Henkilöstöjaosto, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 HR-valmistelun tiekartta hyvinvointialueelle siirtymiseksi

KEUDno-2022-11094

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Sujuva siirtymä hyvinvointialueelle edellyttää lukuisia valmistelutehtäviä ja ratkaisuja myös henkilöstöön liittyvissä asioissa. Kriittisin tehtävä on varmistaa palkanmaksuprosessi, mutta on myös useita muita toiminnan kannalta merkittäviä käytänteitä, jotka pitää olla valmiina jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstöohjeet työsuhteen elinkaareen hallintaan. Työsuhteella on yleensä organisaation näkökulmasta alku (rekrytointi ja siihen liittyvät tehtävät) ja loppu (työsuhteen päättyminen ja siihen liittyvät tehtävät) sekä siinä välissä lukuisia eri tapahtumia. 

Kun puhutaan HR-prosesseista, viitataan yleensä johonkin osaan tästä työsuhteen elinkaaresta, sen hallinnointiin ja parantamiseen. Tyypillisiä aliprosesseja alun ja lopun välissä ovat esimerkiksi palkanmaksu, työvuorosuunnittelu, sairauspoissaolojen hallinta, kehityskeskustelut, palkitseminen, suorituksen ja osaamisen kehittäminen.

HR-prosesseissa tulee huomioida paitsi työlainsäädännön ja työehtosopimusten, niin myös johdon, esimiesten ja organisaation tarpeita, työntekijäkokemusta, HR:n työn sujuvuutta, yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua, organisaation kuluja sekä tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä velvoitteita ja vaatimuksia.

Tärkeä osa-alue on myös tietojärjestelmien toimivuus. Valmistelemme useiden eri HR-järjestelmien käyttöönottoa hyvinvointialueelle, joilla varmistamme toimivat HR-prosessit. Näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi rekrytointijärjestelmä Laura, palkanlaskentajärjestelmä Populus, työajanseurantajärjestelmä Nepton ja työvuorosuunnittelujärjestelmä Titania. Näiden välillä on myös lukuisia integraatiota, joiden toimivuus tulee varmistaa hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.