Henkilöstöjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Palkitsemisen kokonaisuus/KVTES:n liitteen 3 ja 4 palkkausjärjestelmä

KEUDno-2019-1398

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus KVTES määrittele palkkausluvun 6 § palkkausjärjestelmistä seuraavaa:

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.

Osana palkitsemisen kokonaisuuden kehittämistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä aloitettiin syyskuussa 2019 kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisen palkkausjärjestelmän valmistelu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen kanssa. Uudesta palkkausjärjestelmästä sekä sen käyttöönotosta päättää työnantaja. Hallintosäännön 18 § mukaan kuntayhtymän johtaja päättää toimivaltansa rajoissa palkkausjärjestelmän käyttöönotosta työnantajan päätöksellä.

Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvat KVTES:n liitteen 3 terveydenhuollon ja liitteen 4 sosiaalihuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelu ja lääkehuollon ammattilaisten, lähiesimiesten ja koordinoivien esimiesten noin 2500 tehtävää.

KVTES:n II luku § 6 Palkkausjärjestelmä sekä § 9 Tehtäväkohtainen palkka – kohdan mukaan työn vaativuuden arviointi perustuu kokonaisvaativuuden arviontiin. KVTES:n liitteen 3 ja 4 osalta noudatetaan samaa vaativuuskehikkoa. Palkkahinnoittelukohdittain on neljä (4) vaativuustasoa, joille palkkahinnoittelukohtiin kuuluvat tehtävät sijoittuvat työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Arviointitasot ovat aina suhteessa palkkahinnoittelukohtaan. Eri palkkahinnoittelukohdissa saatetaan hyödyntää erilaisia periaatteita vaativuustekijöiden arvioinnissa. Tehtävänkuvat on laadittu viitetehtävänkuvina (mallitehtävä) ja ne on hyväksytty paikallisneuvotteluissa. (Liite 1. KVTES:n liitteen 3 ja 4 palkkauskäsikirja).

Palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain KVTES:n II luku Palkkaus § 6 mukaisesti. Käyttöönotossa entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan nyt käyttöönotettavan palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi tehtäväkohtainen palkkataso määräytyy uuden työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi järjestelmä edellyttää, nostetaan tehtäväkohtaiset palkat asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle.

Palkkausjärjestelmän kustannusvaikutukset ovat arviolta 210 609,88 € (ilman sivukuluja) kuukaudessa. Nyt tehty laskenta perustuu elokuun 2020 palkkatietoihin. Laskenta tulee vielä täsmentymään tehtäväkohtaisten palkkatasojen osalta. Kuntayhtymän palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat harmonisoidaan uuteen palkkausjärjestelmään erillisen harmonisointisuunnitelman mukaisesti. Harmonisoinnin siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja työnantajan taloudellisesta tilanteesta.

Palkkausjärjestelmän käyttöönoton kustannusten kattamiseen käytetään talousarviossa 2020 varatusta toisen vaiheen harmonisoinnin määrärahasta 25 430 €/kk (ilman sivukuluja).

Suunnitelmaa tehtäessä neuvotellaan talousarviossa 2021 -22 varatun kolmannen ja neljännen vaiheen harmonisointimäärärahan kohdentamisesta palkkausjärjestelmään. Lisäksi KVTES:n piirissä olevilla henkilöstölle on jaossa 0,8% suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien, jonka kohdentamisesta neuvotellaan pääsopijajärjestöjen kanssa erikseen valtakunnallisten linjausten pohjalta.

Palvelussuhdepäällikkö esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää merkitä tiedoksi KVTES:n liitteen 3 ja 4 palkkausjärjestelmän sekä käyttöönoton suunnitelman tiedoksi.   

Päätös

Merkittiin tiedoksi.