Henkilöstöjaosto, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Henkilöstön saatavuus

KEUDno-2022-11731

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Sote-henkilöstön saatavuus tulee vaikeutumaan vielä nykyisestä, koska henkilöstö siirtyy eläkkeelle kiihtyvällä vauhdilla ja samanaikaisesti väestö ikääntyy ja asukkaiden palvelutarve kasvaa. Valtakunnan tason Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden –ohjelma käynnistettiin marraskuussa 2021. Tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin, että alueelliset erot on otettu huomioon. Työryhmässä ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä henkilöstön saatavuutta lisääviä toimenpiteitä ovat olleet mm. tiivis oppilaitosyhteistyö alueen oppilaitosten kanssa, oppisopimuskoulutuksen mahdollistaminen, kesätyöpaikkojen tarjoaminen, erilaisiin rekrytointitapahtumiin osallistuminen ja aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen työnantajakuvan rakentamisessa ja rekrytoinneissa. Kansainvälisen rekrytoinnin pilotissa saimme 24 filippiiniläistä hoiva-avustajaa ikäihmisen palveluihin. Tavoitteena on jatkaa säännönmukaista kansainvälistä henkilöstöhankintaa.

Keväällä 2021 perustettiin keskitetty rekrytointiyksikkö, joka tukee esihenkilöitä rekrytoinneissa. Sijaisten hankinnasta vastaa kuntayhtymän oma sijaisten välitysyksikkö, joka hankkii lyhytaikaisia alle 14 vuorokauden sijaisia eri toimintoihin. Sijaispoolissa on tällä hetkellä noin 800 työntekijää.  Syyskuun loppuun mennessä olemme pystyneet tarjoamaan lyhytaikaisen sijaisen lähes 10 000 työvuoroon. Sijaisten täyttöprosentti on ollut 71 %. Keskistetty rekrytointiyksikkö vastaa myös varahenkilöstön sijoittelusta ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa ja kotihoidon resurssien hankinnasta.  

Merkittävä osa toimenpidekokonaisuutta ovat myös toimet nykyisen henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi. Tässä keskeisenä työkaluna on ollut Arvosta- ja vaikuta ohjelma, jossa on keinovalikoimaa mm. esihenkilöiden ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi, urapolkujen ja osaamisen kehittämiseksi ja henkilöstön osallistamiseksi. Tavoitteena on työpaikka, josta on helppo puhua hyvää.

Henkilöstöjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.