Yhtymähallitus, kokous 2.7.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Vuoden 2020 talousarvion kehys ja laadintaohjeet

KEUDno-2019-866

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tavoitteena on saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarvio. Paineita kustannustason kasvuun tulee vuosittain väestön ikärakenteen muutoksista ja yleisestä kustannustason noususta. Valtiovarainministeriö ennustaa inflaatioksi kuluttajahintaindeksin muutosta +1,5 %. Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista ei ole tällä hetkellä vielä tietoa, kehyksen laadinnassa on lähtökohdaksi otettu 1 %:n korotus. Toimintatuotoissa avoimena on asiakasmaksutuottojen indeksitarkistusten taso. Esitettyyn kehykseen ei sisälly uuden hallitusohjelman mahdollisesti tuomat lisävelvoitteet.

Tulevan suunnitelmakauden kehystä on valmisteltu kevään aikana palvelualueiden muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen. Kuntien kuulemisten perusteella lähdettiin kehystä valmistelemaan siten, että erikoissairaanhoidon kasvuun varauduttaisiin 1,5 %:n korotuksella ja oman palvelutuotannon muutokseen 2 %:n korotuksella vuoden 2019 korjatusta talousarviosta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu päädyttiin irrottamaan kokonaan omaksi kokonaisuudekseen eikä se sisälly em. prosentuaaliseen kasvuun.

Kehyksen pohjana on vuoden 2019 korjattu talousarvio. Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella tunnistetaan kuluvana vuonna ylitysuhkaa erikoissairaanhoidossa. HUS:n ennusteiden mukaan erikoissairaanhoidon kasvu on 3-4 % vuodesta 2018 ja joidenkin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon määräraha-arvio vuodelle 2019 on pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Vuodelle 2020 HUS ennustaa niin ikään 3-4 %:n kasvua, mutta kuntayhtymässä on arvioitu, että suunnitteilla oleva ohjaus- ja yhteistyömalli erikoissairaanhoidon kanssa luo edellytykset integraation toteuttamiselle ja yhteistyön vahvistamiselle toiminnassa ja taloudessa. Erikoissairaanhoidon kehystä on kuitenkin syytä tarkistaa alkusyksystä kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen tarkennuttua.

Oman palvelutuotannon osalta kevään tilinpäätösennuste näyttää kuntayhtymätasolla kohtuulliselta, mutta erityisesti Hyvinkään ja Mäntsälän osalta ennustetaan maksuosuuden ylittymistä. Hyvinkään talousjohdon kanssa käydyn keskustelun perusteella vuodelle 2020 on lisätty 5 Me ennen 2 %:n muutoksen laskemista. Mäntsälän ja mahdollisesti muidenkin jäsenkuntien osalta lähtötasoa on syytä tarkentaa alkusyksystä tilinpäätösennusteen tarkennuttua.

Palvelualueiden ilmoittamista muutostekijöistä on kehyksessä pyritty vastaamaan erityisesti ikäihmisten sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarpeisiin. Kehys on tiukka ja sen mukaisessa talousarviossa pysyminen edellyttää talouden kehittämissuunnitelmassa esitetyissä toimenpiteissä onnistumista, erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän ohjaus- ja yhteistyömallin toteutumista, palveluohjauksen rakennemuutosta sekä palveluverkon kriittistä tarkastelua.

Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun pohjaksi. Palvelualuekohtaiset toimintakatteet ovat ohjeellisia ja pääpaino on kuntayhtymän toimintakatteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2020-2022 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Kehys tarkistetaan tilinpäätösennusteen tarkennuttua alkusyksystä, jolloin päätetään myös erilliskysymyksenä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu sekä tarkistetaan erikoissairaanhoidon määräraha-arvio HUS:lta saatujen ennusteiden perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, kuntayhtymän johtoryhmä ja talouspäälliköt