Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Johtajasopimus

KEUDno-2019-649

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) § 42 mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymässä johtajasopimus laaditaan kuntayhtymän johtajan kanssa. Kuntaliitossa on laadittu johtajasopimusopas, joka tarjoaa välineitä johtajasopimuksen laatimiseen. Nyt tehtävä johtajasopimus perustuu kuntaliiton oppaaseen.

Kuntayhtymän johtaja on virkasuhteinen johtava viranhaltija. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on yhtymähallituksen alaisena johtaa kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa (kuntalain 38 §).

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kuntayhtymän ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä asioita.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön luvun 2 § 4 mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja vastata kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituksen ja -valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla; ja
vastata siitä, että kuntayhtymän johtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu. Johtajasopimus on käsitelty kuntayhtymän hallituksen iltakoulussa 21.5.2019 ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on neuvotellut kuntayhtymän johtajan kanssa johtajasopimuksen sisällöstä.

Liitteenä 1 on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajan ja kuntayhtymän välinen johtajasopimus

Ehdotus

Esittelijä

Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää esittää, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan johtajasopimuksen kuntayhtymän johtajan Pirjo Laitinen – Parkkosen ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välillä

Päätös

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (osallisuusjäävi).

Esteellisyys

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Perustelut

        

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan johtajasopimuksen kuntayhtymän johtajan Pirjo Laitinen – Parkkosen ja Keski-
Uudenmaan sote - kuntayhtymän välillä

Päätös

 

Ritva Poikela esitti, että  5. kappaleen virkkeessä " Kuntayhtymän johtaja huolehtii siitä, että virkamiesvalmistelu tukee kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaa poliittisten prosessien johtamisessa" oleva muotoilu "poliittisten prosessien" muutetaan muotoon "poliittisen yhteistyön".

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen Poikelan esittämällä muutoksella. Lisäksi johtajasopimukseen hyväksyttiin tehtäväksi kokouksessa esitetyt pienet teknisluonteiset korjaukset.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (osallisuuusjäävi).

 

Tiedoksi

Kuntayhtymän johtaja, kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto