Henkilöstöjaosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Palvelujohtajan vakinaisen viran perustaminen Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle

KEUDno-2021-11289

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Yhtymähallitus on 17.9.2019 kokouksessaan § 118 eriyttänyt Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan tehtävät kuntayhtymän johtajan tehtävästä määräaikaisesti 31.5.2020 saakka. Eriyttäminen perustui kuntayhtymän johtajan osallistumiseen Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun.

Määräaikaista ratkaisua jatkettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 7.5.2020 § 16 ajalle 1.6.2020-​31.12.2021. Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 7 mukaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen. Ao. virka on täytetty määräaikaisesti ja hoidettu sisäisin järjestelyin.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakituisen viran perustamista 1.1.2022 lähtien valmistellaan yhtymähallituksen käsittelyyn 15.6 ja edelleen yhtymävaltuustolle syyskuussa päätettäväksi.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle.  Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan viran perustamisesitykseen liittyen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja rekrytointiprosessista menettelytapoineen koskien julkista hakua, hakukuulutusta perustettavan viran osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että valmistelussa olevan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

  • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää perustettavan viran osalta esittää hallitukselle, että

  • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa sovitun mukaisesti
  • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
  • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia

Päätös

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että valmistelussa olevan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

  • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää perustettavan viran osalta esittää hallitukselle, että

  • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa sovitun mukaisesti
  • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
  • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia