Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 20 Tukipalvelut väliaikaishallinnolle

KEU-2021-16255

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Voimaanpanolain 8.5 §:n mukaan väliaikaisen toimielimen asettaneen tai väestömäärältään suurimman sairaanhoitopiirin on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.    

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta edellytetään taloushallinnon järjestämistä (mm. kirjanpito), jotta valtionavustuksen käyttö voidaan suunnitelmallisesti toteuttaa ja raportoida sekä maksuliikenne ja laskutukset hoitaa. Henkilöstöpalvelut on järjestettävä niin, että toiminnan tarpeet, työnantajan velvoitteet ja lainsäädännön edellytykset täyttyvät. Talous- ja henkilöstöpalvelujen osalta on kustannustehokasta ja toiminnallisesti järkevää hyödyntää alueella jo käytössä olevia talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja -osaamista. 

Hyvinvointialueen väliaikaishallinnon ICT-palvelujen osalta on kustannustehokasta ja toiminnallisesti järkevää hyödyntää jo käytössä olevaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ICT-palvelujen ympäristöä. Järjestelmien, laitteiden ja muiden tukipalvelujen osalta hyödynnetään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluja siten, että hyödynnetään olemassa olevia sopimuksia. Näin varmistetaan toiminnan käynnistäminen ja palvelutoiminnan häiriötön jatkuminen. 

Väliaikaishallinnon kirjaamopalveluiden voidaan katsoa olevan lain tarkoittamista työskentelyedellytyksistä. Väliaikaishallinnon toiminnan luonteen vuoksi kirjattavien asioiden volyymi tulee olemaan suhteellisen pieni, jonka vuoksi tarkoituksenmukaista on, että väliaikaishallinto hankkii tarvitsemansa kirjaamopalvelut ostopalveluna. Tarkoituksenmukaista on hyödyntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamopalveluja väliaikaishallinnon asianhallintaympäristön kirjaamotehtävien hoitamiseen.  

Väliaikaishallinnon tietosuojavastaavan nimittäminen on yksi edellytys väliaikaishallinnon toiminnalle, koska EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on nimitettävä tietosuojavastaava aina, kun rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on viranomainen tai julkishallinnon elin. Väliaikaishallinnon toiminnan luonteen ja laajuuden vuoksi väliaikaishallintoon ei ole tarkoituksenmukaista palkata kokoaikaista tietosuojavastaavaa. Tietosuojavastaavan palvelut on mahdollista hankkia Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä. 

Hyvinvointialuetta laskutetaan tukipalveluista tehdyn työn perusteella. Ostopalvelun avulla pystytään toimimaan hyvinvointialueen perustamishetkestä aina palvelujen järjestämisvastuun siirtymishetkeen (1.1.2023) saakka. Varsinaisen hyvinvointialueen tukipalvelut järjestelmäympäristöineen valmistellaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää 

 • hankkia talous- ja henkilöstöpalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä, 
 • hyödyntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä käytössä olevaa ICT-ympäristöä sekä ostaa tarvittavat työvälineet ja lisenssit Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä olemassa olevia sopimuksia hyödyntäen kuitenkin siten, että laitevalikoimaa voidaan muokata tarpeen mukaan, 
 • hankkia toiminnan kannalta tarvittavat asiakirjahallinto- ja toimistopalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä 
 • hankkia tietosuojavastaavan palvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä 
 • valtuuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan allekirjoittamaan palveluostoihin liittyvät sopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin muutoksin niin, että väliaikainen valmistelutoimielin päätti

 • hankkia talous- ja henkilöstöpalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä, 
 • hyödyntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä käytössä olevaa ICT-ympäristöä sekä ostaa tarvittavat työvälineet ja lisenssit Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä olemassa olevia sopimuksia hyödyntäen kuitenkin siten, että laitevalikoimaa voidaan muokata tarpeen mukaan, 
 • hankkia toiminnan kannalta tarvittavat asiakirjahallinto- ja toimistopalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä 
 • hankkia tietosuojavastaavan palvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä 
 • valtuuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtajan allekirjoittamaan palveluostoihin liittyvät sopimukset