

KEU-2021-19371

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi
  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto.  

Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi aluevaltuusto voi asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten sekä jaostoja aluehallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan. Aluehallitus ja aluevaltuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän  toimielimiin kuuluvat yhtymävaltuuston ja –hallituksen lisäksi tarkastuslautakunta, sote-jaosto sekä henkilöstöjaosto. Kuntayhtymän nykyisessä organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen: 

  • ikäihmisten ja vammaisten palvelut, 
  • terveyspalvelut ja sairaanhoito 
  • aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut. 

 

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut muodostavat oman kokonaisuutensa jakautuen  strategian, kehittämisen ja rahoituksen tulosalueeseen sekä yhteisten palvelujen tulosalueeseen. Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet-tulosalue nivoo osaltaan keskitettyjä palveluja ja palvelutuotantoa yhteen. Nämä kokonaisuudet on uudistettu ja laitettu käytäntöön syksyllä 2021 tulevaa hyvinvointialuetta silmällä pitäen.   

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen yhteydessä minimoidaan tuottavuuden notkahdus, estetään mahdollisuus hallitsemattomaan kaaokseen ja turvataan sujuva siirtymä siten, että hyvinvointialueelle siirrytään Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän nykyisellä rakenteella, johon siirtyvät toiminnot sijoittuvat tarkoituksenmukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne on rakennettu tukemaan sote-uudistuksen tavoitteita jo perustamisvaiheessa vuonna 2019. Organisaatiorakennetta´, johtamisjärjestelmää ja palvelutoimintaa on kehitetty toiminnan tarpeista lähtien vuosina 2019-2021 kohti hyvinvointialuetta.   

Ehdotuksen mukaan jatkovalmistelussa hyvinvointialueen organisaatiorakenne perustuisi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän olemassa olevaan organisaatiorakenteeseen. Näin ollen Eteva- kuntayhtymästä hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot ja henkilöstö sijoittuisivat palvelutuotannon osalta ensisijaisesti ikäihmisten ja vammaisten palvelut –palvelualueeseen kuuluvalle vammaisten palvelut -tulosalueelle. Kunnista siirtyvät koulukuraattori ja –psykologipalvelut henkilöstöineen sijoittuisivat aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut –palvelualueeseen kuuluvalle lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalueelle. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä siirtyvät toiminnot ja henkilöstö sijoittuisivat palvelutuotannon osalta ensisijaisesti aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut -tulosalueelle. Siirtyvän tukipalveluhenkilöstön sijoittuminen ratkaistaisiin tapauskohtaisesti. Lisäksi organisaatioon sisällytettäisiin pelastustoimen järjestäjätoiminto.  

Puheenjohtaja selostaa hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelua kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi esityksen hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelusta ja käy aiheesta lähetekeskustelun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.