Yhtymävaltuusto, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän strategia 2020-2025

KEUDno-2019-1630

Perustelut

Yhtymähallitus 22.10.2019 § 132


Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuusto vahvistaa yhtymästrategian vuosille 2020–2025. Yhtymän johtoryhmä käynnisti ensimmäisen yhtymästrategian laadinnan helmikuussa 2019. Lähtökohtana strategian valmisteluprosessissa on ollut tiivis yhteistyö luottamuselinten, asukkaiden, sidosryhmien, henkilöstön ja johtoryhmän kanssa.


Kuntayhtymän strategian tarkoituksena on olla priorisoitu suunnitelma siitä, miten visio ”Parasta jokaiselle” saavutetaan. Sen tarkoituksena on myös tunnistaa ne tarvittavat strategiset muutokset, jotka määrittävät kuntayhtymän elinvoimaisuuden kehittymisen. Yhtymästrategian rooli on merkittävä, koska ensimmäisen yhtymästrategian valmistelussa keskipiste on yhteisen tulevaisuuden suunnan määrittelyssä. Strategialla luodaan selkeyttä muutoksen keskelle.


Yhtymästrategian tavoitteita konkretisoivat kokoavat ohjelmat (sisältää hankkeet/ projektit), erilaiset toimenpiteet ja kehittämissuunnitelmat. Vuosittain laadittava kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuositavoitteineen sekä tulosalueiden käyttösuunnitelmat toteuttavat strategiaa yhdessä muiden keskeisten suunnitelmien kanssa. Yhtymän palvelulupaus, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskeva suunnitelma sekä muun muassa alueellinen hyvinvointisuunnitelma tulevat osaltaan toteuttamaan yhtymästrategiaa.


Strategian viitekehys
Toimintaympäristön muutosten analysoinnilla ja tilannekuvalla luodaan perusta joustavalle ja muuntautumiskykyiselle strategialle. Yhtymän perustehtävä kiteyttää kuntayhtymän olemassaolon tarkoituksen sekä mitä se tekee ja keitä varten se on olemassa. Yhtymän yhdessä määritelty visio rakentaa tulevaisuudenkuvaa vuoteen 2030 ja kertoo halutusta tulevaisuuden näkymästä pitkällä aikavälillä. Vision toteutumisen tueksi valitaan painopisteet, joilla yhtymästrategiassa linjataan mihin organisaation toiminnassa tartutaan ja mitä priorisoidaan. Painopisteet sisältävät strategisia tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat halutun tulevaisuuskuvan toteutumisen. Erottautumistekijät ovat strategisia tavoitteita, jotka nostavat esiin asioita, joissa haluamme olla todella hyviä ja joilla erotumme muista toimijoista. Yhtymän arvot kuvastavat sitä mikä meille on tärkeää sekä mitkä ovat toimintatapamme, joilla toteutamme strategiaa.
 
Strategian valmistelu
Yhtymästrategian valmistelu käynnistettiin vuoden alussa strategisten tietojen keruulla ja analysoinnilla. Tiedot koottiin yhteen strategian taustaraporttiin, jota hyödynnettiin strategian määrittelyvaiheessa. Taustaraportissa kuvattu toimintaympäristöanalyysi toteutettiin tarkastelemalla keskeisiä megatrendejä sekä ilmiöitä ja valitsemalla niistä yhtymän näkökulmasta merkittävimmät. Trendeistä yhdisteltiin neljä yhtymän kannalta merkittävintä ilmiökokonaisuutta, joiden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia yhtymään arvioitiin.


Henkilöstön näkemyksiä kuntayhtymän vahvuuksista ja heikkouksista sekä uhista ja mahdollisuuksista selvitettiin kyselyn avulla. Jatkokyselyssä kartoitettiin toimenpide- ja ratkaisuehdotuksia siitä, miten vahvuudet saadaan hyödynnettyä ja uhat poistettua.
Lisäksi palvelualueilla pohdittiin tärkeimpiä sidosryhmiä ja niiden kanssa tehtävää strategista yhteistyötä.


Huhtikuussa yhtymähallituksen seminaarissa määriteltiin keskeiset erottautumistekijät ja skenaariopolut. Erottautumistekijöillä halutaan kuvata asioita, joissa erityisesti tulee onnistua. Nämä tekijät ovat: paras asukaskokemus, kustannustehokkaimmat palvelut, edelläkävijä hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä ja arvostettu työpaikka.


Toimintaympäristön vaikutusten arvioinnin tuloksia hyödynnettiin kuntayhtymän skenaariotyöskentelyssä. Skenaariotyöskentelyä varten muotoiltiin kolme erilaista tulevaisuuden kuvaa, joita käytiin läpi yhtymähallituksen seminaarissa huhtikuussa


1) Kuntayhtymä edelläkävijänä; ilmentää toivottua tulevaisuuskuvaa, inspiroivaa pohjantähtitavoitetta ja kertoo yhtymän menestystarinaa
2) Suuntaa hakeva kuntayhtymä; ilmentää tyytymistä nykytilaan ja yhteisten tavoitteiden osittaista puuttumista
3) Liitoksissaan natiseva kuntayhtymä; tiivistää keskeiset uhkakuvat ja tukee riskienhallintaa


Kutakin skenaariota tarkasteltiin neljästä näkökulmasta: asukas, talous ja hallinto, palvelutuotanto sekä henkilöstö. Yhtymähallituksen skenaariopolku painottui edelläkävijyyteen.


Perustehtävää, toimintaperiaatteita (arvot), painopisteitä, strategisia tavoitteita sekä visiota työstettiin loppukeväästä ja alkusyksystä osallistaen henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja asukkaita. Kesän aikana julkaistiin strategiakysely, jonka kanssa ”strategian pörrääjäporukka” kiersi kuntien kesätapahtumissa. Asukkailta ja neuvostoilta kysyttiin mitä kuntayhtymän visioluonnos ”parasta jokaiselle” tarkoittaa ja mikä heille on kaikkein tärkeintä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteensä 500 vastauksen selväksi kärkikolmikoksi nousivat: nopea pääsy palveluihin, asiakkaan arvostava kohtaaminen sekä henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito. Kyselyn tulokset kytkettiin osaksi strategian tavoite- ja mittarityöpajaa, jossa valmisteltiin ehdotus kuntayhtymän strategisista tavoitteista- ja mittareista.


Syyskuussa asukaskehittäjät ja kuntien neuvostojen edustajat kokoontuivat yhteisen pöydän ääreen tutustumaan strategialuonnokseen. Työpajassa pohdittiin millaista hyötyä ja arvoa asukkaat saavat strategisten tavoitteiden toteutuessa.
 
Vajaa yhdeksän kuukautta kestäneen strategian valmistelun aikana on järjestetty yhteensä 18 strategiatyöpajaa. Lisäksi tietoja on koottu eri tahoilta seitsemän tehtäväksiannon ja kyselyn avulla. Näin strategian valmisteluun on pyritty saamaan mukaan kattavasti asiantuntijuutta sekä näkemyksiä niin luottamushenkilöiltä, henkilöstöltä, asukkailta kuin neuvostoilta. Strategian valmistelusta on viestitty monipuolisesti ja etenemisestä on kerrottu erilaisissa esittely- ja keskustelutilaisuuksissa sekä sähköisillä alustoilla, joiden kautta on haluttu mahdollistaa vuorovaikutuksellinen keskustelu.


Strategian keskeiset elementit
Kuntayhtymän perustehtävä määriteltiin seuraavasti: Palvelutehtävänämme on tukea ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä – Sinä olet meille tärkeä.

Toimintaperiaatteet/arvot määriteltiin kolmeen kokonaisuuteen: a) Ihmisen silmin, missä korostuu ihmisen näkökulma, b) Ihmisen kanssa, missä korostuu vuorovaikutuksen näkökulma ja c) Ihmiselle, missä korostuu organisaation näkökulma.


Yhtymästrategian visio vuoteen 2030 on: Parasta jokaiselle. Se tarkoittaa, että ” Haluamme olla parasta asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Hyvinvointi ja elinvoimaisuus ovat toimintamme ytimessä - meille jokainen on tärkeä”.


Strategian painopisteitä on neljä:

1. Jokainen on tärkeä, minkä ytimessä on hyvinvoiva ihminen ja asiakaskokemus.
2. Elinvoimainen uudistuminen, mikä sisältää laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut sekä tulevaisuutta rakentavat ratkaisut.
3. Voittava joukkue, missä tavoitellaan hyvää työntekijäkokemusta ja yhdessä kehittämistä.
4. Haluttu kumppani, missä korostuu kuntien ja yhtymän ja eri yhteisöjen yhteistyö.

Painopisteille asetettiin 12 strategista tavoitetta. Strategisille tavoitteille määriteltiin alustavat tavoitetasot vuodelle 2025 ja niihin liittyvät mittarit. Kyseiset tavoitetasot 2025 ja mittarit tarkentuvat strategian toteutuksen edetessä strategiakauden aikana.


Strategian seuranta ja arviointi
Strategiaa toteutetaan kuntayhtymässä kokoavilla ja läpileikkaavilla ohjelmilla, jotka sisältävät toteutettavia hankkeita ja projekteja. Ohjelmakokonaisuuksilla varmistetaan, että strategia ohjaa yhtymän toimintaa. Strategian toteutumisen seurantaa ja arviointia toteutetaan muun muassa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten sekä esimerkiksi kehityskeskustelujen kautta.


Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän strategian 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

                                                                                                                                                                         

Yhtymävaltuusto 23.10.2019 § 35

Liitteet

                1 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymästrategia 2020-2025

 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän strategian 2020-2025.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat ja kuntayhtymän johtoryhmä