Henkilöstöjaosto, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2022

KEUDno-2021-21712

Valmistelija

  • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnista edellyttää vuosittaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien käsittelyn yhteistoiminnassa. Perustana henkilöstösuunnittelulle on muutosten ennakointi. Millaisilla yhtymän toiminnan tai toimintaympäristön tapahtumilla on vaikutuksia henkilöstöön​. Henkilöstövaikutuksia ja koulutustarpeita syntyy esimerkiksi palvelurakenteen uudistamisen, keskitetyn asiakasohjauksen ja geneerisen vastaanottotoimintamallin käyttöönoton myötä ja valmistauduttaessa kohti hyvinvointialuetta.

Henkilöstösuunnitelma perustuu henkilöstöpolitiikkaan sekä Keusoten henkilöstöohjelmaan. Henkilöstösuunnitelmassa kuvataan mm. nykyinen henkilöstön rakenne ja määrä ja miten nämä kehittyvät tulevan vuoden aikana. Suunnitelmassa myös avataan yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhanalaisten sekä ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta.​ Suunnitelmassa on kuvattu strategiset painopisteet henkilöstön kehittämiselle ja hankinnalle.

Koulutussuunnitelmassa määritellään Keusotessa ilmenneet osaamisen kehittämistarpeet sekä ne tavoitteet ja periaatteet, joita yrityksen osaamisen kehittämisessä noudatetaan. Vuosittain jokaisen työntekijän kanssa käytävässä kehityskeskustelussa käydään läpi perustehtävä, tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset tai työn organisoinnin muutokset ja niihin liittyvä osaamisen kehittäminen ja koulutustarpeet. Esimiehen tulee kannustaa koulutukseen erityisesti niitä työntekijöitä, jotka eivät itse aktiivisesti koulutuksiin hakeudu.

Kunnallinen työnantaja voi hakea työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta koulutussuunnitelmaan kirjatuista koulutuksista. Koulutuskorvaus on 10 % koulutusajan palkkakustannuksesta.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

1. Sote ry edellyttää, että työnantaja käy kehityskeskustelut vuosittain henkilöstön kanssa. Nyt esihenkilöt käyvät vaihtelevasti keskusteluja työtekijöiden kanssa ja näin ollen ei saada reallista näkemystä koulutus tarpeesta henkilöstölle. Jhl, Jyty ja JUKO KVTES/SOTETES yhtyvät Sote ry:n kirjaukseen.

2. Sote ry pyytää työnantajaa kartoittamaan, millä hoitohenkilöstön lisäkoulutuksilla olisi vaikutusta erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämiseen. Jhl, Jyty ja JUKO KVTES/SOTETES yhtyvät Sote ry:n kirjaukseen.

3. Jhl kirjauttaa, että on syytä kiinnittää huomiota työnantajakuvaan ja pitää huolta , että sovitut asiat mm.koulutukset myös mahdollistetaan, eikä niitä peruta, koska se ei edesauta positiivista työnantajakuvaa. Huomioidaan myös joka tasolla positiivinen työnantajakuvan ylläpitäminen. Jyty yhtyy JHL:n kirjaukseen.