Yhtymävaltuusto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelma

KEUDno-2019-900

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osallisuusohjelma on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuotantoa. Osallisuuden systemaattinen kehittäminen on tärkeää, koska palvelunkäyttäjillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisuusohjelma on yksi strategiaa toteuttavista asiakirjoista ja strategiaan on kirjattu osallisuusohjelmaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kuntayhtymän strategia koostuu neljästä (4) painopisteestä, joista erityisesti ”Jokainen on meille tärkeä” –painopisteellä on yhdyspinta osallisuuteen. Tässä painopisteessä korostetaan mm. yksilön vastuuta ja kiinnostusta omaa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan sekä monipuolisia tapoja osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Tämän lisäksi korostetaan asukkaiden kuulluksi ja heidän tarpeidensa ymmärretyiksi tulemista. Strategian lisäksi kuntayhtymän Palvelulupaus asukkaille ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” on keskeinen osa osallisuusohjelmaa. Palvelulupaus hyväksyttiin valtuustossa 7.3.2019, §6. Osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 12.2.2019 §15, ja ohjelmaa on käsitelty hallituksen kokouksessa myös 11.6.2019, §84 ja iltakoulussa 29.10.2019.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma kertoo, miten Keusotessa toteutetaan ja edistetään osallisuutta, ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Osallisuus-ohjelman sisältö on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, päättäjien ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa hyödyntäen erilaisia vuorovaikutteisia ja sähköisiä toimintatapoja. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita osallisuuden käytännön toteuttamiseen. Asiakkaille se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä motivoida ja kannustaa osallistumiseen. Päättäjille se on väline osallisuusohjelman tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Osallisuusohjelmassa on määritelty osallistumisen tavoitteet ja toimenpiteet eri tasoilla sekä kuvattu osallisuuden toimintamallit (4). Osallisuusohjelman raportointiin on kehitetty erillinen työkalu, jota tullaan testaamaan vuoden 2019 lopussa. Työkalun avulla arvioidaan osallisuuden toteutumista Keusoten työyksiköissä osavuosikatsausten yhteydessä.

Keusoten Osallisuusohjelma on interaktiivinen, kehittyvä ja saatavilla sähköisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internet-sivuilla. Osallisuusohjelmaan liittyvän sähköisen työkalupakin kautta henkilöstö ja asukkaat saavat lisäinformaatiota osallisuuden eri muodoista.

Hallintosäännön 10§ mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä stategisista ratkaisuista kuten Osallisuusohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän Osallisuusohjelman 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Osallisuusohjelman 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat ja kuntayhtymän johtoryhmä