Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kehitysvammaisten asumispalveluiden hankinta

KEUDno-2019-511

Valmistelija

  • Erja Pentti, Palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus 9.4.2019 § 50

Kunnan tai kuntayhtymän hankkiessa palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, tulee han-kinnat kilpailuttaa siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa. Kyseessä olevan hankinnan sopimuskauden arvonlisäveroton kokonaisarvo on n. 82 000 000 euroa.

Kehitysvammaisten asumispalveluja hankitaan yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille henki-löille heidän tarpeidensa mukaista pitkäaikaista asumista kehitysvammalain mukaisena asumispalveluna.

Kuntayhtymän kunnista vain Hyvinkäällä ja Järvenpäässä on voimassa olevat puitesopimukset kehitysvammaisten asumispalveluista. Molemmat sopimukset ovat voimassa 31.1.2020 saakka.

Hankintatapana käytetään avointa tarjouspyyntömenettelyä, jossa jokainen halukas voi tehdä tarjouksen. Tarjouskilpailujen hankintapäätökset tuodaan hallintosäännön mukaisesti yhtymähallituksen käsittelyyn.

Valmistelija/lisätiedot:

Vammaisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Alapiessa, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi, 040 834 8207

Esitys KYJ

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Sirkka Rousu esitti Ulla-Mari Karhun ja Maiju Tapiolinnan kannattamina, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, jossa selvitetään

  • nykytilan kuvaus kehitysvammaisten asumispalvelutuotannossa
  • hankintamenettelyjen arviointi ja ehdotus
  • hankintaperiaatteet tässä hankinnassa.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Ne jotka äänestävät asian käsittelyn jatkamisesta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestävät EI. Annetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä (äänestysluettelo liitteenä), joten yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia
Vammaisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Alapiessa
Hankintapäällikkö Päivi Klami

Muutoksenhaku

Kuntalain 136 §, ei muutoksenhakua

*****************************************

Yhtymähallitus 7.5.2019 §

Kuntayhtymässä tällä hetkellä voimassa olevat Hyvinkään ja Järvenpään kehitysvammaisten asumispalvelujen puitesopimukset päättyvät 31.1.2020. Kuntien sopimukset on siirret-ty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle yhtymähallituksen 18.12.2018 § 166 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään -päätöksen mukaisesti.

Hankinnan sisältö

Hankinnan kohderyhmänä ovat 18-vuotta täyttäneet kehitysvammaisten henkilöt. Tarkoituksena on hankkia tälle kohderyhmälle sekä ei-ympärivuorokautista (tuettua ja ohjattua asumista) että ympärivuorokautista (autettu asuminen) asumispalvelua.

Tuettua asumispalvelua järjestetään lievästi kehitysvammaisille henkilöille, jotka selviytyvät päivittäisistä arkielämän asioista pääsääntöisesti omatoimisesti tai melko omatoimisesti ja heillä on valmiuksia itsenäiseen elämiseen ja asumiseen. Tuen tarve on yksilöllistä ja voi vaihdella yksittäisistä tuki- tai ohjauskäynneistä viikossa päivittäisiin tarkistuskäynteihin. Tukea ei tarjota yöaikaan, mutta palveluntuottajalla tulee olla valmius antaa etäohjausta tarvittaessa. Ohjattua asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat kehitysvammastaan johtuen päivittäin tai useita kertoja viikossa tukea, ohjausta ja apua arkielämän vaatimissa asioissa ja niihin osallistumisessa. Yöaikainen tuki, apu ja ohjaus voivat olla tapauskohtaisesti tarpeen. Autettua asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja hoitoa ympäri vuorokauden.

Hankinnan toteutus

Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa. Kynnysarvon ylittävät (yli 400 000 euroa) liitteen E mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain 12 luvun mukaisesti.

Hankintalaki jättää hankintayksikölle paljon harkintavaltaa, minkälaisella hankintamenettelyllä liitteen E mukainen hankinta kilpailutetaan ja antaa myös mahdollisuuden soveltaa puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa kevyempiä erityisalojen hankintalain säännöksiä ja huomioida asiakaslähtöisyys. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat tulee lain mukaan kilpailuttaa noudattaen avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden periaatteita. Hankintayksikön tulee kuvata käyttämänsä menettely tarjouspyynnössä.

Hankintalain mukaan voidaan hankinnassa käyttää joko dynaamista hankintajärjestel-mää (DPS) tai puitejärjestelyä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan. Hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan, ja toisessa vaiheessa hankintayksikkö voivat tehdä järjestelmän sisäisiä kilpailutuksia.

Merkittävin ero DPS:n ja puitejärjestelyn välillä on se, että järjestelmään hyväksytään soveltuvuusehdot täyttäviä toimittajia koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Puitejärjestelyssä toimittajat valitaan yleensä neljän vuoden sopimuskaudeksi, eikä uusia toimittajia oteta mukaan sopimuskauden aikana. Dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa ei ole rajattu lainsäädännössä samoin kuten puitejärjestelyssä. Kesto ilmoitetaan DPS:n perustamisen yhteydessä.

Valmistelussa huomioitavaa

Hankinta tulisi käynnistää niin, että tarjousasiakirjat olisivat valmiina elokuussa, kilpailutus tehtäisiin syys-lokakuussa ja hankintapäätös marras-joulukuussa 2019. Uudet sopimukset tulisi siten allekirjoitettaviksi ennen vuoden vaihdetta. Samalla aikataululla kuullaan kuntayhtymän alueella toimivia vammaisneuvostoja.

Hankinnan lähtökohtana on, että puitesopimuksen perusteella solmittujen asiakaskohtaisten sopimusten voimassaolo jatkuu tämän hankinnan perusteella tehtyjen sopimusten voimassaolon päättymisestä riippumatta, mikäli se arvioidaan asiakkaan edun mukaiseksi. Sopimuskauden päättyessä asiakaskohtaiset sopimukset pysyvät siis edelleen voimassa, jolleivat osapuolet sovi muuta.

Hankinnan taloudellisten sekä asiakasvaikutusten merkittävyydestä johtuen ja jotta varmistetaan ammattitaitoinen hankinta, jossa huomioidaan kuntayhtymän tarpeet, kilpailutuspalvelu on tarpeen hankkia ulkopuoliselta toimijalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä voi käynnistää kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutuksen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vammaispalvelujen päällikkö, johtava asiantuntija, hankintapäällikkö