Yhtymähallitus, kokous 7.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelma

KEUDno-2019-900

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, Integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Osallisuusohjelma on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuotantoa. Osallisuuden systemaattinen kehittäminen on tärkeää, koska palvelunkäyttäjillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Palvelulupaus asukkaille  ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” on keskeinen osa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 12.2.2019 §15, ja ohjelman valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.


Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma kertoo, miten kuntayhtymässä toteutetaan ja edistetään osallisuutta, ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Osallisuusohjelman sisältö on rakennettu yhdessä asukkaiden, asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, päättäjien ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa hyödyntäen erilaisia vuorovaikutteisia ja sähköisiä toimintatapoja. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita sekä arviointi- ja kehittämistyökalun osallisuuden käytännön toteuttamiseen. Asiakkaille se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä motivoida ja kannustaa osallistumiseen. Päättäjille osallisuusohjelma on väline osallisuustavoitteiden toteutumisen arviointiin. Asukaskyselyn mukaan erityisesti palvelujen kehittämiseen osallistuminen on ollut vähäistä, ja painopiste vaatii parantamista. Osallisuusohjelmassa on määritelty osallistumisen tavoitteet ja toimenpiteet eri tasoilla, sekä kuvattu osallistumisen prosessit. Ohjelma perustuu kansallisiin suosituksiin, hyviin käytäntöihin ja vaikutusten ennakkoarviointiin.


Osallisuusohjelman malli on interaktiivinen, kehittyvä ja saatavilla sähköisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internet-sivuilla. Ohjelmasta on myös manuaali, paperiversio. Visuaalisesti se on helppolukuinen, lyhyt, houkutteleva ja ymmärrettävä. Osallisuusohjelma sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita, toimenpiteitä sekä itsearviointi- ja kehittämistyökalun tulosaluille ja –yksiköihin osallisuuden varmistamiseen. Projektisuunnitelma ja muu kerätty materiaali jäävät osallisuusohjelman tausta-aineistoksi, eivätkä ole osa itse ohjelmaa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelman vuoropuhelu alueen kuntien osallisuusohjelmien kanssa on tiivis.

Hallintosäännön 10 § pykälän mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä strategisista ratkaisuista kuten osallisuusohjelmasta.


                
               

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman mallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

     

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman mallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osallisuusohjelma on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuotantoa. Osallisuuden systemaattinen kehittäminen on tärkeää, koska palvelunkäyttäjillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisuusohjelma on yksi strategiaa toteuttavista asiakirjoista ja strategiaan on kirjattu osallisuusohjelmaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kuntayhtymän strategia koostuu neljästä (4) painopisteestä, joista erityisesti ”Jokainen on meille tärkeä” –painopisteellä on yhdyspinta osallisuuteen. Tässä painopisteessä korostetaan mm. yksilön vastuuta ja kiinnostusta omaa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan sekä monipuolisia tapoja osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Tämän lisäksi korostetaan asukkaiden kuulluksi ja heidän tarpeidensa ymmärretyiksi tulemista. Strategian lisäksi kuntayhtymän Palvelulupaus asukkaille ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” on keskeinen osa osallisuusohjelmaa. Palvelulupaus hyväksyttiin valtuustossa 7.3.2019, §6. Osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 12.2.2019 §15, ja ohjelmaa on käsitelty hallituksen kokouksessa myös 11.6.2019, §84 ja iltakoulussa 29.10.2019.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma kertoo, miten Keusotessa toteutetaan ja edistetään osallisuutta, ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Osallisuus-ohjelman sisältö on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, päättäjien ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa hyödyntäen erilaisia vuorovaikutteisia ja sähköisiä toimintatapoja. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita osallisuuden käytännön toteuttamiseen. Asiakkaille se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä motivoida ja kannustaa osallistumiseen. Päättäjille se on väline osallisuusohjelman tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Osallisuusohjelmassa on määritelty osallistumisen tavoitteet ja toimenpiteet eri tasoilla sekä kuvattu osallisuuden toimintamallit (4). Osallisuusohjelman raportointiin on kehitetty erillinen työkalu, jota tullaan testaamaan vuoden 2019 lopussa. Työkalun avulla arvioidaan osallisuuden toteutumista Keusoten työyksiköissä osavuosikatsausten yhteydessä.

Keusoten Osallisuusohjelma on interaktiivinen, kehittyvä ja saatavilla sähköisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internet-sivuilla. Osallisuusohjelmaan liittyvän sähköisen työkalupakin kautta henkilöstö ja asukkaat saavat lisäinformaatiota osallisuuden eri muodoista.

Hallintosäännön 10§ mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä stategisista ratkaisuista kuten Osallisuusohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän Osallisuusohjelman 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Integraatiojohtaja