Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite vaikeavammaisten vakitaksioikeutta koskien (Hyvinkään kaupungin valtuustolle 4.4.2017)

KEUDno-2019-507

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Taustaa

Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungille 4.4.2017 (369/2017) koskien Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän palveluita.
Valtuustoaloitteessaan (liite) allekirjoittaneet esittävät, että vaikeavammaisille tulisi palauttaa heidän oikeutensa käyttää samaa taksia ja kuljetuspalvelua, jossa on heille tuttu kuljettaja ja joka tuntee asiakkaan avuntarpeet sekä kodin. Näin vältyttäisiin asiakkaan näkökulmasta turhalta toistolta. Omaishoitajat toivovat tätä palvelumallia. Lisäksi aloitteessa mainitaan, että tällä hetkellä vaikeavammaisilla on ollut oikeus hakea tätä kuljetusapua sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja se on myönnetty vain tapauskohtaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vastaus

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää henkilöille, joilla on vaikeavammaisuutensa takia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Hyvinkäällä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua sai vuonna 2018 yhteensä 676 henkilöä. 24 henkilölle oli myönnetty oikeus käyttää samaa taksia eli ns. vakiotaksioikeus. Vakiotaksin käyttö on myönnetty sellaisille asiakkaille, joilla on erityisiä perusteita saman taksin käyttämiseen vammansa tai pitkäaikaisen sairautensa takia.

Kuljetuspalvelun toteuttamistavan valinnassa on otettava lähtökohdaksi kuljetuspalvelun saajan yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet. Kuljetuspalvelun saajalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia kuljetuspalveluiden järjestämistä haluamallaan tavalla. Erityiset, yksilölliset olosuhteet ja vaikeavammaisen asiakkaan vamma tai sairaus voivat aiheuttaa sen tarpeen, että asiakkaan on mahdotonta suunnitella tekemisiään kovin pitkällä aikavälillä, jolloin voi olla perusteltua myöntää hänelle oikeus vakiotaksin käyttöön. Kunnalla on kuitenkin oikeus arvioida se, miten kuljetuspalvelut järjestetään, kunhan asiakkaan yksilölliset tarpeet tulevat hänen palvelussaan huomioiduksi. Mikäli kuljetuspalvelut voidaan hoitaa vammaisen henkilön kuljetustarpeen mukaisessa laajuudessa yhteiskuljetuksin tai muulla kunnan järjestämällä ja päättämällä tavalla, ei vaikeavammaisella henkilöllä ole oikeutta määrätä kuntaa sitovalla tavalla kuljetuspalvelujen järjestämistavasta esim. valitsemalla kuljetukset suorittavan autoilijan. Räty, Tapio (2017) Vammaispalvelut s. 295-297.

Liikennepalvelulaki on muuttunut olennaisesti kesällä 2018, jonka myötä takseilta on loppunut mm. asemapaikoittainen päivystysvelvoite. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnat ovat tehneet Lähitaksi Oy:n kanssa väliaikaisen sopimuksen taksimatkojen toteuttamisesta 1.7.2018 jälkeen. Sopimus koskee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä kuljetuspalveluja. Hyvinkääläiset kuljetus-palveluasiakkaat tilaavat taksin Lähitaksin välityskeskuksesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaan.

Vakiotaksioikeuden myöntäminen asiakkaan yksilöllisen tarpeiden nojalla antaa mahdollisuuden niille asiakkaille, joille vakiotaksin käyttäminen on erityisen merkittävää. On myös huomioitava, että vakiotaksin käyttäminen saattaa hidastaa asiakkaan saamaa palvelua, riippuen siitä, mikä vakiotaksin tilanne ajojen suhteen kullakin hetkellä on. Valtaosan asiakkaista on mahdollista asioida useamman kuljettajan palveluksia hyödyntäen, kunhan kalusto on sopiva hänen vammastaan johtuviin yksilöllisiin tarpeisiinsa nähden.

Kesän 2019 aikana valmistellaan loppuun Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen päätettäväksi sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet sekä kuljetuksia koskevat kriteerit ja periaatteet esim. kuljetuspalvelualueen ja matkoista perittävien omavastuuosuuksien suhteen. Tässä yhteydessä tuodaan päätöksentekoon myös ns. vakiotaksin käyttöoikeus ja sen myöntämisperiaatteet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja 
  • esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

       

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kuntayhtymän jäsenkunnat, vammaisten palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen johtava asiantuntija