Yhtymähallitus, kokous 7.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Oikaisuvaatimus lääkkeiden annosjakelua koskevassa tarjouskilpailussa

KEUDno-2019-1808

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus lääkkeiden annosjakelua koskevassa tarjouskilpailussa

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä kilpailutti 4.7.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun tavoitellulle sopimuskaudelle 1.10.2019- 31.12.2021. Kyseessä on hankintalain 25 §:n (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397) mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.  Tarjouksia pyydettiin kaikilta aiemmassa lääkejakelua koskevassa kilpailutuksessa mukana olleilta tarjoajilta. Hankinnan kohteena tarjouskilpailussa oli vuonna 2018 kilpailutettuun lääkkeiden annospussijakeluun sisältymätön lisäpalvelu. Tarjouskilpailussa valittiin yksi toimittaja jokaiseen tarjouspyynnössä mainittuun osa-alueeseen.

Tarjouskilpailussa valitsematta jäänyt tarjoaja Seitsemän veljeksen apteekki sekä tarjouskilpailusta pois suljettu tarjoaja Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekki vaativat oikaisua hankintapäätökseen.

Seitsemän veljeksen apteekin oikaisuvaatimuksessa vaadittiin oikaisua tehtyihin ratkaisuihin 1) asiakkaiden määrittelyn osalta, ketkä asiakkaat kuuluvat kuntayhtymän minkäkin kilpailutuksen piiriin ja 2) poikkeuksellisten alhaisten hintojen arviointiin ja asian palauttamista käsittelyyn sekä koko kilpailutuksen hylkäämistä. Lisäksi vaadittiin sitä, että kuntayhtymä päättää palvelun hinnan ja kotihoito tekee päätöksen käytettävästä apteekista lähipalveluperiaatteella.

Tarkempi oikaisuvaatimuksen sisältö ilmenee liitteenä olevasta vaatimuksesta.

Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin oikaisuvaatimuksessa vaadittiin uutta päätöstä ja virheen oikaisua tehtyyn ratkaisuun. Lisäksi vaadittiin todettavaksi, että Rajamäen apteekin tarjouksessa ei ole aihetta epäillä poikkeuksellisen alhaista tarjoushintaa ja siten Rajamäen apteekin tarjouksen hyväksyminen ei tuota riskiä palvelujen toteutumisen ja saatavuuden osalta. Lisäksi tuotiin myös esille, ettei tarjousten perusteella määräytyvä sanktioiden ero ole merkityksellinen ja oikeuta sulkemaan Rajamäen Apteekkia kilpailutuksesta. Lopuksi vaadittiin, että Rajamäen apteekin hinnoittelun todetaan perustuneen apteekin liiketoiminnalliseen päätöksentekoon ja kokonaistaloudelliseen harkintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan tarjouksen hinta 0,00€/asiakas/2vkoa on huomioiden lääkemyynnin kate perusteltu oikaisuvaatimuksessa hyväksyttävästi.

Rajamäen Apteekin oikaisuvaatimus sisältää liikesalaisuuksia, ja on siten julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) 25 §:n 20 kohdan nojalla salassa pidettävä.

Annosjakelua koskeva hankintapäätös kilpailutuksessa tehtiin 23.9.2019. Päätös annettiin tiedoksi 24.9.2019 sähköpostilla tarjoajan tarjouksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Seitsemän veljeksen apteekin oikaisuvaatimus saapui 30.9.2019 ja Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin oikaisuvaatimus saapui 7.10.2019 kuntayhtymän kirjaamoon. Oikaisuvaatimukset ovat siten saapuneet muutoksenhakuajalle säädetyn määräajan kuluessa.

Hakijat eivät ole ilmoittaneet oikaisuvaatimuksessaan, vaativatko he muutosta hankintapäätökseen hankintalain 132-135 §:n vai kuntalain 134 §:n nojalla. Tämän vuoksi hakijoiden oikaisuvaatimukset käsitellään myös kuntalain mukaisina oikaisuvaatimuksina yhtymähallituksessa.

Tarjouksia saatiin yhdeksän (9) kappaletta. Tarjouksia käsitellessä tehtiin päätös Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin tarjouksen sulkemisesta pois tarjouskilpailusta. Syynä tähän oli poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta. Kouvolan Hansa-apteekin ja Simonkylän Uuden Apteekin tarjoukset hyväksyttiin poikkeuksellisen alhaiseen hinnoitteluun saatujen selvitysten perusteella.

Kyseessä on hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava liitteen E mukainen hankinta, pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Myös pienhankinnoissa on kuitenkin pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.

Hankintayksikkö sulki pois tarjouskilpailusta Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin tarjouksen, koska tarjoajan antama selvitys ei tyydyttävästi selittänyt tarjotun hinnan alhaista tasoa.  Alhainen taso jäi epäselväksi mm. siksi, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei aiemmin ollut sopimustoimittaja, mitä kautta olisi selittynyt osaltaan alhainen hinta volyymin vain kasvaessa ja jakelupisteiden ja kuljetuskustannusten pysyessä kuitenkin samana.  Lisäksi nollahintaan liittyy hankintayksikölle riski, koska toimittajan ainoana kohteena oleva nollahintainen tarjous ei mahdollista hankintayksikölle hankintasopimukseen sisältyvien sanktioiden käyttöä, minkä vuoksi sopimusvalvonta jää osittain tehottomaksi ja on riski hankintayksikölle.   Sen sijaan kaksi muuta alhaisen tarjouksen jättänyttä tarjoajaa kykenivät tyydyttävästi perustelemaan tarjoamansa alhaisen hinnan ja hankintayksikkö hyväksyi heidän tarjouksensa. Kyseiset toimittajat ovat myös jo puitetoimittajia, jonka vuoksi hankintasopimuksen sanktiot ovat tehokkaita heidän osaltaan mahdollisissa laiminlyönneissä.

Hankintalain 96.1 §:n mukaisesti hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintalain 96.2 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö eivät tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa.

Hankintayksikkö ei löydä perusteita oikaisuvaatimuksissa esitetyille väitteille, että asiakkaiden määrittely olisi ollut tarjouspyynnössä epäselvä ja että, poikkeuksellisten alhaisten hintojen arviointiprosessi olisi ollut virheellinen. Tarjouskilpailua ei ole myöskään mahdollista keskeyttää pelkästään oikaisuvaatimuksen tekijöiden vaatimuksen vuoksi, jos tarjouskilpailussa ei muutoin ole havaittavissa virheitä.

Hankintayksikkö on myös noudattanut hankintaa tehdessään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston 7.3.2019 hyväksymää hankintastrategiaa ja yhtymähallituksen 26.9.2017 hyväksymää hankintaohjetta.

Johtopäätökset

Hankintayksikkö on tutkinut oikaisuvaatimusten vuoksi tarjouspyyntöasiakirjat sekä   kilpailutusmenettelyn ja päätynyt siihen, että tarjouskilpailussa ei ole menetelty hankintalain tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden, kuntayhtymän hankintaohjeen tai hyvän hallintotavan vastaisesti.  Hankintamenettely ei myöskään ole ollut kuntalain tai hallintolain (434/2003) vastainen. Tarjouspyynnössäkään ei ole epäselvyyksiä. Tämän vuoksi oikaisuvaatimukset tulee hylätä.

Toimivalta

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään edellä mainitun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntayhtymässä kunnanhallitusta vastaa yhtymähallitu
 
Lisätiedot
hankintakoordinaattori Tuija Anttila, 040 843 4945,  tuija.anttila@keusote.fi
lakimies Mia Kontio-Kaskikallio, 040-314 3608, mia.kontio-kaskikallio@keusote.fi

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 

  • hylätä Seitsemän veljeksen apteekin tekemän oikaisuvaatimuksen
  • hylätä Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin tekemän oikaisuvaatimuksen
  • pysyttää voimassa 23.9.2019 tehdyn lääkkeiden annosjakelua koskevan hankintapäätöksen 
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa

 

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

tarjoajat, hankintapäällikkö