Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta, kilpailutuksen käynnistäminen

KEUDno-2019-510

Valmistelija

  • Erja Pentti, Palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Taustaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntayhtymässä tällä hetkellä voimassa olevat ikäihmisten asumispalveluja koskevat puitesopimukset päättyvät Kuuma-kuntien asumispalvelujen osalta marraskuussa 2019 ja Hyvinkään kaupungin osalta vuoden lopussa. Kummassakaan ei ole optiovuosia käytettävissä. Kuntien sopimukset on siirretty kuntayhtymälle yhtymähallituksen 18.12.2018 § 166 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään -päätöksen mukaisesti.

Hankintalain huomioita

Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa. Kynnysarvon ylittävät (yli 400 000 euroa) liitteen E mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain 12 luvun mukaisesti.

Hankintalaki jättää hankintayksikölle paljon harkintavaltaa, minkälaisella hankintamenettelyllä liitteen E mukainen hankinta kilpailutetaan ja antaa myös mahdollisuuden soveltaa puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa kevyempiä erityisalojen hankintalain säännöksiä ja huomioida asiakaslähtöisyys. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat tulee lain mukaan kilpailuttaa noudattaen avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden periaatteita. Hankintayksikön tulee kuvata käyttämänsä menettely tarjouspyynnössä.

Keski-Uudenmaan soten valmistelu

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, kun niiden arvo on yli 6 000 000 euroa. Kyseessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 200 000 000 euroa hankintakautena (48 kk). Kokonaisarvio kustannuksista perustuu nykyisten palvelujen piirissä olevien ikäihmisten määrään ja väestöennusteeseen (+75v.). Kilpailutettavissa asumispalveluissa (sekä omissa että ostopalveluissa) huomioidaan ne kriteerit ja myöntämisperusteet, jotka yhtymähallitus hyväksyi 3.7.2018 § 77.

Ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutukseen on valmistauduttu yhteistyössä ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen asiantuntijoiden, hankintapalveluiden sekä Keravan ja Sipoon kuntien kanssa. Hankinnan laajuus, kustannukset ja kireä aikataulu huomioiden on tarkoituksenmukaista valmistella kilpailutusta yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Hankintamenettelystä ja kilpailutusasiantuntijapalvelusta on käyty neljän kilpailutusasiantuntijan kanssa markkinavuoropuhelu, jossa kartoitettiin kilpailutuksen toteuttamisvaihtoehtoja. Markkinavuoropuheluun osallistuneilta tahoilta pyydetään tarjoukset kilpailutuksen toteuttamisesta, vaihtoehtoisista hankintamenettelyistä ja – suunnitelmasta.

Hankinta tulisi käynnistää niin, että tarjousasiakirjat olisivat valmiina elokuussa 2019, kilpailutus tehtäisiin syys-lokakuussa ja hankintapäätös yhtymähallituksessa marras-joulukuussa 2019. Uudet sopimukset tulisi siten allekirjoitettaviksi ennen vuoden vaihdetta. Samalla aikataululla kuullaan kuntayhtymän alueella toimivia ikäihmisten neuvostoja.

Asumispalvelun kokonaisvolyymi on vuonna 2019 ollut 1245 paikkaa, josta omaa tuotantoa 494 paikkaa ja ostopalvelua 751 paikkaa. Kuntayhtymän asumispalvelut on välttämättä kilpailutettava, koska kuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta tuottaa palvelua kokonaan omana toimintana. Hankinnan taloudellisten sekä asiakasvaikutusten merkittävyydestä johtuen ja jotta varmistetaan ammattitaitoinen hankinta, jossa huomioidaan kuntayhtymän tarpeet, kilpailutuspalvelu on tarpeen hankkia ulkopuoliselta toimijalta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksen selostetekstissä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Talous- ja hallintojohtaja, Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö, Hankintapäällikkö