Henkilöstöjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Keskeiset henkilöstötavoitteet vuodelle 2021

KEUDno-2020-9249

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän tavoitteena on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen, ja jossa yhteisöohjautuvuus sekä valmentava johtaminen toteutuvat.

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varaudutaan toimintaympäristön, henkilöstömäärän ja rakenteen muutoksiin. Henkilöstöresurssien oikealla kohdentamisella, työtapoja ja -prosesseja kehittämällä, sekä joustavilla tehtävien ja työnjaon muutoksilla varmistetaan riittävät resurssit laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi. Henkilöstömitoitukseen liittyvät lakimuutokset saattavat aiheuttaa paineita henkilöstömäärän kasvulle. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja henkilöstön tasa-arvoiseen kohteluun liittyviä toimenpiteitä jatketaan suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena mm. työaikojen ja työntekoalueiden yhtenäistäminen.

Yhtymän henkilöstömäärä kasvaa noin 4,3 % vuosina 2020–2021. Kasvuprosenttia selittää mm. palveluiden kotiutus esimerkkeinä kehitysvammayksikkö Neitoperhon ottaminen omaksi toiminnaksi sekä Kiljavan sairaalan toiminnan ja henkilöstön liikkeenluovutus kuntayhtymälle. Korona voi edelleen vaikuttaa henkilöstötarpeisiin mm. jäljittämisen ja koronarokotusten vuoksi.

Henkilöstön johtamista ja esihenkilötyötä on vaikeuttanut ajantasaisen tiedon saamisen haasteet. Nykyiset HR tietojärjestelmät eivät mahdollista henkilöstön tiedolla johtamista johdolle, keskijohdolle tai lähiesihenkilöille. Tilanteen korjaamiseksi kehitetään nykyistä raportointia ja tiedon hyödyntämistä. HR:n palveluiden digitalisaatio jatkuu tehdyn digisuunnitelman mukaisesti.

Tiettyjen ammattiryhmien, mm. sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden ja kotihoidon henkilöstön saatavuuteen panostetaan erilaisin keinoin, mm. oppilaitosyhteistyötä, työantajakuvaa sekä palkkauspolitiikkaa vahvistamalla.

Strategisten kyvykkyyksien määrittely sekä perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen työvälineiden kartoittaminen ja käyttöönotto. Henkilöstökoulutuksessa vahvistetaan sekä työelämän yleisiä taitoja että substanssiosaamista koulutussuunnitelman mukaisesti.

KeuAkatemia varmistaa esihenkilöiden ja päälliköiden johtamisosaamisen kehittymisen yhdenmukaiseen suuntaan ja toteuttaa omalta osaltaan vetovoimaisen työnantajan kuvaa. Robotiikkaa voidaan hyödyntää esihenkilöiden johtamispäätöksenteon tukena. Esimiesten yhteisöohjautuvuus ja Lean valmennukset jatkuvat. Oman toiminnan kehittämisen tukena esimiehillä ja työyhteisöillä ovat Laas-palvelut, joita voidaan hyödyntää tarpeiden mukaisesti.

Henkilöstökokemuksen mittaamiseen ja eri henkilöstökyselyiden tulosten hyödyntämiseen panostetaan. Vuoden 2020 Mitä kuuluu -kyselyn tulosten pohjalta valitaan vuoden 2021 työhyvinvointi tavoite, jonka saavuttamiseksi tehdään erilaisia toimenpiteitä sekä organisaatio että yhteisötasolla. Näin pyritään edistämään henkilöstön sitoutumista ja työhyvinvointia.

Koronan jälkeisessä toipumissuunnitelmassa panostetaan yhteisöohjautuvuuden ja ihmisten johtamisen vahvistamiseen sekä sitoutumisen kokemuksen kasvattamiseen ja mahdollisen työhyvinvointivelan kuromiseen. Koronan aikana syntyneistä etätyökäytänteistä syntyy uusi normaali.

Palkkaharmonisaatioprosessi etenee yhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kolmanteen vaiheeseen ja palkkoja harmonisoidaan vuoden 2021 aikana noin 1,8 miljoonalla eurolla (ilman sivukuluja). Kuntayhtymä haluaa palkita henkilöstöään hyvin tehdystä työstä. Palkitsemisen kokonaisuudesta halutaan rakentaa monipuolinen ja siksi palkitsemisen keinojen kehittämistä jatketaan osana palkkausjärjestelmien käyttöönottoa.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.