Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Henkilöstöohjelma- ja politiikka

KEUDno-2020-170

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöohjelma- ja politiikka

Kuntayhtymän strategia hyväksyttiin valtuustossa 23.10.2019 § 35. Strategia toimeenpannaan strategisten ohjelmien kautta. Henkilöstöohjelma on yksi strategiaa toteuttavista ohjelmista. Henkilöstöohjelma koostuu määritellystä henkilöstöpolitiikasta, lisäksi siinä kuvataan hankkeet ja projektit, joiden avulla saavutetaan henkilöstöohjelman tavoitteet.

Vaikka Suomen hallitus on linjannut 16.3.2020, että Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot, on henkilöstöohjelman ja henkilöstöpolitiikan valmistelua jatkettu. On tärkeää, että poikkeusolojen päätyttyä henkilöstöohjelman tavoitteita voidaan viedä eteenpäin koko kuntayhtymässä.

Henkilöstöohjelma sisältää neljä tavoitetta:

TAVOITE 1: Johtamisen muutos perustuu valmentavaan esimiestyöhön ja näkyy käytännössä hyvänä työntekijäkokemuksena.

TAVOITE 2: Strategiassa onnistuminen edellyttää, että henkilöstön kyvykkyyttä ja osaamista hyödynnetään ja kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla.

TAVOITE 3: Yhdessä tekemisen toimintakulttuuri lisää vuorovaikutusta ja hyvinvointia sekä tuottaa parhaan lopputuloksen.

TAVOITE 4: Annamme tilaa joustavan työn muotoiluun ja edistämme digitaalisia johtamis- ja työtapoja, jotka mahdollistavat tuloksellisen työnteon.

 

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöohjelma sisältää erillisenä osiona kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan. Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joihin kaikki henkilöstölinjaukset ja -ohjeet sekä toimintatavat perustuvat. Henkilöstöpolitiikassa tarkastellaan periaatteita ja linjauksia kolmesta eri näkökulmasta: työnantajan, esimiehen ja työntekijän näkökulma.

Henkilöstöpolitiikka perustuu strategiassa määriteltyihin arvoihin. Henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan henkilöstöohjelman tavoitteiden kautta. Kuntayhtymässä työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehtiminen muodostaa onnistumisen perustan. Kuntayhtymä oppimisympäristönä tukee jatkuvaa oppimista ja kokeilukulttuuria. Erilaisia urapolkuja ja sisäisiä siirtoja mahdollistetaan. Kuntayhtymässä työskennellään yhteisöohjautuvissa tiimeissä.

Tavoitteena on, että jokainen keusotelainen voi kokea, että työskentely Keusotessa on parasta työelämäaikaa.

Hallintosäännön § 7 mukaan henkilöstöjaoston henkilöstöjaosto kehittää ja koordinoi kuntayhtymän henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa.Nyt henkilöstöjaostolle tuodaan keskusteltavaksi ja linjattavaksi periaatteita, joita henkilöstöohjelmaan ja siihen sisältyvään henkilöstöpolitiikan luonnokseen on kirjattu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää ohjeistaa henkilöstöohjelman- ja politiikan jatkotyöstämistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelujen erityisasiantuntijat