Yhtymävaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Määräaikaisen 1.6.2020-31.12.2021 palvelujohtajan viran täyttäminen

KEUDno-2019-1156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 14.4.2020 § 67 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran ajalle 1.6.2020-31.12.2021. Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää valtuustolle palvelujohtajan viran kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja riittävän johtamiskokemuksen. Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaisesti yhtymävaltuusto 16.4.2020 kokouksessaan.

Virka on jatkoa yhtymähallituksen päätökselle 17.9.2019 § 118 Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran perustamiselle 31.5.2020 saakka. Tuolloin yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen päällikölle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta Luku 2 § 4 määrää julkisesta hakumenettelystä poikkeamisen edellytykset. Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Kyseessä on edelleen määräajaksi 31.12.2021 saakka perustettu virka, jonka tehtävät ovat olleet osa kuntayhtymän johtajan viranhoitoa ennen kuin yhtymähallitus päätti 17.9.2019 perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran. Vuoden 2021 syksyn aikana tullaan arvioimaan Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelujen palvelujohtajan viran tarvetta ja virkatehtävien hoidon sijoittumista vuoden 2022 alusta. Näin ollen Lain kunnallisesta viranhaltijasta Luvun 2 § 4 edellytykset täyttyvät ja virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta Luku 2 § 3 mukaan Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Avopalvelujen päällikkö on hoitanut määräaikaista palvelujohtajan virkaa 19.9.2019 lähtien. Hän on lääketieteen lisensiaatti koulutukseltaan ja hänellä on strategista johtamiskokemusta 4,5 vuotta. Hän on hoitanut virkaa menestyksellisesti ja täyttää perustuslain § 125 mukaiset viran täytön yleiset perusteet, taito, kyky ja kansalaiskunto. Kyseinen viranhaltija on kuntayhtymässä vakituisessa palvelussuhteessa, joten hänen asemansa vakituisena viranhaltijana ei ole muuttunut hänen hoitaessaan määräaikaista virkaa. Avopalvelujen päällikkö on antanut suostumuksensa määräaikaisen palvelujohtajan viran hoitoon.

Valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Hallintosäännön § 7 mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla.

Henkilöstöjaosto haastattelee kokouksessaan sisältää henkilötietoja. Sisältää henkilötietoja CV on taustamateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

  • palvelujohtajan määräaikaiseen virkaan 1.6.2020-31.12.2021 nimitetään lääketieteen lisensiaatti, Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen avopalvelujen päällikkö sisältää henkilötietoja
  • viran hoidossa ei noudateta koeaikaa eikä viranhaltijan tarvitse toimittaa todistusta terveydentilastaan.

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että määräaikaisen palvelujohtajan palkka säilyy ko. viran nykyisellä tasolla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 14.4.2020 § 67 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran ajalle 1.6.2020-​31.12.2021. Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää valtuustolle palvelujohtajan viran kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja riittävän johtamiskokemuksen. Yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 28 mukaisesti määräaikaisen palvelujohtajan kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen.

Avopalvelujen päällikkö sisältää henkilötietojaon hoitanut määräaikaista palvelujohtajan virkaa 19.9.2019 lähtien. Hän täyttää asetetun kelpoisuusehdon sekä koulutuksen että johtamiskokemuksen osalta . Hän on hoitanut virkaa menestyksellisesti ja täyttää perustuslain § 125 mukaiset viran täytön yleiset perusteet,​ taito,​ kyky ja kansalaiskunto. Kyseinen viranhaltija on kuntayhtymässä vakituisessa palvelussuhteessa,​ joten hänen asemansa vakituisena viranhaltijana ei ole muuttunut hänen hoitaessaan määräaikaista virkaa. Avopalvelujen päällikkö on antanut suostumuksensa määräaikaisen palvelujohtajan viran hoitoon.

Valtuusto päättää hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Hallintosäännön § 7 mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat,​ joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto haastatteli 20.4.2020 kokouksessaan § 16 avopalvelujen päällikkö sisältää henkilötietoja ja päätti esittää yksimielisesti yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle hänen nimittämistään määräaikaiseen palvelujohtajan virkaan ajalle 1.6.2020-31.12.2021. Sisältää henkilötietoja CV on tausta-materiaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittäää yhtymävaltuustolle,​ että

  • valtuusto nimittää palvelujohtajan määräaikaiseen virkaan 1.6.2020-​31.12.2021 Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen avopalvelujen päällikkö sisältää henkilötietoja
  • viran hoidossa ei noudateta koeaikaa eikä viranhaltijan tarvitse toimittaa todistusta terveydentilastaan.

Lisäksi yhtymähallitus päättää (hallintosääntö § 32), että määräaikaisen palvelujohtajan palkka säilyy ko. viran nykyisellä tasolla.

Päätös

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Susanna Pitkänen ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • nimittää palvelujohtajan määräaikaiseen virkaan 1.6.2020-31.12.2021 Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen avopalvelujen päällikkö Susanna Pitkäsen, ja että
  • viran hoidossa ei noudateta koeaikaa eikä viranhaltijan tarvitse toimittaa todistusta terveydentilastaan.
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että vs.palvelujohtaja Susanna Pitkänen ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.