Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 69 HUS-perussopimuksen valmistelun tilanne

KEU-2021-21546

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. HUS-yhtymän jäseniä tulevat olemaan Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. Perussopimuksessa tulee sopia HUS-yhtymän tehtävistä (laki hyvinvointialueesta 59 § 1 mom. 2 k.).  

Perussopimuksen mukainen tehtävämäärittely asettaa rajat HUS-yhtymän toiminnalle. Perusteet tehtävämäärittelylle tulevat Uusimaa-lain 5 §:stä (HUS-yhtymän järjestämisvastuu) ja 6 §:stä (HUS-yhtymän muut tehtävät). Tehtävämäärittelyn tulee kattaa myös muut HUS-yhtymälle lakisääteisesti kuuluvat tehtävät, kuten velvollisuuden ylläpitää yliopistollista sairaalaa. Tehtävämäärittelyn tulee kattaa myös HUS-yhtymän tehtävät yhteistoiminta-alueella ja kansallisesti. Lisäksi tehtävämäärittelyn tulee mahdollistaa se, että hyvinvointialueet voivat antaa HUS-yhtymälle muita sen tehtäviin liittyviä tai niitä tukevia tehtäviä.  

Perussopimuksessa tulee sopia siitä, käyttääkö HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa yhtymäkokous vai yhtymävaltuusto. Perussopimuksessa tulee lisäksi sopia yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä, äänivallan jakautumisen perusteista, hyvinvointiyhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta. Perussopimuksessa tulee lisäksi sopia siitä, mikä hyvinvointiyhtymän toimielin valvoo hyvinvointiyhtymän etua, edustaa hyvinvointiyhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset (laki hyvinvointialueesta 59 § 1 mom. 3-5 k.). Perussopimuksessa sovittavan ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen lisäksi HUS-yhtymän lakisääteisiä toimielimiä ovat tarkastuslautakunta (laki hyvinvointialueesta 35 ja 125 §) ja kansalliskielilautakunta (laki hyvinvointialueesta 33 §). 

Puheenjohtaja kertoo tilannekatsauksen HUS-perussopimuksen valmistelusta.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin käy lähetekeskustelua aiheesta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.