Henkilöstöjaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Liite 1 palkkausjärjestelmän hyväksyntä

KEUDno-2019-1398

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus KVTES määrittele palkkausluvun 6 § palkkausjärjestelmistä seuraavaa:

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.

Syyskuussa 2020 käynnistettiin Liitteen 1, asiantuntijat ja johto - palkkausjärjestelmän kehittämistyö. Palkkausjärjestelmässä määritellään työntekijän palkan määräytymisen perusteet: tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka), ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen (henkilökohtainen lisä) palvelusaika (työkokemuslisä) ja tuloksellinen toiminta (tulospalkkio). Lisäksi voidaan maksaa muita sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja palkkioita (KVTES palkkausluku 6 §).

Valmisteilla olevan palkkausjärjestelmän piiriin kuuluu KVTES (Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus) ja LS (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus) piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvat hallinnon, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävät, toimistoalan, ICT-alan ja sisäisessä palvelutoiminnassa toimivan henkilöstön tehtävät, eräät palkkahinnoittelun ulkopuoliset ammattiryhmät kuten puheterapeuttien ja psykologien tehtävät sekä tulosaluepäälliköiden ja johtajien tehtävät. Palkkausjärjestelmän piirissä on n. 300 tehtävää.

Valmisteilla olevan Liitteen 1, asiantuntijat ja johto - palkkausjärjestelmän viitekehys, tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen perusteet ja palkkapolitiikka sekä valmistelun eteneminen aikatauluineen esitellään henkilöstöjaostolle.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaoston merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Liite 1 asiantuntijat ja johdon palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kuntayhtymän palkkojen kilpailukyky.

Syyskuussa käynnistetyn asiantuntijat ja johdon työn vaativuusjärjestelmän kehittämistyötä tarkasteltiin henkilöstöjaoksessa edellisen kerran lokakuussa 2020. Järjestelmän kehittämiskumppanina on toiminut sisältää henkilötietoja, Happy Companysta.

Käydään läpi työn vaativuuden arviointijärjestelmän valmistelutilanne, neuvottelujen eteneminen sekä päätöksenteon prosessi. sisältää henkilötietoja esittelee vaativuuden arvioinnin kokonaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi   

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Työnantaja on neuvotellut pääsopijajärjestöjen kanssa Liite 1 asiantuntijat ja johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan KVTES:n II luvun palkkaus § 9 mukaisen työn vaativuuden arviointijärjestelmästä sekä KVTES:n II luvun palkkaus § 6 mukaisesti työn vaativuuden arviointijärjestelmän käyttöönotosta. Neuvotteluissa todettiin, että palkkausjärjestelmän käyttöönotto tulee tehdä KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti. Työn vaativuuden arviointijärjestelmän osalta jatketaan neuvottelua vielä 18.3.2021.

Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluu kuntayhtymän ylimmän johdon tehtävät. Yhtymähallitus päättää ylimmän johdon palvelusuhteeseen ottamien viranhaltijoiden palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta toimivaltansa nojalla (Hallintosääntö 6 luku Henkilöstöasiat 32§ Päätöksenteko henkilöstöasioissa).

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle järjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, että yhtymähallitus päättää

  • Liitteen 1, asiantuntijat ja johto palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön työn vaativuuden arviointi tehdään esitetyn työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti
  • Palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön KVTES:n II luvun palkkaus § 6 määräyksiä noudattaen erikseen sovitun aikataulun mukaisesti – tavoiteaikataulu 1.5.2021 lähtien
  • Tehtäväkohtaiset palkat harmonisoidaan palkkausjärjestelmän tavoitepalkkaan erillisen harmonisointisuunnitelman mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.