Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Rintamaveteraanien kotihoidon asiakasmaksu

KEUDno-2019-504

Valmistelija

  • Erja Pentti, Palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Valtiokonttori jakaa vuosittain kunnille määrärahaa kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluja varten. Määräraha jaetaan suhteessa kunnissa asuvien veteraanien määrään.

 

Rintamaveteraanit ja määrärahat

Kunta

Rintamaveteraanien määrä vuoden 2019 alussa

Kotona asumista tukevat palvelut määräraha

Kuntoutusmääräraha
Hyvinkää 81 351 808,51 135 028,85
Järvenpää 34 148 842,06 57 127,59
Mäntsälä 24 103 738,41 39 816,20
Nurmijärvi 30 121 779,87 46 740,76
Pornainen 5 22 551,83 8 655,70

 

Rintamaveteraanien palvelut

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse tai läheistensä avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen. (Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut – ohjekirje kunnille 2019).

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa veteraanien kotona asumista tukevina palveluina on järjestetty pääasiassa kotipalvelun tukipalveluja kuten siivousta, ateriapalvelua, kauppapalvelua, vaatehuoltoa, turvapalvelua, liikkumista tukevia palveluja, päivätoimintaa, pieniä kodin muutostöitä, asiointia ja pihatöitä veteraanin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Tuusulassa ja Järvenpäässä on järjestetty myös kotihoitoa veteraaneille Valtiokonttorin myöntämistä määrärahoista.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipal-velut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Tämä tarkoittaa sitä, että veteraa-neille myönnetty palvelutarpeen mukainen kotihoito on maksutonta.
Kotihoidon palvelujen määrä muuttuu veteraanin palvelutarpeen mukaisesti. Valtio-konttori korvaa kunnille veteraanien käyttämät kotihoidon palvelut. Mikäli vuodelle 2019 Valtiokonttorin myöntämät määrärahat eivät riitä, voidaan tarvittaessa hakea lisämäärärahaa (tarkistettu 28.3.2019/Tiina Kyttälä Valtiokonttori).    

 

Kustannusarvio nykykäytön perusteella 1.4. - 30.10.2019
Kunta Maksuttoman kotihoidon asiakasmaksujen osuusarvio € 1.4. - 30.10.2019
Hyvinkää 2 837
Järvenpää Veteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja
Mäntsälä 5 614
Nurmijärvi 3 225
Pornainen 488
Tuusula Veteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää,

  • että rintamatunnuksen omaavilta veteraaneilta ei peritä kotihoidon asiakasmaksuja 1.4.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kuntayhtymän jäsenkunnat, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, kotona asumista tukevien palvelujen koordinoivat esimiehet, Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen talouspäällikkö, vanhustyön suunnittelija